П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 27.05.2020 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                                                                     

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

Административно дело № 72 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 10.05 часа се явиха:

Оспорващият, Е.С.Б. ***, нередовно призован, се явява лично.

Ответникът, Началник Сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Шумен, нередовно призован, не се явява. За него се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 

Оспорващият - Да се даде ход на делото.

Гл. юрисконсулт С. - Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изричните изявления на страните, че не възразяват да бъде даден ход на делото, счита че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпилата жалба: Производството по настоящото дело е по реда на чл.145 и следващите от АПК, във връзка с чл. 211 от ЗМВР, образувано въз основа на жалба от Е.С.Б. ***, против Заповед рег.№869з-8/06.01.2020г. за налагане на дисциплинарно наказание «Писмено предупреждение» за срок от три месеца, издадена от Началник сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – Шумен.

В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на издадената заповед, тъй като според жалбоподателя от събраните в хода на извършеното дисциплинарно производство доказателства, не се установява по категоричен начин виновно извършено от него дисциплинарно нарушение, с оглед на което заповедта е издадена при неизяснена фактическа обстановка и липса на изложени мотиви. В тази връзка се иска отмяна на заповедта.  

 

Оспорващият – Поддържам жалбата.

Гл. юрисконсулт С. – Оспорвам жалбата, като неоснователна. Представям писмени доказателства под опис, представени от ГДНП и Дирекция „КИС“ МВР, относно наше запитване за функционалните възможности на АИС „АНД“ да се обработва информация по актуални текстове от ЗДвП, които са относими към предмета на делото и съответно отговорите на двете дирекции, с приложени към писмото от ГДНП доказателства за възможностите на АИС „АНД“. Представям и 3 бр. фишове, издадени от жалбоподателя в период близък до процесния, от които е видно, че за двете нарушения /те са два вида за паркиране и за техническа неизправност/, същият е избирал правилните санкционни разпоредби, с екземпляр за жалбоподателя. Водя допуснатите до разпит двама свидетели.

Оспорващият – Не възразявам, да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът, като съобрази представените от страните писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Мотивиран от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните доказателства както следва:

- приложените и описани в жалбата писмени доказателства – копие от жалбата и копие от Заповед №869з-8/06.01.2020г. на Началник сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – Шумен;

- представените от ответника към съпроводително писмо с рег. № ДА-01-295 от 24.01.2020 г. по описа на ШАдмС, писмени доказателства под подробен опис от т. 1 до т. 30, както и днес представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства под подробен опис.

 

На осн. чл. 171, ал. 4, във вр. с чл. 170, ал. 3 от АПК, с оглед разпределяне доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на същите, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалваната заповед;  

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, сочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурните правила, наличие на материално правните предпоставки, обуславящи налагане на дисциплинарно наказание.

 

Съдът снема самоличността на допуснатите до разпит свидетели:

Ф.С.А. - 43 г., български гражданин,  женен, с висше образование, жител на гр. В. Преслав, неосъждан, без родство с жалбоподателя.

М.Г.М. - 45 г., български гражданин, женен, с висше образование, неосъждан, жител ***, без родство с жалбоподателя.

 

Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

Свидетелите обещаха да говорят истината.

Съдът отстранява от съдебната зала свидетеля М.Г.М. до разпита му.

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Ф.С.А..

 

Св. Ф. А.– Към настоящият момент изпълнявам длъжността Началник група в Сектор „Пътна полиция“. По време на проверката, която се извърши срещу служителите също изпълнявах тази длъжност и бях председател на комисията, която беше назначена със заповед на Началника на Сектор „ПП“-Шумен за извършване на дисциплинарна проверка. По време на проверката установихме, че служителят Е.Б. в периода от месец март до месец юли 2019 г. е издал пет фиша, в които е посочил отменени санкционни разпоредби. Три от фишовете са за нарушение по чл.139, ал.1, т.1, като санкционна разпоредба в тези фишове е посочил чл.183, ал.3, т. 7 от ЗДвП, вместо чл.179, ал. 6, т. 1. Издал е и два фиша за неправилно паркиране върху тротоар, като в единият случай е посочил нарушена разпоредба чл. 98, ал. 2, т. 2, в другият случай е посочил като нарушена разпоредба чл. 94, ал. 3, като нарушени санкционни разпоредба е посочил чл.183, ал.3, т.2, който е отменен през 2015г. Фишовете са издадени през работна станция за отдалечен достъп, т.нар. таблет и са принтирани през мобилният принтер. В хода на проверката установихме, че той има издадени фишове за нарушение на чл. 139, ал.1,т.1 с посочена санкционна разпоредба чл. 179, ал. 6, т.1. Има и фишове издадени за неправилно паркиране върху тротоар с посочена правилна разпоредба  чл. 178е от ЗДвП. След извършената проверка на водача се пристъпва към издаване на фиш, като в този фиш се посочва първо нарушената санкционна разпоредба, т.е. в единият случай чл. 139, ал.1, т.1. В този случай след потвърждаване на тази нарушена разпоредба, отваря се диалогов прозорец, от който служителят трябва да избере предложението, което му се дава, което предложение води до избор на санкционната разпоредба. В случая, след като се избере нарушената разпоредба чл.139, ал.1, т.1, в диалоговия прозорец има два еднакви текста, че управлява техническо неизправно МПС, като при избор на единия текст АИС „ПП“ извежда санкционна разпоредба  чл.183, ал.3, т.7. В този случай, след като служителят види, че е избрана тази разпоредба трябва да върне една стъпка назад, да избере другото предложение поред, при което вече се визуализира чл.179, ал.6, т.1, където глобата е 50.00 лв., ако техническата неизправност е незначителна. По същия начин е и с другите нарушени разпоредби за неправилно паркиране. В хода на проверката установихме, че служителите познават закона, но обяснението им беше, че понеже системата позволява избор на санкционна разпоредба и в бързината са допуснали такава грешка. В таблетите има инсталирана информационна система Сиела. Не се сещам писмено дали сме го направили, но ежедневно контактуваме с колегите и им обръщаме внимание за всички нови изменения в ЗДвП.

 

Гл. юрисконсулт С. - Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетелят от съдебната зала.

Оспорващият  - Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетелят от съдебната зала.

 

Съдът освобождава свидетеля Ф.С.А. от съдебната зала и пристъпва към разпита на св. М.Г.М.

 

 Св. М. М.– Работя като полицейски инспектор в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в Сектор „ПП“.  От Главна дирекция получихме писмо, с което ни уведомяваха за това, че има допуснати нарушения при издаването на определени фишове от служители на „Пътна полиция“.  При извършената проверка беше установено, че част от допуснатите грешки са от страна на колегата Е.Б.. Имаше и други колеги, за които беше констатирано това нарушение. Беше извършена проверка от комисия, назначена от Директора на ОДМВР-Шумен господин Я. Р.. В хода на проверката, за конкретния случай за колегата Б. беше установено, че за пет от издадените от него фишове е допуснал грешка, като е издал фишове с отменени наказателни разпоредби. Това, че е допуснал тази грешка се дължи на обстоятелството, че системата, с която работим позволяваше да бъде избрана, както отменената, така и новата разпоредба от ЗДвП. Явно при самата работа със системата в тези конкретни пет случая, колегата не е обърнал внимание на това, че в издадените от него документи е старата разпоредба, което за нас беше квалифицирано като небрежност в неговата работа. Всеки месец в Сектор „ПП“ се провеждат занятия, на които всички промени, които касаят закона се съобщават, както и всички нови неща, които касаят работата им. За тези неща е обърнато внимание своевременно, но най-вероятно момент невнимание от страна на колегата е причината за това нарушение от негова страна. Е.Б. е служител, който работи много и има висока наказателна дейност. Явно не си е прочел издаденият документ. Най-вероятно не е обърнал внимание на това обстоятелство, че е избрал отменената разпоредба. Ако е обърнал внимание и е установил това, като факт, избрал отменената разпоредба има опция да се върне назад и съответно да направи корекция във фиша, който съставя, за да го издаде по актуалната разпоредба. Не мога да кажа с точност през този период Б. да е издавал за нарушения – неправилно паркиране или техническа неизправност правилни фишове с актуалните разпоредби. Той е един от добрите ни служители и е с висока наказателна активност и нямаме забележки по работата му. Отдаваме тази негова грешка на моментен пропуск, а не на системност в работата му.

 

Гл. юрисконсулт С. - Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетелят от съдебната зала.

Оспорващият - Нямам повече въпроси. Не възразявам свидетелят да се освободи от съдебната зала.

 

Съдът освобождава свидетеля М.Г.М. от съдебната зала.

 

         Оспорващият - Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

         Гл. юрисконсулт С. - Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

Оспорващият - Вярно е, че правим занятия всеки месец, но не е ставало въпрос за този отменен член в разпоредбата. Вече в последствие като се констатираха нарушенията чак тогава започна да се обсъжда тази промяна в закона. Също така не сме преминали някакво допълнително обучение за работа с тази работеща станция за отдалечен достъп, която има автоматизирана информационна система за „Пътна полиция“. Когато се избере санкционната разпоредба, таблета автоматично го генерира този наказващ член. Ние не сме имали възможност по някакъв начин да изберем правилната разпоредба. Моля, да отмените заповедта на  Началник Сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – Шумен, като считам същата за незаконосъобразна по съображенията, които съм изложил в жалбата.

Гл. юрисконсулт С. -  Считам, че събраните доказателства по делото писмените такива от двете главни дирекции и свидетелските показания, включително от фишовете, които самият жалбоподател е издавал преди процесния период за конкретните от същия вид деяния, доказват съставомерността на дисциплинарните нарушения, които видно от самата заповед са извършени при небрежна форма на вина. Взета е предвид много добрата дейност, като цяло на служителя затова всяко деяние е квалифицирано като маловажно. Съобразно това, доколкото са повече от три нарушенията му, законът ни задължава да преценим тази съвкупност, като системни или маловажни нарушенията. Точно за това всъщност е и наложено дисциплинарното наказание, което от събраните доказателства не се опровергава. Тези твърдения, които чухме от жалбоподателя днес, не са потвърдени с доказателства и по-скоро са опровергани от събраните доказателства, както по отношение на възможността да се избира правилен текст, така и по отношение на обръщане на внимание на служителите да внимават със системата. Самата система не е техническо средство, тя е един лаптоп, в който се работи със софтуер. Служителите всеки ден работят с този софтуер и не е необходимо да има специализирано обучение, тъй като той може да въвежда тези текстове и да издава фишове, което прави всеки ден и в повечето случаи го прави по правилните текстове. В конкретния случай е налице някакво изключение, което вероятно е резултат от небрежност, а не от непознаване на закона, както е установено в хода на проверката. Моля, за решение, с което жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна.            

Реплика оспорващ – Тези фишове, които са съставени в същият период е възможно да са вписани на ръка, понеже ние имаме тази възможност да ги вписваме ръчно. И там естествено сме избрали правилната разпоредба или в последствие в АНД са ги въвели. Също така отстрани на един от документите, които бяха представени днес от ответната страна пише, че има някакви корекции в текста. Фишовете са написани на ръка и това може да се разбере от серията на фиша. Тези фишове, които напиша на ръка в последствие ги описвам в една книга, където ги отчитаме и колега от АНД ги въвежда.

Дуплика гл. юрисконсулт С. – Фишовете, които съм представила са напечатани, а не са писани на ръка.  

 

Съдът дава възможност на страните в 3–дневен срок за оспорващия и в 5–дневен срок за ответната страна, считано от днес да изложат подробни съображения по съществото на спора в писмени бележки.

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок.

 

Заседанието приключи в  10.30 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                        Секретар: