П Р О Т О К О Л

 

 

град Шумен, 01.06.2020 година

 Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на първи юни две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                       2. БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив. В. 

 Прокурор: Р. Рачев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б. Бойн

 КАНД № 96 по описа за 2020  година.

 На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

 Касаторът, „А.“ ООД, *** – редовно призован, за него се  явява адв. М.М. от ШАК, редовно упълномощен.

 Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Шумен  - редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Р. Рачев.

 Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-1128/15.05.2020г. по описа на ШАдмС, по делото е депозирана молба от ответната страна Дирекция „Инспекция по труда” – Шумен, съдържаща искане за даване ход на делото. В молбата са изложени и подробни съображения по съществото на спора.

 Адв. М. -  Да се даде ход на делото.     

 Прокурорът – Моля, да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                                                    О П Р Е Д Е Л И:

                                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва предявената от „А.“ ООД, с управител Т. И. С., чрез процесуалния му представител адв. М., касационна жалба против Решение № 17/20.02.2020 г., постановено по ВАНД №374/2019г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар.

 Адв. М. – Поддържам жалбата. 

 Прокурорът - Считам касационната жалба за процесуално допустима.

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД №374/2019г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар.

 Прилага молба от ответната страна с рег.№ДА-01-1128/15.05.2020г. по описа на ШАдмС. 

 Адв. М. – Няма да соча други доказателства. 

 Прокурорът – Нямам доказателствени искания.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. М. – Намирам, че жалбата ни е обоснована, законосъобразна, допустима и основателна, предвид на което моля да я уважите.

 Прокурорът – Намирам жалбата за неоснователна. Моля решението на въззивния съд да бъде оставено в законна сила.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 09:48 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                             Секретар: