П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 27.05.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и двадесета година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

 Административно дело № 5 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

 Оспорващият, Б.П.З. ***, нередовно призован, не се явява. За него се явява адв. Ж. от ШАК, редовно упълномощен.

 Ответникът, Началник сектор „КП“ към ОД на МВР - Шумен,  РУ-гр.Шумен, нередовно призован, не се явява. За него се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 Адв. Ж. - Да се даде ход на делото.

 Гл. юрисконсулт С. - Да се даде ход на делото.

 С оглед изричните изявления на страните, че не възразяват по хода на делото, съдът счита че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           Адв. Ж.– Представям Удостоверение № 908 от 11.02.2020 г. за бракуване на автомобила.

 Гл. юрисконсулт С. - Да се приеме представеното удостоверение, не възразявам.

 Съдът, като съобрази днес представеното от процесуалния представител на оспорващия писмено доказателство, намери същото за допустимо и относимо към спора, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, днес представеното от процесуалния представител на оспорващия Удостоверение № 908 от 11.02.2020 г.

           Адв. Ж. - Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

           Гл. юрисконсулт С. - Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Ж. - Поддържам жалбата. Моля, да ми предоставите срок, в който да представя писмена защита.

 Гл. юрисконсулт С. – Оспорвам жалбата, като неоснователна. Към датата на проверката и на налагане на принудителната мярка, лицето е собственик на МПС-то, същото го е управлявало, било е в движение по пътища, отворени за обществено ползване, без договор за застраховка, което е забранено от Кодекса за застраховането. Принудителната мярка, която е наложена е превантивна и тя е издадена при обвързана компетентност. Винаги, когато бъде установено такова МПС и няма застраховка, то трябва да бъде с наложена принудителна мярка. Доколкото виждам от представеното в днешно съдебно заседание удостоверение МПС-то вече е бракувано, но това е станало през 2020 г., което има отношение не към законността на заповедта, към датата на нейното издаване, а към срока на действие на принудителната мярка. След като МПС-то е бракувано, очевидно няма как да се представи застраховка в някакъв последващ момент и това вече е въпрос, който според мен е извън предмета на настоящото производство, поради което моля жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна и да бъдат присъдени разноски в полза на ОД на МВР – Шумен.

 Съдът дава възможност на страните в 3–дневен срок за оспорващия и в 5–дневен срок за ответната страна, считано от днес да изложат подробни съображения по съществото на спора в писмени бележки.

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в 11.20 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                        Административен съдия:

 

                                                                                                      Секретар: