П Р О Т О К О Л

 

 град Шумен, 01.06.2020 година

 Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на първи юни две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                        2. БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив. В.

 Прокурор: Р. Рачев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Сн.Чолакова

 КАНД № 61 по описа за 2020  година.

 На именното повикване в 09:17 часа се явиха:

 Касаторът, Б.П.З.,*** – редовно призован, не се явява, за него се явява адв. Ж. от ШАК, редовно упълномощен.

 Ответната страна, ОД на МВР, гр. Шумен  - редовно призована, за нея се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен - редовно призована, за нея се явява прокурор Р. Рачев.

 Адв. Ж. – Да се даде ход на делото.  

 Юриск. С. – Да се даде ход на делото.

 Прокурорът – Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва депозираната от Б.П.З. ***, чрез адв. Ж.Ж., касационна жалба против Решение №30/16.01.2020г., постановено по ВАНД №15/2020 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

 Адв. Ж. – Поддържам подадената жалба. Представям удостоверение за бракуване на въпросния автомобил.  

 Юриск. С. – Оспорвам жалбата. Не възразявам да се приеме представеното доказателство.

 Прокурорът – Намирам жалбата за процесуално допустима. Нямам възражения по приемането на доказателствата.

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Приема като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 15/2020 г. по описа на Районен съд гр. Шумен, както и представеното в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на касатора Удостоверение № 908/11.02.2020г. на „Еврометал Шумен“ АД и представената от ответната страна заповед за упълномощаване УРИ 372з-315/09.02.2017г.

 Адв. Ж.– Други  доказателства няма да соча.

 Юриск. С. Няма да соча нови доказателства.

 Прокурорът - Нямам доказателствени искания. 

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Ж.Поддържам жалбата така, както съм я декларирал. Считам решението на ШРС за неправилно и незаконосъобразно. ШРС цитира практика на Административен съд Шумен където дословно е цитирано, че възприемането на едно тълкуване, в смисъл, че не се дължи „Гражданска отговорност“, когато процесното МПС не е регистрирано и е спряно от движение, т.е. е нарушена нормата на чл.638, ал.1,т.1 от КЗ, облагодетелства водачите, които не са сключили такава застраховка. Според мен това не отговаря на истината, тъй като в случая водачите носят наказателна отговорност по чл. 345, ал. 2 от НК, което е по-тежко наказание от определеното административно. Освен това към въпросния цитат е добавено, че след като водачът управлява неизрядно МПС, това обстоятелство не го освобождава от задължението за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“, като е цитирано решение от 28.03.2019г. по КАНД № 22/2019г. по описа на ШАдмС. По въпросното дело действително има сходна ситуация, обаче там е прието в мотивите на съда, а и самият жалбоподател е посочил, че въпросното МПС се взима с цел да бъде ползвано по черни пътища, поради което не го е регистрирал и не е направил съответната застраховка „Гражданска отговорност“, като в последствие такава е представена, т.е. били са налице всички условия за сключване на такава застраховка. Конкретният случай е съвсем различен. Тук става дума за спиране от движение и прекратяване регистрацията на МПС във връзка с бракуване на същото. В процеса на делото същото е бракувано, за което представих и съответния документ. След като е бракувано на 11.02.2020г. към настоящия момент просто липсва обект, който да бъде застрахован по посочения текст от КЗ. Моля да отмените решението на ШРС и да постановите ново, с което да отмените както решението, така и наказателното постановление, което сме обжалвали.    

 Юриск. С. – Видно от съдържанието на документите в тази преписка жалбоподателят е собственик на МПС и не отрича, че на датата на нарушението просто решил да си напазарува с него, знаейки много добре какъв му е статута, тъй като прекратяването на регистрацията е станало по негова инициатива. Също така като водач на МПС той е длъжен да знае, че по пътища, отворени за обществено ползване, не могат да се управляват автомобили, които са без „Гражданска отговорност“. Отклонението от това правило е основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на лицата, независимо дали те са собственици или водачи. В случая наказанието за собственика е по-малко и този текст е приложен в процесното наказателно постановление. Това, че по-късно през м. февруари е извършено бракуването на МПС, ограничава във времето само срока на действието на ПАМ, която е издадена спрямо този собственик и също се оспорва, но не изключва отговорността му за деянието, което е извършено по КЗ. В този смисъл мога да цитирам още едно съдебно решение по КАНД № 10271/2019г. на АС – В. Търново. Моля да оставите в сила решението на ШРС.

 Прокурорът – Намирам решението на въззивната инстанция за законосъобразно и правилно и моля същото да бъде оставено в законна сила.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 09:22 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                     Секретар: