П Р О Т О К О Л

 

 

 

град Шумен, 24.06.2020 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                           Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 

при участието на секретар: Ив. В.

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 173 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се  явиха:   

 

Оспорващият, С.К.С.,*** - редовно призован, се явява лично и с  адв. Л. А. от АК- Шумен,  редовно упълномощена.  

 

Ответникът, Началник на отбраната - редовно призован, не се явява лично, за него се явява С. К. – юрист в дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“, редовно упълномощена.

 

Адв. А.  – Да се даде ход на делото.

 

С. К. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва постъпилата жалба.

 

Производството по делото е образувано по жалба от С.К.С., против Заповед № ЗНО-45/18.02.2020г. на Началника на отбраната, с която  на оспорващия е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от една година“.

 

В жалбата са изложени съображения за липса на вменените на жалбоподателя нарушения, въз основа на които е обосновано твърдението за материална незаконосъобразност на заповедта  и е отправено искане  за нейната отмяна. Изложени са и доводи за процесуални нарушения, допуснати в хода на административнонаказателното производство.   

 

Съдът докладва, че към жалбата са приложени писмени доказателства, съобразно направен в жалбата опис.

 

Съдът докладва, че административната преписка е комплектована от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-903/17.03.2020г.

 

Съдът докладва и допълнително представени писмени доказателства от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-1292/03.06.2020г., съобразно приложен опис.

 

Адв. А.  – Поддържаме жалбата. Не възразяваме по приемането на писмените доказателства. Няма да представяме други доказателства. 

 

С. К. – Оспорваме жалбата. Няма да сочим други доказателства. Не възразяваме да се приемат представените по делото писмени доказателства. 

 

 Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

 

-         Представените с жалбата на оспорващия писмени доказателства, съобразно направения в жалбата опис; 

 

-         Представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-903/17.03.2020г., съобразно направения в писмото опис;

 

-         Представените от ответната страна с писмо рег.№ДА-01-1292 от 03.06.2020г. писмени доказателства, съобразно направения в писмото опис.

 

  С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл.170, ал.3, във вр. с чл. 170, ал.1 от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на атакуваната  заповед.

 

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и изискванията за форма, при наличие на посочените в него материално правни основания, въз основа на които е обоснован извод за наличие на дисциплинарно  нарушение, а също така и, че заповедта е издадена в съответствие с целта на закона.

 

Адв.А. - Нямаме други доказателства и доказателствени искания.

 

С. К. - Нямаме други доказателства и доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

Адв. А. – Поддържаме изцяло жалбата. Ние сме написали всичко, което желаем, в жалбата. Смятам, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че заповедта е незаконосъобразна и не отговаря на изискванията за такава. Според мен, а и видно от доказателствата, наказанията са самоцелни, те не изпълняват целта на закона в цялост, а освен това трябва да отговарят и на морала. В събраните по делото доказателства има толкова разнопосочна информация относно тази система и въвеждането й, и невъзможността да бъде въведена. Получава се в един момент, че тези наказания, които са наложени не само на моя подзащитен, а и на всички останали служители на МО, губят въобще връзка с целта на закона. От доказателствата е видно, че вредите, настъпващи за МО ,ще бъдат много по-големи, отколкото реално ако въведат тази система. По принцип те са наказани, че не са въвели системата, но всъщност те се намират вече в шести етап от въвеждането на тази система за обработка на счетоводни данни. Моля да отмените заповедта и да ни присъдите разноските  по делото.  

 

Оспорващият – Съгласен съм с казаното от процесуалния ми представител. 

 

С. К. – Моля да бъде оставена в сила заповед на Началника на отбраната № ЗНО-45/18.02.2020г., поради следните съображения: на първо място относно изложените в жалбата процесуални нарушения. Съгласно разпоредбата на чл. 249, ал.1 от ЗОВСРБ дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от установяване на нарушението, но не по-късно от 1 година от извършването. Алинея 3 – дисциплинарното нарушение се смята за установено от момента на узнаването му от дисциплинарно наказващия орган. Протоколът от извършената служебна проверка е утвърден от началника на отбраната на 28.12.2019г. Следователно, съгласно цитираната разпоредба двумесечният срок изтича на 28.02.2020г., а заповедта е от дата 18.02.2020г., така че считам, че е спазен срокът. Още повече, съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 9 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ началникът на отбраната може да налага дисциплинарни наказания по чл.244 от ЗОВСРБ на военнослужещи от щаба на отбраната и българската армия, с изключение дисциплинарно наказание „уволнение“ за офицерите. В подкрепа на изложените в жалбата процесуални нарушения, свързани с твърдението на м-р С., че не са му искани и не е дал писмени обяснения, видно от приложения протокол от проведена беседа на 07.01.2020г. към наличната документация по делото, е написано лично  от м-р С. „нямам писмени обяснения“. Що се отнася до материално- правните предпоставки по издаване на заповедта, изрично в заповедта е написано като неизпълнение на задължение по военна служба и е аргументирано и документирано по три точки, видно от представените документи.  Неизпълнение на задължение по военна служба е първо, съгласно приложената заповед РД -276/29.10.2018г., където в т.10 за отговорник по цялостния процес за въвеждане на ИСЛБА е определен м-р С.. На второ място е втората заповед № РД-125/11.02.2019г., също приложена по делото, в която изрично е изписано в горния й ляв ъгъл, това е почеркът на командира на военното формирование в Кочово „С. за изпълнение“. Под изпълнение се разбира заповяданите точки в тази заповед РД – 125. Считам, че комисията правилно и аргументирано е доказала в какво се състои неизпълнението на задължение по военна служба на м-р С.. Моля за имате предвид и обстоятелството, че указанията на постоянния секретар на отбраната и на началника на отбраната под №РД-60-7/03.12.2019г. по никакъв начин не пременят сроковете, които са определени за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА  и именно тези срокове не са изпълнени от м-р С., като отговорник на цялостния процес по въвеждане на  ИСЛБА.  Що се отнася до твърдението на м-р С. в неговата жалба, че връзката на интернет комуникационно не била добре и това възпрепятствало въвеждането електронно на данните в счетоводния модул, не отговаря на истината, поради обстоятелството, че член на комисията, която извърши служебната проверка, беше военнослужещ от дирекция КИС, който на място, през половин – един час времеви интервал, проверяваше качеството на връзката с интернет и каза, че няма никакъв проблем. С оглед гореизложеното, моля да оставите в сила заповедта и да ми бъде  присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Оспорващият – Там където е записано „нямам писмени обяснения“ беше ми зададен само един въпрос „Защо се бавим?“ и след това от комисията говориха, казаха „напишете тука, че сте се запознали със заключението на комисията и ме освободиха. Затова съм писал „нямам обяснения“.

 

Адв. А. – Той въобще не е разбрал какво трябва да се случи на това изпитване. За интернет връзката, вярно е, че има проверка, но тя е в рамките на ден, а тази интернет връзка в рамките на години не е в добро състояние и това е факт.

 

С. К. - Значи  изрично  в протокола пише, че целта на беседата е м-р С. да се запознае със събраните доказателства от извършената служебна проверка, назначена със заповед на началника на отбраната, както и с предложението на комисията за налагане на дисциплинарно наказание. И третият абзац от протокола е „ След запознаване с материалите беше изслушан м-р С., както и му беше предоставена възможност да даде писмени обяснения“. Считам, че изключително коректно, като задължителни реквизити и елементи в протокол от проведена беседа, това е налице и не виждам, че не му  дадена възможност да даде писмени обяснения и той написал „нямам“. 

 

Адв. А. - В протокола, да, но нека имаме предвид, че това е военна структура, със силно изразена йерархия и притеснението на по-ниските чинове от по-високите си го има винаги.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок. 

 

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

Административен съдия:

 

 

 

                           Секретар: