П Р О Т О К О Л

 

 

град Шумен, 01.06.2020 година           

 Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на първи юни две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                      2. БИСТРА БОЙН

       при участието на секретар: Ив. В. 

 Прокурор: Р. Рачев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б. Бойн

 КАНД № 82 по описа за 2020  година.

 На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 Касаторът, „Ц.п.2“ ООД, *** – редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Шумен  - редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Р. Рачев.

           Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-1125/15.05.2020г. по описа на ШАдмС, по делото е депозирана молба от ответната страна Дирекция „Инспекция по труда” – Шумен, съдържаща искане за даване ход на делото. В молбата са изложени и подробни съображения по съществото на спора.

 Прокурорът – Моля, да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва предявената от „Ц.п.2“ ООД, с управител А.Н.И., чрез пълномощника му юриск. М.Ч., касационна жалба против Решение № 6/06.02.2020 г., постановено по ВАНД №380/2019г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар.

 Съдът констатира, че на 29.05.2020г. е депозирана молба от касатора за спиране или отлагане на настоящото производство. Като основание се сочи преюдициално съдебно производство във ВАС с непосочен номер, образувано по повод обжалване на решение на Административен съд гр. Пловдив, с което е отменена т.1 от дадено Предписание на дружеството, касатор в настоящото производство. 

 Съдът намира, че така направеното искане за спиране на настоящото касационно производство на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК е неоснователно, тъй като постановеният съдебен акт, по оспорване на т. 1 от  ПАМ, не е от значение за правилното решаване на настоящия спор. Предмет на настоящото съдебно производство е конкретно посочено нарушение на КТ, осъществено на 28.08.2019г., а ПАМ касае предотвратяване на нарушения за в бъдеще.  

 Освен това, с оглед приложените от касатора писмени доказателства, не става ясно, че е налице висящ  спор пред ВАС точно по отношение на отменената т. 1 от ПАМ.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 Оставя без уважение направеното искане за спиране на производството по КАНД №82/2020г. по описа на ШАдмС до приключване на производството пред ВАС с влякъл в сила съдебен акт, по АД №3143/2019г. по описа на АС- гр.Пловдив.

  Определението не подлежи на обжалване.     

 Прокурорът - Считам касационната жалба за процесуално допустима.

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Приема като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД №380/2019г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар, както и приложеното към касационната жалба пълномощно и Решение № 6/06.02.2020 г., постановено по ВАНД №380/2019г. по описа на НПРС. 

 Прилага молба от ответната страна с рег.№ДА-01-1125/15.05.2020г. по описа на ШАдмС. 

 Прилага молба от касатора рег.ДА-01-1252/29.05.2020г., ведно с приложените към нея доказателства, описани в приложение от т. 1 до т. 3 вкл. 

 Прокурорът – Нямам доказателствени искания.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът – Считам жалбата за неоснователна.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 09:35 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           Секретар: