П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 01.06.2020 година

 Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на първи юни две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                             2. БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Ив. В. 

 Прокурор: Р. Рачев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Сн.Чолакова

 КАНД № 51 по описа за 2020  година.

 На именното повикване в 09:12 часа се явиха:

 Касаторът, Х.Г.Х.,*** –– редовно призован, не се явява и не изпраща представител.  

 Ответната страна, ОД на МВР, гр. Шумен  - редовно призована, за нея се явява гл.юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Р. Рачев.

 Юриск. С. – Да се даде ход на делото.

 Прокурорът – Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

                                                     ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва депозираната от Х.Г.Х.,*** касационна жалба против Решение №730/18.12.2019г., постановено по ВАНД №1589/2019 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

 Юриск. С. – Оспорваме жалбата.

 Прокурорът – Считам касационната жалба за процесуално допустима.

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Приема като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 1589/2019 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

 Юриск. С. – Няма да соча нови доказателства.

 Прокурорът - Нямам доказателствени искания.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Юриск. С.Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Преценката, че така подадената декларация е нередовна защото липсва копие от СУМПС е съответна на материалния закон. В този смисъл е съдебна практика на Административен съд Шумен като дело №270/2019г., дело 313/2019г. Освен това в конкретния случай управителят на ЮЛ собственик е декларирал, че самият той е бил водач. И в двата случая фишът се издава на   физическото лице и му се слага глоба, т.е. няма никаква разлика по отношение на самото изписване в текста на електронния фиш, доколкото винаги се сочи кой е собственика и на кого се налага наказанието, затова аз считам, че жалбата е неоснователна.

 Прокурорът – Намирам жалбата за неоснователна. Решението на въззивната инстанция освен законосъобразно е и правилно, с изчерпателно изброени мотиви. Считам, че те съответстват на събраните доказателства и моля решението да бъде оставено в законна сила.        

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 09:15 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
 
 

                                                                                           Секретар: