П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

 

град Шумен, 27.05.2020 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

 

Административно дело № 39 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

Оспорващият, К.С.К. ***, нередовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът, Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Шумен, нередовно призован, не се явява. За него се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 

Съдът констатира, видно от върнати по делото съдебни книжа и призовки, че призовката на жалбоподателя е била връчена на процесуалния му представител и пълномощник по делото адв. И. Д. на 12.05.2020 г. Съгласно Параграф 13 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на закона за здравето обн. в ДВ бр. 44 от 13.05.2020 г., сроковете спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание  от 13.03.2020г. и за преодоляване на последиците продължават да текат след изтичането на 7-дни от обработването на този закон в Държавен вестник.  Следователно по смисъла на цитираната законова разпоредба на Параграф 13 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, във вр. с чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание  от 13.03.2020г. седмодневният срок за призоваване на страните по настоящото дело е започнало да тече отново от 21.05.2020 г. и изтича на днешна дата към 27.05.2020 г.

 

 С оглед на това и предвид нередовното призоваване на оспорващия, са налице процесуални пречки, досежно хода на делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Отлага и насрочва делото за 16.06.2020 г. от 10.00 ч., за която дата ответната страна уведомена чрез процесуалния си представител, присъстващ в настоящото съдебно заседание. 

 

Да се призове жалбоподателя.

 

Заседанието приключи в 09.40 часа.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                                                  Секретар: