П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 01.06.2020 година

 Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на първи юни две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                      2. БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив. В. 

 Прокурор: Р. Рачев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Сн.Чолакова

 КАНД № 58 по описа за 2020  година.

 На именното повикване в 09:15 часа се явиха:

 Касаторът, М.К.Й.,*** - редовно призован, не се явява и не изпраща представител.  

 Ответната страна, ОД на МВР, гр. Разград  - редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Р. Рачев.

 Прокурорът – Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва депозираната от М.К.Й.,*** касационна жалба против Решение № 538/06.12.2019г., постановено по ВАНД №744/2019 г. по описа на Районен съд гр. Разград.

 Прокурорът – Считам касационната жалба за процесуално допустима.

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Приема като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 744/2019 г. по описа на Районен съд гр. Разград.

 Прокурорът - Нямам доказателствени искания.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът – Считам, че депозираната касационна жалба е изцяло неоснователна.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 09:17 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 
 

                                                                                  Секретар: