П Р О Т О К О Л

 

 град Шумен, 01.06.2020 година          

 Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на първи юни две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                         2. БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив. В. 

 Прокурор: Р. Рачев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б. Бойн

 Административно дело № 133 по описа за 2020  година.

 На именното повикване в 09:48 часа се явиха:

 Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Шумен, редовно призован, явява се  прокурор  Р. Рачев.

 Ответната страна, Общински съвет гр. Шумен - редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Съдът констатира, че на 28.05.2020г. от ответника в настоящото производство е постъпила молба, в която се сочи, че по отношение на протеста в частта на посочените разпоредби, без чл.14, т.1 и т.2 от Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Шумен  е депозирана докладна записка от кмета на Община Шумен, ведно с проект на решение и становище за изменение на посочените разпоредби, с оглед депозирания протест от Окръжна прокуратура Шумен. Сочи се в същата молба, че чл.14, т.1 и т.2 от посочената наредба, не може да бъде изменена за 2020г. С оглед на това е направено искане от ответника настоящото производство да бъде спряно до приемане на изменените разпоредби от атакуваната наредба, като е насрочено заседание на Общински съвет Шумен на 25.06.2020г., без да е внесено за преразглеждане чл.14, т.1 и т.2 от Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Шумен.    

 Прокурорът – Считам, че не е налице  основание за спиране  на производството. 

 Съдът намира, че не са налице основания за спиране на настоящото производство, тъй като не е налице нито една от хипотезите на чл.229  от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 Независимо от горното, доколкото по делото са представени докладна записка от кмета на Община Шумен, становище от същия, ведно с проект на решение по отношение на атакуваните разпоредби в настоящото производство, без чл.14, т.1 и т.2  от Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Шумен, съдът намира, че следва да се даде възможност на ответника да прегласува атакуваните разпоредби от Окръжна прокуратура Шумен, с оглед на което ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден. Делото следва да бъде отложено за друга дата, като се укаже на ответната страна, че след прегласуване на атакуваните разпоредби от наредбата следва да уведоми незабавно Административен съд гр. Шумен.

 Водим от горното,

 О П Р Е Д Е Л И:

  НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Отлага и насрочва същото за 06.07.2020г. от 09:30 часа, за която дата страните да се считат редовно призовани съобразно разпоредбата на чл. 138, ал. 2 от АПК. 

 Да се укаже на ответника Общински съвет – Шумен след прегласуване на атакуваните разпоредби, незабавно да уведоми Административен съд гр. Шумен.

 Заседанието приключи в 09:53 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                       Секретар: