П Р О Т О К О Л

 

 

 

град Шумен, 24.06.2020 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                           Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 

при участието на секретар: Ив. В.

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 628 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 14:30 часа се  явиха:   

 

Оспорващият, „Е.Б.“ ООД, *** – редовно призован, се явява лично управителят на дружеството Р. Ш. А. и с адв. Д. Р., редовно упълномощена.           

 

Ответната страна, Кмет на община Върбица - редовно призован, не се явява лично. За него се явява адвокат Б. Г., редовно упълномощен отпреди.

 

Вещото лице Д.К.С. – Т. - редовно призована, се явява лично.

 

Вещото лице В.К.Г. - редовно призован, се явява лично.

 

Вещото лице Л.Д. Я.-Г. - редовно призована, се явява лично.

 

Адв.Р.- Да се даде ход на делото.

 

Адв.Г.- Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва, че по делото е депозирана тройна повторна съдебно-техническа експертиза, като констатира, че същата е депозирана в законоустановения срок.  

 

Адв.Р.– Не възразявам да се изслушат вещите лица.

 

Адв.Г.– Аз също не възразявам.

 

Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещите лица:

 

Д.К.С.-Т. - 64 г., български гражданин, с висше образование, омъжена, неосъждана, без родство и служебна ангажираност със страните. 

 

Л.Д. Я.-Г. - 55г., бълг. гражданин, с висше образование, омъжена, неосъждана, без родство и служебна ангажираност със страните. 

 

В.К.Г. - 67 г., български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните. 

 

Съдът напомня на вещите лица наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. 

 

          Вещите лица обещават да дадат вярно и точно заключение.

 

Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно-техническата експертиза.

 

Вещите лица  Поддържаме изготвеното заключение.

 

В. лице Г. –Трошенокаменната настилка е положена в имота - държавна собственост и в имота - собственост на „Ера Бест“. В частта, която е положена в държавния имот, разкопахме и отдолу, под положения трошен камък се видяха обли камъни, които са от стар път полагани. Такива се виждаха и отстрани до трошенокаменната настилка, там, където са изхвърляли, като са подравнявали. По 12 въпрос, където е посочено, че не е необходимо разрешение за строеж, сме имали предвид съгласно чл. 151, ал.1, т.2 от ЗУТ.

 

В. лице Т. – В държавния имот няма предвидено трасе на път.  Имало е вътрешни, обслужващи пътища в терена на бившия стопански двор, които се виждат на приложената сателитна снимка от Гугъл, която е стара, преди изграждането на сегашното трасе. Там се вижда докъде е имало съществуващи пътища. Това са си временни пътища, които са обслужвали сградите. За имота няма ПУП, извън строителни граници няма никакви предвиждания по план. При всички случаи отдолу се открива стара настилка. Не мога да кажа дали има стара настилка върху целия участък.

 

В. лице Г. – Имаме две части, едната е в общинския имот, другата е в държавния имот. Там където се разделя, той се вижда стария път.  Има една част, която е от 30 м. в държавния имот. Тези старите камъни, които видяхме, са под него, но точно до къде и дали е бил с тези размери старият път, не можем да кажем. Най вероятно старият път не е бил с такива размери.

 

В. лице Т. - На снимката се вижда съвсем слабо, сивата част, която явно е било очакълен път и в този смисъл чл. 151  също  третира  ремонтни и благоустройствени работи. В този член можем да го причислим, защото няма специфични изисквания нито за проектиране на такива временни пътища, нито как се изготвят проекти, нито някъде пише, че се издават разрешения за строеж на временен път.    

 

В. лице Г. -  В държавния имот 12766.24.2 цялата зона в парцел ХІХ  първоначално е било за стопански двор  на  ТКЗС, след това на АПК и там е имало различни дворове, заградени за МТС, за складове, дори неоградени, за течни горива и между тях да правили най-различни обходи и пътища. Цялата зона е  имала такова предназначение. Едната част е останала към АПК - то, а северната част от тази голям стопански двор, от тази зона, е била дадена на КТА „Мадара“ и те са направили изглежда тези две големи  халета, които са собственост на жалбоподателя, по целия стопанска двор са ползвали освен  заградените  и други  зони с цел извършване на стопанска  дейност.

 

 В. лице Г. - Не се изисква разрешение за строеж за този път, който е направен. Няма специфични изисквания, защото временните  пътища се изграждат във връзка с определения вид транспорт, който се движи. Ако е за магистрала, виждат се временните пътища, те са с по-дебели с  временни каменни настилки. Не се полага асфалтобетон. Не се прави легло. След време се възстановява терена такъв, какъвто е бил.

 

 В. лице Г. - В повечето случаи  трошенокаменните настилки не са валирани. Това е един от показателите, че това, което е направено, не е за постоянно и не може да се цитира като път. В случая няма нищо трайно, нито бордюри, нито бетон, нищо, което е прикрепимо. В случая много икономично са разнесли чакъл по места, които са преценили, че могат да ги използват. Вижда се, че са зачистили калта, която е, има изчистване на кал, заравняване. Направено е много икономично. Разнесен е чакъл в зони, които са преценили, без да е валиран. Валяк не е минавал върху чакъла, само е заравнен и не е заклинван. 

 

В. лице Г. – По въпрос 1 -  от тази точка 38, това което имаме предвид под „строеж“ за достъп до имот, попадащ под текстовете на т.38 „възстановителни, благоустройствени или ремонтни дейности“.

 

В. лице Т. – Тъй като никъде в нормативната уредба не срещнахме, че е задължително изготвянето на проекти за временни пътища,  по тази причина приехме,че не е необходимо разрешение за строеж.  Разрешението за стоеж се издава обикновено на база одобрени проекти. Няма как да се издаде разрешение за строеж, тъй като няма проект. В разрешението  за строеж винаги се залагат изисквания, в случая няма какви изисквания да бъдат написани. Затова преминаваме към текстовете на чл.151 ЗУТ, където има благоустройствени работи. Един път имаме ремонтни работи върху трасето, където някога е имало  път и се ремонтира и се поразширява на места. Вторият път имаме благоустройствени работи, които са върху новата част от това трасе. Така или иначе това са вид благоустройствени работи върху този имот. Няма ПУП за държавния имот. В нашето становище по въпрос 12 сме посочили, че е необходимо да са налице условията на чл.192, ал.3 и 4 от ЗУТ, където се казва, че временното пребиваване трябва да бъде със съответното съгласие  за преминаване през чужд имот. Не установихме такова съгласие при нашата експертиза. Чл. 190 от ЗУТ казва, че е временен пътя и кога се изгражда. Чл.192 ЗУТ казва, че е необходимо съгласие. 

 

Адв.Р. – Ние сме подали документи в ОДЗ за съгласие, които се придвижват в момента в министерството. 

 

Адв.Г.- Нямаме повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Адв.Р.- Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът намира заключението по повторната тройна съдебно-техническа експертиза за обективно и компетентно дадено, поради което същото ще следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното, съдът   

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по повторната тройна съдебно-техническа експертиза.

 

На вещите лица да се изплати възнаграждение, съобразно внесения депозит и представените справки-декларации.

 

Адв.Р.- Нямаме други доказателствени искания. Представям списък на разноските.

 

Адв.Г.- Нямаме други доказателствени искания. Представям списък на разноските с препис за оспорващия. Тук не са включени допълнителните 300 лв., тъй като все още не са внесени.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Прилага към материалите по делото списък с разноските на оспорващата  страна, както и списък с разноските на ответната страна, ведно с приложени към същия договор за правна защита и съдействие, фактура от 27.01.2020г.  и преводно нареждане от 03.02.2020г.

 

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

Адв.Р.– Моля да отмените обжалваната заповед № 2799/04.12.2019г., издадена на основание чл.225а от ЗУТ от кмета на община Върбица, поради незаконосъобразността й. Установи се от представените по делото доказателства, както и от разпитаните по делото свидетели, че моят доверител е имал достъп до собствения му имот, представляващ производствен цех, даващ работа на около 20 човека от асфалтов път. След м. октомври 2019г. съседната фирма, която принадлежи на семейството на кмета на община Върбица, е заградила имота, така че моят доверител е нямал никакъв достъп до собствените си производствени помещения. Това е наложило да облагороди съществуващ път до този момент, който е бил вътрешен път между стопанските дворове в едновремешното АПК. Такива вътрешни пътища не са отразени никъде, тъй като те са обслужвали сградите, земята и съоръженията, които се намират вътре в стопанския двор. Установи  се от разпита на вещите лица, че те са открили стари обли речни камъни, които са били поставени върху този път и върху старите обли речни камъни   е била поставена трошенокаменна настилка от страна на моя доверител, която е с различна дебелина, на някои места тя е 5 см, на други места е 20 см. Настилката дори не е била валирана. Тя просто е изравнена със земята, за да могат тежкотоварните камиони, които носят дървени трупи до производственото предприятие на моя доверител, да могат да премиват. Това е особено важно през есента и зимата, тъй като, както знаете, Върбица е планински район и там се заснежава и заледява често. Това е път, през който преминават и самите работници от предприятието, те нямат друг достъп. Вярно е, че съобразно плана до имота е отреден друг път, но този път е с огромна денивелация, някъде около 2 метра. Трябва да се построи специална подпорна стена, за да бъде изграден пътят, а при изграждането на този път ще бъде закрит достъпа на друг съсед от другата страна на имота и това усложнява нещата. Освен това самите вещи лица, когато дойдоха на оглед на место, заявиха, че когато бъде построен този път на много голямата денивелация, по него много трудно ще преминават камиони, дори може би ще бъде невъзможно преминаването на камиони, което означава, че това производствено предприятие няма да може да работи. Моят доверител е подал необходимите документи в община Върбица за одобряване разрешението на този път, все още нямаме разрешение, но вещите лица констатираха подадените документи, изготвените  проекти от пътни инженери, които отговарят на всички законови изисквания и чакаме всеки момент да бъде получено разрешение за строеж, след което моят доверител желае да си построи този път.  Подали сме също документи и до държавата за получаване право на преминаване по сегашния временен път, но поради епидемията от Ковид – 19 те бяха значително забавени, но все пак няма забележки по отношение на тези документи и очакваме всеки момент да ни бъде предоставено право на преминаване пред държавния път. Самият кмет на Върбица е сигнализирал държавата и съответното министерство за изградения временен път, а те са отговорили в писмо до ОДЗ, че това е маловажен случай и де факто те не се интересуват от това. Според мен те биха били доволни от това, че е благоустроен техен имот. Кметът на община Върбица сочи в своята заповед, че изграденият път представлявал „строеж“ по смисъла на чл.137, ал.1, т.4, б. „а“ от ЗУТ от ІV категория. Цитираната от кмета законова хипотеза има няколко – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръжения към тях. Има легално определение за това какво представлява второстепенна улична мрежа. Всъщност се установи от заключението на вещите лица, че това въобще не е улица. Улици има само там, където има регулация, а това е път, защото се намира извън регулация и е временен път. Поради тази причина посочването на правното основание от страна на кмета на община Върбица също е невярно в неговата заповед. Моля изцяло да се доверите на заключението както на единичната, така и на тройната СТЕ. Моля при постановяване на Вашето решение да имате предвид и разпоредбата на чл.6 от АПК, а именно тази цитирана разпоредба изисква съразмерност в действията на административните органи или задължения на административния орган да упражнява правомощията си по един разумен   начин, добросъвестно и справедливо. Считам, че в настоящия случай това не е факт. Моля да ни присъдите разноските по делото.   

 

Адв.Г.– Моля да оставите жалбата без уважение. По делото са събрани писмени, гласни и веществени доказателства, от които е видно, че действително оспорващият е изградил път с трошенокаменна настилка в държавен имот по цялото трасе, което е и описано в самата заповед. Това обстоятелство на практика не се оспорва от жалбоподателя. Спорно е единствено дали това, което е построил, има качеството на строеж и дали е необходимо съответно разрешение за изграждането на този строеж.  В този смисъл аз моля да кредитирате повторната тройна експертиза, според която вещите лица са приели, че всъщност става дума действително за строеж. За мен е спорен въпросът дали е необходимо разрешение за строеж и ще обясня защо. Според нас такова е необходимо, тъй като вещите лица се позовават на разпоредбата на чл. 151, ал.1, т.2 от ЗУТ, която съдържа една от хипотезите, в които не се изисква разрешение за строеж. В случая обаче не е спорно, а беше   потвърдено и от вещите лица, че в държавния имот изобщо не е предвиден път, т.е. става дума за изграждане на изцяло ново трасе и доколкото трасето  минава през имот, който има характер на земеделска земя, визирам държавния имот с идентификатор 24.2, то неминуемо се нарушават и техническите характеристики на този имот, който е засегнат. Ето защо аз считам, че в случая оспорващият не може да се позове на изключението, предвидено в чл. 151, ал.1, т.2 от ЗУТ. Напротив, в случая, доколкото става дума за строеж, с който се засягат техническите характеристики на имота и е предвидено изграждане изцяло на ново трасе, то разрешение за строеж е необходимо. Моля да имате предвид обстоятелството, а и по делото е установено, че не са спазени изискванията на чл. 190 и  чл. 192 от ЗУТ, така, както е посочено и в оспорената заповед, а това не са оспорва и от  жалбоподателя, който не отрича, че в последствие вече е подал документи, за да получи съгласие за преминаване през този временен път, както и е входирал  проект за изграждане на път до собствения си имот. По изложените съображения, моля да оставите жалбата без уважение. Намирам, че заповедта е постановена в съответствие с материалния закон и при нейното издаване няма допуснати нарушения на процесуалния закон. Моля да ни бъдат присъдени сторените по делото разноски.    

 

Адв.Р.- Този път, както казаха и вещите лица, представлява благоустройствени мероприятия. Това не е точно типичния строеж, при който имаме трайно прикрепване към земята на каквото и да е. Строежът, независимо дали е на път или на сграда, трябва да е трайно прикрепен към земята. Няма как да има хвърчащ строеж на каквото и да е. А се установи, че тази трошенокаменна настилка може спокойно да бъде взета от земята, камъните да бъдат хвърлени встрани, поради което тя не е типичния строеж, трайно прикрепен към земята.    

 

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок.

 

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

Административен съдия:

 

                     

 

                             Секретар: