П Р О Т О К О Л

 

 

 

град Шумен, 24.06.2020 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и двадесета година в състав:

 

                              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 

при участието на секретар: Ив. В.

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 121 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 15:30 часа се  явиха:   

 

Оспорващият,М.5.С.Д.“ ЕООД, *** - редовно призован, се явява лично управителя на дружеството С.Д. и с  адв. Д. Р. от АК- Шумен,  редовно упълномощена.  

 

Ответникът, Кмет на Община Върбица - редовно призован, не се явява лично, за него се явява адв. Б. Г. от АК- Шумен, редовно упълномощен.

 

Адв. Р.  – Да се даде ход на делото.

 

Адв.Г.  – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното призоваване на същите, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

          Адв. Р. – Водените от оспорващия свидетели са двама – Н. П. Ф. и В. А. В. Отказваме се от третия свидетел. 

 

Адв. Г. – Ние водим един свидетел – С. Б. Б., като се отказваме от втория свидетел. 

 

Съдът пристъпва към снемане самоличността на водените свидетели.

 

Н. П. Ф. – роден на ***г., 70 години, български  гражданин, женен, неосъждан, основно образование, без родство със страните. 

 

В. А. В. - роден на ***г., 65 години,  български  гражданин, женен, неосъждан, висше образование, без родство със страните. 

 

С. Б. Б. – роден на ***г., 47 години, български  гражданин, женен, неосъждан, средно образование, без родство със страните, работи в Община Върбица. 

 

Съдът разяснява на свидетелите  разпоредбите на чл.166 от ГПК, приложими съгласно чл.144 от АПК,  а именно:

 

-че имат право да се откажат от свидетелстване, когато са били или са пълномощник на страните по същото дело или медиатори по същия спор; както и когато са роднини на страните по права линия, брат, сестра, и  роднина по сватовство от първа степен  (свекър, свекърва, тъст, тъща),съпруг и бивш съпруг, както и лице, с което страната е във фактическо съпружеско съжителство.

 

-че не могат да откажат да свидетелстват, но могат да откажат да дадат  отговор на определен въпрос, като посочат причината за това, ако със своите отговори биха причинили на себе си или на лицата по чл. 166, ал.1,т.2 от ГПК (изброени по-горе) непосредствена вреда или опозоряване. 

 

Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.  

 

Свидетелите обещават да говорят истината. 

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Н. П. Ф., като  отстранява останалите двама свидетели от съдебната зала до техния разпит.

 

Свид. Н. Ф. – Познавам стопанския двор, където се намира фирмата на М., аз 10 години съм работил там. „М.5.С.Д.направи укрепване с бетон на краварника, да го закрепи, защото основите му се бяха вече разпилели, да не се досъбаря. Отдолу под бетона има каменна зидария, може би около 35 см дебела. Като височина каменната зидария е някъде около 40 см. Този бетон не е по цялото протежение. Понеже е паднала половината сграда, до там, докъдето е паднала, до там я е подпрял с това бетонно укрепване. Другата част на сградата и тя трябва да се подкрепя и тя се събаря. Той покрива отдавна падна. Говоря за тази сграда, която беше краварник, гледаха крави там. Това бетонно укрепване е необходимо, ако не се укрепи, не може да носи никаква конструкция, не може да се оправи покрива. Основите падат и стените, половината от обора, лицевата част на обора беше почнала да се разрушава. Под подпиране разбирам, както е отдолу зидарията, за да не продължава да се събаря, да се излее там 4-5 пръста или 10 сантима бетон. И стените, и основата се събаряше. От преди са съборени стените. Беше изградена само една подпорна основа. Стоян излива бетона. Не съм видял да има арматура. Няма колони. Има много малко останала стена. Стените падат от само себе си. Стените не са изградени отново. Само малко от долния край е останало. Няма покрив в момента, защото покривът беше паднал на половината обор и не е подменян. Половината обор няма покрив, той се беше съборил, беше паднал. Там, където покривът е паднал, от там надолу, към долната част на обора е подпряно. Има някъде 10-15 метра. Само едната стена е подпряна, лицевата част. Този бетон е върху каменната зидария, нещо като обшивка, да не продължава да се събаря. Там е строено с пръст и с течение на времето то се измива, пръстта е измита и затуй трябва укрепване.

 

Адв. Р. - Нямам други въпроси. Да освободим свидетеля.

 

Адв. Г. – Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетеля. 

 

Съдът освобождава свидетеля от залата, пристъпва към разпит на свидетеля В. А. В.

 

Свид. В. В. - Аз съм завършил Висшето народно военно строително училище „Генерал Б.И.“ с гражданска специалност „Инженер по промишлено и гражданско строителство“. Виждал съм сградата в стопанския двор, която е собственост на „Мушев 58“. Доколкото знам, сградата е била обор за крави. Това, което е направено, за мен не е укрепване, това е защита на каменна основа от външна страна против атмосферни влияния. За мен, за да е укрепване, трябва да има положена армировка, да не бъде 8-10 см, а да бъде повече от 15 -20 см укрепването. За мен това е укрепване. А иначе от 5 до 8 см бетоново покритие е защита на каменна основа от външна страна. Вътре е каменна основа. Зидовете са 40 см, покривната конструкция си е дървена ферма. Навремето са варосани зидовете, не са мазани. Под бетона има зидана каменна основа. Така е преценил новият собственик да защити каменния зид, защото има валежи и може да се компрометира по някакъв начин тази каменна основа. Като дължина 25-30 метра има сигурно, без да съм мерил. На ширина защитата е не повече от 8-10 см дебелина. Като височина е колкото да покрие каменната основа само отвън. Този бетон е не чак толкова за укрепване на основата, колкото за защита от атмосферните влияния. Като строителни работи по сградата има съборен зид и може би 1/5 от покрива е премахната от южната  част и югозападната част на покрива. Не са изграждани стени. На южната защита стърчат железа да полагане на колони, но не са положени колоните, няма кофраж, няма бетон.  

 

Адв. Р. - Нямам други въпроси. Да освободим свидетеля.

 

Адв. Г. – Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетеля. 

 

Съдът освобождава свидетеля от залата, пристъпва към разпит на свидетеля С. Б. Б.

 

 Свид. С. Б. – Декември месец 2019г. по сигнал на жител на гр. Върбица участвах в проверка на постройки на дружество „М.5.С.Д.“. При проверката се установи, че бяха започнати укрепителни работи по един обор, сграда в стопанския двор на гр. Върбица. След това му съставихме констативен акт за спиране на строежа. Видяхме, че някои стени бяха премахнати, на място стените, основите бяха изчистени и се подготвяше за бетон една част. Бяха положени бетонови основи пред премахнатите колони, стени. Някои зидове бяха изрязани за укрепване. Бяха се пуснали железа за укрепване, евентуално за колони за сградите. Част от покривната дървена конструкция беше подпряна на дървени колове, за да се надигнат зидовете, за да се укрепят зидовете. Известна част от фермите бяха премахнати. В началото на декември извършихме проверка и съставихме акт - констативен акт за спиране на строителните работи. След това по нареждане на прокуратурата се сформира една комисия, която трябваше да обходи всички потенциално опасни сгради на територията на общината. С тая комисия обходихме и по време на обхода на другите сгради установихме, че в тая въпросната сграда продължават да се извършват строителни укрепителни работи, след което вече се издаде следващия констативен акт за незаконен строеж и заповед за премахване на незаконните работи. Познавам тази постройка отпреди. Тя си беше потенциално опасна, беше за събаряне. Значи стените бяха почти вдигнати, те бяха компрометирани, обаче по време на проверката бяха вече свалени на по-ниско ниво и бяха изрязани  за колони. За колони между двете стени, имаше стени, но имаше и пространство за колони за укрепване. Останалите стени бяха някъде 1- 1.5 м. на височина, стените, които са останали. Една част от покрива го нямаше. Ако покрива беше съборен сам, на место щеше да има и керемиди, а на место нямаше керемиди по време на проверката. Може да е разчистено. Просто констатирахме, че няма част от покрива. Другата част по дължината беше премахната покривната конструкция и останалата покривна част беше подпряна на дървени колони, които след време да стъпят на носещи стени. Изрязани стени, колони и след това да се закрепят стените. Една част от покрива стоеше върху дървени подпори, не целия покрив. Предполагам, да се изгради. Имаше излят бетон, положени арматури, евентуално за колона. Тази колона трябва да стъпи на някакъв фундамент. Този фундамент трябва да бъде изкопан. При проверката на С.Д. установихме, че има положени основи под премахнатите част от стените, положен бетон за основи, след това предполагам за повдигане на стени останалата конструкция. Тези основи бяха нови. Покривът беше подпрян на нови дървени колове, дървени подпори. В основите не видях армировка. Бетонът беше излят. За колоните арматурата стърчеше нагоре, нова арматура.

 

Оспорващият – Всичко е обезопасено с лента, с всичко. Аз го купих в съборено състояние. Аз свалих керемидите, аз свалих стените от гледна точна да не се срути. Обезопасих го с лента, подпрях дърветата на носеща дървена конструкция с 36 см дебело дърво да се не случи нещо. Господинът като дойде (посочва свидетеля Б.), аз го изгоних.

 

Свид. С. Б. – Първият път като отидох там, той не ме допусна.  Вика „кой си ти, дай ми заповед за проверка“. Аз по ЗУТ имам право да извършвам проверки. Първият път не си носех документа. Втория път вече си носех документа. Тогава оспорващият ме допусна, макар че се познаваме от 40 години и знае какво работя в общината. Работя в общината на длъжност главен специалист „Екология, незаконно строителство и инвеститорски контрол“ от 15 години. В момента на проверката нямаше, не ми бяха представени строителни книжа. Не знам сега дали има строителни книжа. Строителните работи, това са възстановителни строителни работи. Те трябва да се извършат по конструктивен проект. Нашият акт се отнася за положения бетон под основите. Там, където е бетона, имаше каменна зидария. Едната част от основите беше залята някъде с 10-12 санта  бетон за заздравяване. Имаше изкопани, до тез стени, основите бяха изкопани фундаменти за повдигане на колони. Накъде около 15-20 м. е дълъг бетонът, който е като обшивка. Късата стена е изцяло премахната. Там нямаше бетон. По дългата страна част от основата беше подлята с бетон, другата част беше с подлят бетон 12 см  по дължината на основата. Той прави частично укрепване. Не всички основи са премахнати. Не мога да кажа дали там, където има бетон, основите са премахнати. Не знам какво има под бетона. На една част има каменна зидария  подлята с бетон, в друга част основите са подлети, но не знам какво има вътре. Широчината на бетона е някъде около 50 см, обаче какво е отдолу, не знам. Имаше колони и между вратата и между стената. Започнато е повдигане на колона с арматурно желязо, стъпили са върху бетон. Самата колона не е изградена, стърчаха арматури нагоре. Не мога да се сетя, мисля че бяха две колони. Тази арматура е в бетона.  Тези колони са от едната дълга   страна. Мисля, че се пада южна страна. При едната проверка имаше един човек, който правеше кофраж. Имаше кофраж по тези укрепителни елементи. В момента на проверката нямаше механизация, имаше само един човек.

 

Оспорващият – Имах проверка на базата на анонимния сигнал, който е приложен към делото. Инспекцията по труда ме провери, това съм аз и назначените работници във фирмата, които сме излели това укрепване към външната част на основите. Над двете врати си имаше колони и на задната част на двете. А средната колона, която аз съм поставил, която той не можа да каже една ли е или две там беше изхвърлена тоалетната на боклука, носеща греда. Нека свидетелят да каже кога е съборен оборът. Арматурата си съществуваше. Една колона съм поставил аз, защото я нямаше. Там, където беше паднала стената, от падналите тухли по време на кооперацията. Има регистрирана жалба в полицията за нанесена щета на кооперацията. Стената не е паднала от само себе си, а от кражба е паднала. Преди 5 или 10 години е паднала стената. 

 

Свид. С. Б. - Не знам кога е паднала стената, но не се сещам кооперацията да правила някакви възстановителни работи, да излива бетон. Значи тя не си поддържа стените, а камо ли да ги възстановява.

 

Адв. Г. – Нямам повече въпроси.

 

Адв. Р. - Нямам други въпроси. Отказваме се от третия свидетел.

 

Адв. Г. – Поддържам изявление за отказ от втория свидетел.

 

С оглед изявлението на страните, че се отказват от част от допуснатите свидетели, съдът намира, че определението от 10.06.2020г., обективирано в протокола от проведеното на посочената дата съдебно заседание, следва да бъде отменено в частта му, с която са допуснати до разпит трима свидетели при режим на водене от оспорващата страна - само по отношение на единия допуснат свидетел и двама свидетели при режим на водене от ответната страна - само по отношение на единия допуснат свидетел.

 

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

Отменя протоколно определение от 10.06.2020г., с което съдът е допуснал до разпит за следващо съдебно заседание трима свидетели при режим на довеждане от оспорващия, само в частта му досежно допуснатия до разпит трети свидетел.

 

Отменя протоколно определение от 10.06.2020г., с което съдът е допуснал до разпит за следващо съдебно заседание двама свидетели при режим на довеждане от ответната страна, само в частта му досежно допуснатия втори свидетел.

 

Адв. Р. – Поддържаме искането за допускане на съдебно-техническа експертиза. 

 

Адв. Г. – Аз също поддържам искането за експертиза. По време на проверката и съставянето на  констативен акт № 4 има направени снимки 4 бр., които моля да приемете. 

 

Адв. Р. - Не възразявам да се приемат.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото представените от ответната страна веществени доказателства, а именно 4 броя снимки.

 

Съдът намира, че с оглед установяване на всички факти и обстоятелства, релевантни за преценка на законосъобразността на атакувания административен акт, са необходими специални знания в областта на техниката, с каквито не разполага. С оглед на това и предвид направеното от страните искане в тази насока, приема, че са налице предпоставките на чл.171, ал.2 от АПК, във вр.с чл.144 от АПК, във вр.с чл.195, ал.1 от ГПК за допускане на съдебно - техническа експертиза, със задача на вещото лице, след запознаване с материалите по делото, с наличната документация, относима към казуса, съхранявана в община Върбица, а при необходимост и в други институции, и след оглед на място, да даде мотивиран отговор на следните въпроси:

 

1. В кой поземлен имот е ситуиран процесният обект "Обор краварник" и чия собственост е този имот според наличната документация?

 

2. Да се проследят устройствените планове, действали от момента на изграждане на обекта до настоящия момент, като се посочи какви са предвижданията на тези планове за поземления имот, в който се намира обекта.

 

3. Обект "Обор краварник" съответства ли на предвижданията на ПУП, действал към датата на изграждането му и понастоящем?

 

4. Извършени ли са описаните в оспорената заповед строително-монтажни работи (СМР), в какво се изразяват, с какви материали са осъществени и по какъв начин същите са променили съществувалия строеж.  С оглед строителните материали и използваната строителна технология, при възможност да се посочи вероятния момент на извършване на СМР, при наличие на извършени такива?

 

5. Какво е било състоянието на обекта преди осъществяването на описаните в оспорваната заповед СМР и съществува ли техническа възможност да се изпълни премахването на описаните в диспозитива на заповедта действия по премахване.

 

6.Какво представлява обектът, чието премахване е разпоредено, трайно закрепен ли е и попада ли в някоя от дейностите, описани в т.38 на § 5 от ДР на ЗУТ? Извършените от новия собственик действия представляват ли строителни или монтажни работи по смисъла на § 5, т.40 от ДР на ЗУТ и при положителен отговор – какво представляват те?

 

7. В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация на извършените от оспорващото дружество дейности, към кои обекти от кръга на визираните в чл. 137 от ЗУТ следва да бъде причислен процесният?

 

8. Необходимо ли е издаване на разрешение за строеж или наличие на одобрен инвестиционен проект за извършване на дейностите, констатирани при съставяне на Констативен акт № 4/19.12.2019г. на гл.специалист „Екология, незаконно строителство и инвеститорски контрол“ при Община Върбица, приложен към делото?

 

9. Налице ли са строителни книжа и/или разрешение за строеж досежно обект "Обор краварник" и какви? При наличие на такива, да се посочи налице ли е отклонение на изградената постройка от тези строителни книжа?

 

10. Процесният обект отразен ли е в ПУП, действал към момента на издаване на оспорваната заповед? Фигурират ли описаните в заповедта сгради в ПУП на следните УПИ – УПИ I, кв.2А, УПИ VI, кв.2 и УПИ VII, кв.2?

 

11. Процесният обект съобразен ли е с техническите правила и нормативи, действали към момента на изграждането му, както и към настоящия момент? 

 

12. Ако се установи, че обектът е изграден в посочените в долуцитираните разпоредби периоди, да се посочи:

 

а) налице ли е подадена декларация за узаконяване на същия в срока по § 16, ал. 2 или ал. 3 от ПЗР на ЗУТ, респективно по §184 от ПЗР на ЗУТ;

 

б) налице ли е подадено заявление за узаконяване по §127, ал.3  от ПЗР на ЗИДЗУТ.

 

13. Налице ли е била необходимост от укрепване на сградата и с цел укрепване на същата ли са извършени процесните СМР? Извършените СМР променят ли трайно субстанцията или използването на земята или на сградата?

 

 Констатациите на вещото лице да се онагледят посредством скици.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза със задача на вещото лице, след запознаване с доказателствения материал по делото и с цялата налична документация, съхранявана в Община Върбица, а при необходимост и в други институции, и след оглед на място, да даде отговор на въпросите, описани в обстоятелствената част на настоящото определение.

 

Назначава за вещо лице Л.Д.Я. – Г., строителен инженер, със специалност „Промишлено и гражданско строителство и конструкции“ .

 

Определя депозит за изготвяне на заключението по назначената съдебно-техническа експертиза в размер на 400.00 лв., вносими както следва: 200.00 лв. от оспорващата страна и 200.00 лв. от ответната страна, в  5-дневен срок от датата на съдебното заседание.

 

Вещото лице да се призове, след внасяне на определения от съда депозит и в призовката да му бъдат съобщени задълженията, които има съобразно Наредбата за възнагражденията на вещите лица, както и, че следва да депозира заключението по експертизата в седмичен срок, преди датата на съдебното заседание.

 

Дава възможност на страните да поставят допълнителни въпроси в 5- дневен срок от днес. 

 

Отлага делото и го насрочва за 04.08.2020г. от 15:00 часа, за която дата страните уведомени.

 

Да се призове вещото лице след внасяне на депозита.                    

 

Заседанието приключи в 16:15 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

   Административен съдия:

 

 

 

                             Секретар: