П Р О Т О К О Л

 

 

 

град Шумен, 06.07.2020 година          

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на шести юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 

                                                                         2. БИСТРА БОЙН

 

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

 

Прокурор:  Павлин Вълчев при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б. Бойн

 

Административно дело № 133 по описа за 2020  година.

 

На именното повикване в 9:53 часа се явиха:

 

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура,  гр.Шумен, редовно призован, явява се прокурор П. Вълчев.

 

Ответната страна, Общински съвет гр. Шумен, редовно призована, не изпраща представител.

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва депозирания протест:

 

Съдебното производство е образувано въз основа на депозиран  протест от П.В.- прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, депозиран срещу чл.10 ал.2, чл.14 т.1 и т.2, чл.40 ал.8 и ал.9, чл.44 ал.1,ал.2, ал.3 и ал.5, чл.45 ал.1, чл.51 ал.1 т.4 и чл.63 ал.2 от Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Шумен, приета с Решение № 31/12.02.2008г.  на Общински съвет- гр.Шумен.

 

Прокурорът: Поддържам протеста. Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените писмени такива от административния орган, под опис от 1 до 11 вкл. към придружително писмо от 19.02.2020г.

 

Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

Прокурорът: Изцяло поддържам така депозирания протест срещу разпоредби от Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Шумен, приета с Решение № 31/12.02.2008г.  на Общински съвет- гр.Шумен, поради противоречие с материалноправни норми от ЗМДТ, подробно изброени в протеста. С оглед на изложеното в протеста моля да отмените разпоредбите на чл.10, ал.2; чл.14, т.1 и т.2; чл.40, ал.8 и ал.9, чл.44, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.5; чл.45, ал.1; чл.51, ал.1, т.4 и чл.63, ал.2 от наредбата. Моля да ни бъдат присъдени и направените разноски за обнародване на съобщение в ДВ.

 

Съдът  обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 

Заседанието приключи в 9:56 часа.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                                                               Секретар: