П Р О Т О К О Л

 

 град Шумен, 01.06.2020 година

 Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на първи юни две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                            2. БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив. В. 

 Прокурор: Р. Рачев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Сн.Чолакова

 КАНД № 68 по описа за 2020  година.

 На именното повикване в 09:22 часа се явиха:

 Касаторът, Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция гр.Варна – редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, „А1 България“ ЕАД, гр. София - редовно призован, не се явява и не изпраща представител. 

 Окръжна прокуратура гр. Шумен - редовно призована, за нея се явява прокурор Р. Рачев.

 Прокурорът – Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва депозирана касационна жалба от Х.М.М.– Директор на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна на Комисията за защита на потребителите, срещу Решение № 742/20.12.2019г., постановено по ВАНД № 2222/2019г. по описа на Районен съд гр.Шумен.

 Съдът констатира, че с рег.№ ДА-01-1222/28.05.2020г. по делото е депозирано писмено становище от процесуалния представител на касатора юрисконсулт Подбалканска, в което са изложени подборни съображения по съществото на спора. Към писменото становище са приложени пълномощно и списък на разноските.

 Прокурорът – Касационната жалба е процесуално допустима.

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Приема като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 2222/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

 Прилага към делото писмено становище от касатора рег.№ ДА-01-1222/28.05.2020г., ведно с приложените към него пълномощно и списък на разноските.  

 Прокурорът - Нямам доказателствени искания.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът – Намирам жалбата за основателна.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 09:25 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                  Секретар: