П Р О Т О К О Л

 

 

 

град Шумен, 09.07.2020 година

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на девети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                     Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 199 по описа за 2020 година

 

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

Оспорващият, Р.А.Г., гр. Шумен, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът констатира, че по делото е депозирана молба с рег. № ДА-01-1717/08.07.2020г. от процесуалния представител на оспорващия, в която същият заявява, че желае да се даде ход на делото в негово отсъствие. В молбата е направено доказателствено искане да бъде изискано от РЗИ гр.Ловеч медицинското досие, въз основа на което е издадено Експертно решение № 1826 от 130/18.08.1997г. на ТЕЛК гр. Ловеч. Изложени са аргументи,         обосноваващи основателността на искането.

 

Съдът връчва на ответната страна препис от молбата.

 

Ответникът, Директор ТП на НОИ, гр. Шумен, редовно призован, не се явява, за него се явява главен юрисконсулт Л. И., редовно упълномощена. 

 

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът констатира, че в унисон с определение от предходно съдебно заседание по делото са представени следните писмени доказателства:

 

Изисканата преписка вх. № 2952/2019г., по описа на Районна прокуратура-Шумен, изпратена с Писмо изх. № 2952/19г./11.06.2020г., по описа на ШРП, към което са приложени Справка вх. № 2952/19/09.12.2019г. и Постановление за отказ да се образува наказателно производство от 10.12.2019г., както и подробен опис на намиращите се в преписката писмени доказателства.

 

Съдът докладва представено от ответната страна Експертно решение №1826/18.08.1997г. на ТЕЛК гр. Ловеч, в оригинал, изпратено с писмо рег. № ДА-01-1493/18.06.2020г.

 

Съдът докладва и постъпило Писмо с рег. № ДА-01-1464/16.06.2020г. от РЗИ гр. Ловеч.

 

Юрисконсулт И.: Моля да се приеме като доказателство изпратената преписка от ШРП, включително моля да приемете представеното в оригинал експертно решение, както и отговора на РЗИ гр.Ловеч, че няма медицинско експертно досие на името на Р.Г.. По отношение направеното доказателствено искане с молбата за изискване на медицинско досие по Експертно решение № 1826 от 18.08.1997г. на ТЕЛК гр.Ловеч считам същото за неоснователно и ирелевантно към настоящия спор, доколкото РКМЕ Ловеч е изпратило официален отговор, че на името на Р.Г. няма медицинско експертно досие, включително по така издаденото Експертно решение № 1826 от 18.08.1997г. се е водило и следствено дело и то е било издадено на името на различен човек – на г-н Р., за което се съдържат данни и в преписката на ШРП. Към настоящия момент няма да имаме доказателствени искания.

 

Съдът намира представените писмени доказателства, съдържащи се в прокурорска преписка вх. № 2952/2019г., по описа на ШРП, представена с писмо рег. № ДА-01-1419/11.06.2020г. с приложени Справка вх. № 2952/19/09.12.2019г. и Постановление за отказ да се образува наказателно производство от 10.12.2019г., за допустими и относими по спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото, както и представеното в оригинал от ответната страна Експертно решение №1826/18.08.1997г. на ТЕЛК гр. Ловеч, приложено към писмо рег. № ДА-01-1493/18.06.2020г., както писмо с рег. № ДА-01-1464/16.06.2020г. на РЗИ гр.Ловеч.

 

Съдът намира направеното доказателствено искане за изискване на медицинско досие, въз основа на което е издадено Експертно решение № 1826 от 130/18.08.1997г. на ТЕЛК гр. Ловеч за неоснователно, доколкото от представените по делото доказателства се изяснява, че на името на оспорващия не фигурира медицинско досие в РКМЕ към РЗИ- гр. Ловеч.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото писмените такива, съдържащи се в прокурорска преписка вх. № 2952/2019г., по описа на ШРП, представена с писмо рег. № ДА-01-1419/11.06.2020г., с приложените към него Справка вх. № 2952/19/09.12.2019г. и Постановление за отказ да се образува наказателно производство от 10.12.2019г. , както и представеното в оригинал от ответната страна Експертно решение №1826/18.08.1997г. на ТЕЛК гр. Ловеч, приложено към писмо рег. № ДА-01-1493/18.06.2020г. и Писмо с рег. № ДА-01-1464/16.06.2020г. от РЗИ гр.Ловеч.

 

Прилага молба от процесуалния представител на оспорващия с рег. № ДА-01-1717/08.07.2020г.

 

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователно, направеното доказателствено искане за изискване на медицинското досие, въз основа на което е издадено Експертно решение № 1826 от 18.08.1997г. на ТЕЛК гр. Ловеч

 

Юрисконсулт И.: Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

С оглед липсата на доказателства и доказателствени искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

           ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

Юрисконсулт И.: На първо място моля да приемете оспорването на документа за успешно, а именно, че така представеното експертно решение е с невярно съдържание и да го изключите от доказателствата. Съображенията ми са следните: Видно от събраните доказателства липсва експертно медицинско досие на името на лицето Р.А.Г., включително данни за невярното съдържание на този документ и доказателства са събрани по отношение на проверката, която се е извършила в Районна прокуратура, които считам за достатъчни да обосноват извода, че издаденото експертно решение е с невярно съдържание, поради което моля да го изключите от доказателствата по делото. За да не преповтарям мотивите по отношение на решението моля да оставите същото в сила, като законосъобразно постановено, доколкото с него се отменят разпорежданията, издадени по отношение на социалната пенсия на г-н Г. и добавката за чужда помощ и се отказва отпускането изначално на този вид пенсия, като неоснователно, поради факта, че пенсията е била отпусната въз основа на документ с невярно съдържание, поради което Ви моля да оставите същото в сила.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 

          Заседанието приключи в 9:45 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                     Административен съдия:

 

 

 

                     Секретар: