П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 01.06.2020 година

 Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на първи юни две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                      2. БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив. В. 

 Прокурор: Р. Рачев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б. Бойн

 КАНД № 88 по описа за 2020  година.

 На именното повикване в 09:38 часа се явиха:

 Касаторът, ТД на НАП Варна -  редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, „В.“ ЕООД *** - редовно и своевременно призован, за него се явява адв. Ив. Т., редовно упълномощен.

 Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Р. Рачев.

 Адв.Т.  – Да се даде ход на делото.

 Прокурорът - Да се даде ход на делото.   

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва депозираната от касатора ТД на НАП, гр. Варна, чрез процесуалния й представител гл.юрисконсулт В.М. касационна жалба, против Решение № 121/28.02.2020г., постановено по ВАНД № 2197/2019г. по описа на ШРС.

 Адв. Т. – Оспорвам касационната жалбата. Считам, че е неоснователна. 

 Прокурорът - Жалбата е процесуално допустима.

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Приема като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 2197/2019 г. по описа на Районен съд гр. Шумен, както и приложеното към касационната жалба пълномощно №416/21.11.2018г. 

 Адв. Т. Няма да соча нови доказателства.

 Прокурорът - Нямам доказателствени искания.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Т. – Моля, на база събрания доказателствен материал да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата и да оставите в сила решението на въззивния съд. Считам, че същото това решение е постановено при една пълнота на събрания доказателствен материал, който е обсъден подробно, заедно и поотделно, както изисква законът. В тази насока моля да оставите без уважение подадената касационна жалба да оставите в сила поставеното  решение на РС – Шумен, както и да ни присъдите направените деловодни разноски, за които представям списък.

 Съдът прилага представения от ответника списък на разноски. 

 Прокурорът – Намирам протеклия административен процес за законосъобразен и правилен. Въззивната инстанция е събрала всички относими към предмета на доказване доказателства и е направила логичен, законосъобразен и правилен извод. Моля решението на въззивната инстанция да бъде оставено в законна сила.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 09:42 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
 

                                                                                 Секретар: