П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 01.06.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на първи юни две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                  2. БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив. В. 

 Прокурор: Р. Рачев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б. Бойн

 КАНД № 83 по описа за 2020  година.

 На именното повикване в 09:35 часа се явиха:

 Касаторът, „А.“ ООД, *** – редовно призован, за него се явява адв. М.М.от ШАК, редовно упълномощен.

 Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Шумен  - редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Р. Рачев.

 Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-1126/15.05.2020г. по описа на ШАдмС, по делото е депозирана молба от ответната страна Дирекция „Инспекция по труда” – Шумен, съдържаща искане за даване ход на делото в нейно отсъствие. В молбата са изложени и съображения по съществото на спора.

           Адв. М.- Да се даде ход делото

 Прокурорът – Моля, да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

                                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва предявената от „А.“ ООД, с управител Т. И. С., чрез процесуалния му представител адв. М., касационна жалба против Решение № 14/20.02.2020 г., постановено по ВАНД №362/2019г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар.

 Адв. М.– Поддържам касационната жалба. 

 Прокурорът - Считам касационната жалба за процесуално допустима.

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД №362/2019г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар.

 Прилага молба от ответната страна с рег.№ДА-01-1126/15.05.2020г. по описа на ШАдмС.  

 Адв. М.- Няма да соча други доказателства. 

 Прокурорът – Нямам доказателствени искания.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. М.- Считам, че доста пространствено съм изложим мотивите си в касационната жалба за неоснователността на съдебното решение, което е постановил въззивният съд. Считам, че същият превратно е тълкувал доказателствата, които са събрани в хода на въззивното производство и едностранчиво ги е преценил, като е издал едно неправилно съдебно решение. Моля да уважите настоящата касационна жалба и да постановите решение, с което да отмените изцяло решение №14 на РС- Нови пазар, по НАХД № 362/2019 г. описа на същия съд, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв. на „А.“ ООД. Същевременно считам, че не са изследвани и мотивите за маловажност на случая, тъй като в случая не са настъпили вредни последици, а ако такива е имало, те са отстранени на момента.  Предвид на изложеното, моля да уважите жалбата.

 Прокурорът – Запознавайки се с материалите по делото намирам, че е проведен един административен процес, който е в съответствие с материалните и процесуални норми и логично е достигнал до едно законосъобразно, правилно и обосновано решение. Моля решението на въззивната инстанция да бъде оставено в законна сила.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 09:38 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                   Секретар: