П Р О Т О К О Л

 

 

 

град Шумен, 09.07.2020 година          

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на девети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                              Административен съдия: Маргарита Стергиовска            

 

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 219 по описа за 2020 година  

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Оспорващият, С.И.С. ***, редовно призован, не се явява, за него се явява адв. Х. от ШАК, редовно упълномощена.

 

Ответникът, Директор на Агенция „Митници“ – София, редовно призован, не се явява, за него се явява главен юрисконсулт Г.,  редовно упълномощена.  

 

Адв. Х.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът констатира, че в унисон с определение от предходно съдебно заседание по делото е депозирано ел. писмо от ответника с рег. № ДА-01-1539/22.06.2020г. с приложени Заповед ЗАМ-546/2017г. и Заповед ЗАМ-1527/2019г., и двете издадени от Директора на Агенция „Митници“, ведно с правила за вътрешния трудов ред, които моли да бъдат приети към писмените доказателства по делото.

 

Адв.Х.: Да се приемат, запозната съм. Представям списък на разноските.

 

Съдът намира представените от ответника писмени доказателства за допустими и относими по спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото представените от ответната страна и приложени към Писмо с рег. № ДА-01-1539/22.06.2020г. Заповед ЗАМ-546/2017г. и Заповед ЗАМ-1527/2019г., издадени от Директора на Агенция „Митници“, ведно с правила за вътрешния трудов ред.

 

Приема и прилага списък на разноските, представен от процесуалния представител на оспорващия.

 

Адв.Х.: Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

Юрисконсулт Г.: Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

С оглед липсата на доказателства и доказателствени искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

           ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

Адв.Х.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми и да отмените оспорената от него Заповед № 3316/30.04.2020г. на Директора на Агенция „Митници“ – София, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“. Моля да ни присъдите направените по делото разноски, съобразно представения списък. Съвсем накратко – считам, че обвиненията за извършено дисциплинарно нарушение от доверителя ми са недоказани, тъй като от дисциплинарния съд и от дисциплинарнонаказващият орган е приет като достатъчно доказателство само сигнала на двама митнически служители, които са заявили, че не са заварили на работното място доверителя ми и неговата колежка, при положение, че не се знае кое е това работно място. Засечени са и са приети като доказателства записите на две от камерите, които са на два от всички портали, които са поне 6 в целия район. В обясненията на доверителя ми е пояснено, че порталите са повече, където са извършвали проверката, но това изобщо не е проверено. Прието е, че протокола за извършена проверка е с невярно съдържание, но дори не са си направили труда да разпитат третото лице, подписало този протокол, така че обвиненията са недоказани. Също, като много сериозно нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на заповедта считам, че не е спазена процедурата, предвидена в ЗДСл при определяне на наказанието. Не е преценено има ли настъпили някакви неблагоприятни последици и най-вече не е преценено цялостното поведение на доверителя ми като държавен служител. Представям писмена защита, в която подробно съм изложила съображенията за незаконосъобразността на издадената заповед, като предоставям екземпляр на ответника.

 

Юрисконсулт Г.: Моля да отхвърлите подадената пред Вас жалба. Процесната заповед, издадена от административния орган, е напълно в съответствие с изискванията на ЗДСл, издадена при правилно проследена фактическа обстановка. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмено становище. Представям списък на разноските, като алтернативно правя възражение на исканото възнаграждение от колегата.

 

Съдът прилага писмена защита от процесуалния представител на оспорващия и списък с разноските, представен от процесуалния представител на ответника, като предоставя на последния 5-дневен срок за писмени бележки по делото и обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 

          Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                     Административен съдия:

 

 

 

                  Секретар: