П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

 

град Шумен, 27.05.2020 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

 

Административно дело № 64 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 09.40 часа се явиха:

 

Оспорващият, Л.Д.Н. ***, нередовно призован, се явява лично и с адв. Й.С. от ШАК, редовно упълномощена.

 

Ответникът, Кмет на Община Шумен, нередовно призован, не се явява. За него се явява ст. юрисконсулт И.К., редовно упълномощен.

 

          Заинтересованата страна Й.П.И. ***, нередовно призована, се явява лично.

 

Заинтересованата страна С.Д.Н. ***, нередовно призована, се явява лично.

 

Адв. С. – Моля, да дадете ход на делото, не са налице процесуални пречки.

 

Ст. юрисконсулт К. - Да се даде ход на делото.

 

Заинтересованата страна Й.И. - Да се даде ход на делото.

 

          Заинтересованата страна С.Н. - Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните, че нямат процесуални възражения, досежно хода на делото, съдът счита че следва да бъде даден ход на делото.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

          Съдът докладва постъпилата жалба: Производството по настоящото дело е образувано по реда на чл.196, ал.4 от ЗУТ, във вр. с чл.215 от ЗУТ, по жалба от Л.Д.Н. ***, срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Шумен да се произнесе по жалба с вх.№94-00-6559 от 27.11.2019год. от Л.Н. и С.Н.,***, съдържаща искане за премахване на незаконен строеж. С уточняваща жалба с рег. №ДА-01-460/05.02.2020год. по описа на ШАдмС, депозирана в срока за изправяне нередовностите в жалбата оспорващият уточнява, че оспорва и постановеният след подаване на жалбата изричен отказ на Кмета на Община Шумен, обективиран в писмо с рег.№94-00-6559 от 28.01.2020год. да удовлетвори искането на жалбоподателя за премахване на незаконно поставен преместваем обект- метален контейнер.

 

В жалбата и допълнението към нея са изложени подробни съображения, обосноваващи становището на жалбоподателя за незаконосъобразност на обжалвания мълчалив и изричен отказ, поради нарушение на материалния закон, както и поради постановяването му при допуснати съществени процесуални нарушения. В тази връзка се отправя за отмяна на обжалвания мълчалив отказ и изричен такъв и връщане административната преписка на Кмета на Община Шумен за произнасяне по подадената жалба.

 

Адв. С. – Поддържам жалбата и допълнението към нея. Освен незаконният строеж, който се явява гараж, също така в жалбата са наведени твърдения, че Кметът на Община Шумен не се е произнесъл по искането за премахване на 2 бр. стопански постройки. Приложени са снимки по делото с първоначалната жалба, инициирала производството. Твърдим, че точно стопанските простройки съставляват незаконен строеж, защото другото е за премахване на преместваем строеж, но кметът не се е произнесъл и затова обжалваме и мълчаливият, и изричният отказ, тъй като считаме че изричният е частично по първоначалната жалба постановен. 

 

Ст. юрисконсулт К. – Считам жалбата за неоснователна.

 

Заинтересованата страна Й.И. – Според мен жалбата е неоснователна.

 

Заинтересованата страна С.Н. – Подкрепям жалбата и считам същата за основателна.

 

Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-383 от 30.01.2020 г. по описа на ШАдмС по делото е депозирана писмена молба от ответника, към която са приложени и изискани от съда писмени доказателства под опис от т. 1 до т. 11, съставляващи материалите по административната преписка във връзка с обжалвания акт.

 

Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-460 от 05.02.2020 г. по описа на ШАдмС по делото е депозирано допълнение към първоначалната жалба от оспорващия.

 

Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-476 от 07.02.2020 г. по описа на ШАдмС по делото е депозирано писмо от ответника уведомително писмо, че Писмо с изх. № 94-00-6559 от 28.01.2020год. е изпратено на 30.01.2020 г. с обратна разписка чрез „Български пощи“ ЕООД на Л.Д.Н., С.Д.Н.,  Й.П.И., но към момента на изготвяне на писмото, обратната разписка не е върната в Община Шумен.  Към уведомителното писмо е приложен и списък на страните.

 

Като съобрази представените от страните доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 171, ал. 5 АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните доказателства както следва:

 

-приложените към жалбата и представени от жалбоподателя писмени доказателства.

 

-представените от ответната страна писмени доказателства приложени към молба с рег. № ДА-01-383 от 30.01.2020 г. под опис от т. 1 до т. 11, както и уведомително писмо с рег. № ДА-01-476 от 07.02.2020 г. по описа на ШАдмС.

 

Прилага допълнение към жалбата, депозирано от оспорващия с рег. № ДА-01-460 от 05.02.2020 г. по описа на ШАдмС.

 

На осн. чл. 171, ал. 4, във вр. с чл. 170, ал. 2 от АПК, с оглед разпределяне доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на същите, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

 

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, а именно, че са били налице условията за издаване на акт за премахване на незаконно поставени преместваеми обекти и на незаконен строеж;  

 

Указва на ответната и заинтересованите страни, че е в тяхна тежест да докажат съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му;

 

Указва на ответната страна да представи в следващо съдебно заседание при наличие на своевременно върната към датата на следващо съдебно заседание обратна разписка от жалбоподателя и заинтересованите страни, удостоверяваща датата на уведомяването им за издадено Писмо с изх. № 94-00-6559 от 28.01.2020год., изпратено на 30.01.2020 г.

 

Съдът предоставя на виждане на жалбоподателя Писмо с изх. № 94-00-6559 от 28.01.2020год. на Община Шумен на зададения му от съда въпрос, същият заяви, че не е получавал и не е виждал това писмо и не е уведомяван за издаване на същото. 

 

Адв. С. – Твърдим, че към датата на издаване на разрешението за строеж за поставянето на металния контейнер, не е било налице такова строителство в имота, чийто нужда да бъде обезпечена с временна постройка. Ето защо, ако може процесуалният представител на община Шумен днес да отговори в открито съдебно заседание или да предоставите възможност да представи по делото скица, схема или извадка от действащият регулационен план, от който да е видно:  налице ли е било строителство в имота за постоянни гаражи към датата на издаване разрешението за строеж. Ако е имало предвиждане в имота за изграждане на постоянни масивни гаражи, то трябва да е видно от схемите, които са налични в община Шумен и по-скоро извадка от действащият регулационен план. Следва също така процесуалният представител на ответната страна да представи информация, налице ли е в община Шумен административна услуга за премахване на незаконни строежи по смисъла на чл.195 и чл. 196 от ЗУТ. Налице е в община Шумен публикувана е и на сайта на общината Наредба за местните такси и цени на услуги, където евентуално би могло да бъде вписана тази услуга, която е заявена от жалбоподателя за премахване на незаконни строежи. Първото ми искане е: процесуалният представител на община Шумен да представи извадка от действащият регулационен план, от която да е видно: предвидено ли е строителство на постоянни масивни гаражи към датата на издаване на Разрешителното за строеж № 126 от 07.10.1993 г. Ако такова не е предвидено, ответната страна писмено да уведоми съда, че такова строителство не е предвидено. Второто ми искане е: ответната страна да представи заверено копие от Наредба за местните такси и цени на услуги  на територията на община Шумен. Третото ми искане е: ответната страна да изготви и представи на съда служебна справка, от която да е видно подавано ли е заявление за запазване на обекта - гараж по Параграф 17 от ЗУТ.

 

Ст. юрисконсулт К. – По първото искане на процесуалния представител на оспорващия за представяне на извадка от регулационният план, действащ към момента на издаване на разрешението за поставяне, считам че това е извън спора, тъй като за поставянето на този обект имаме издадено разрешение за строеж, което отдавна е влязло в сила и то е изпълнено. Т.е. дали предхожда някакъв друг план или не, след като не е обжалвано назад във времето, считам че няма защо да спорим за това. Относно наличие на такава административна услуга, ще предоставя копие от Наредбата за администриране на услугите и таксите в община Шумен. Убеден съм, че такава услуга няма, защото премахването на незаконен строеж става съответно със заповед издадена по съответния ред на ЗУТ. Не се противопоставям и на третото направено доказателствено искане, ще извърша проверка и ще предоставя исканата справка.  

 

Съдът, като съобрази направените от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания и взетото в тази насока становище от процесуалния представител на ответната страна, намира същите за частично основателни и относими към предмета на спора.

 

Първото доказателствено искане за изискване на извадка от действащият регулационен план към датата на издаване на разрешението за строеж, съдът намира за ирелевантно и неотносимо към спора, поради което същото ще следва да бъде отхвърлено.

 

Останалите доказателствени искания, а именно:  ответната страна да представи заверено копие от Наредба за местните такси и цени на услуги  на територията на община Шумен, както и да изготви и представи на съда служебна справка, от която да е видно подавано ли е заявление за запазване на обекта - гараж по Параграф 17 от ЗУТ, съдът намира за допустими и относими към спора и основателни, с оглед на което същите ще следва да бъдат уважени.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на ответника в 7-дневен срок от днес да представи: заверено копие от Наредба за местните такси и цени на услуги  на територията на община Шумен, както и да изготви и представи на съда служебна справка, от която да е видно подавано ли е заявление за запазване на обекта - гараж по Параграф 17 от ЗУТ с екземпляр за жалбоподателя.

 

Отхвърля, като неоснователно и неотносимо към предмета на спора искането за представяне на извадка от действащ регулационен план.

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

Отлага и насрочва делото за 16.06.2020 г. от 10.30 ч., за която дата страните уведомени в днешно съдебно заседание.

 

Заседанието приключи в  10.05  часа.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                                              Секретар: