П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

 

град Шумен, 27.05.2020 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Прокурор: Яна Николова при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

 

Административно дело № 623 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

Ищецът, Й.М.А., нередовно призован, не се явява лично. За него се явява адв. Д.М. от АК-Варна, редовно упълномощен отпреди.

 

Ответникът, Областна дирекция на МВР-гр.Шумен, нередовно призован, не се явява. За него се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена отпреди.

 

За контролиращата страна, Окръжна прокуратура гр. Шумен, нередовно призована, се явява прокурор Я. Н.

 

Адв. М. – Не са налице процесуални пречки, моля да дадете ход на делото, независимо от нередовното призоваване всички страни по делото присъстваме в съдебна зала.

 

Гл. юрисконсулт С. - Да се даде ход на делото.

 

Прокурор - Да се даде ход на делото. 

 

С оглед изявлението на страните, че не правят възражение, досежно хода на делото, съдът счита че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

          Адв. М. – С оглед указанията дадени в предходно открито съдебно заседание, представям оригинал на договор за правна защита и съдействие и фактура. Моля, да бъда разпитан в качеството си на свидетел по отношение на съставянето на двата документа, които Ви представих, тъй като те са представени от ищеца, но другия кореспондент и по двата документа съм аз, като управител на Адвокатско дружество-„Д. и М.“. Желая да бъда разпитан като свидетел по отношение на оспорването от страна на ответника за датата и съдържанието на документите.

 

          Гл. юрисконсулт С. – Аз считам, че процесуален представител не може да съвместява и качество на свидетел.

 

Съдът, като съобрази днес представените от пълномощника на ищеца доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото: Договор за правна защита и съдействие с дата 30.07.2017 г. и фактура № 0000000069/31.01.2018 г.  

 

          Съдът приканва пълномощника на ищеца да отговори на зададени от съда въпроси:

 

          Моля, да поясните по какъв начин и как са били съставени документите, а именно: Договор за правна защита и съдействие и фактура № 0000000069/31.01.2018 г., Вие ли сте ги подписали и на кои дати. В брой ли беше заплатена сумата от ищеца или по банков път?

 

          Адв. М. – По отношение съставянето на първият документ – Договор за правна защита и съдействие, същият е съставен в офиса на дружеството, но не мога да се сетя в кой, защото имаме 3 офиса във Варна, в Шумен и в София. Щом в документа е посочен като адрес гр. Варна, значи документът  е съставен в офиса ни във Варна, когато на дружеството беше възложено да представлява ищеца в настоящото производство по съставени му НП. Няма как да знаем в колко фази ще бъде разгледана жалбата срещу НП, дали само във въззивна, дали и в касационна, затова се сключи клауза, с която страните се договорихме за поемане на процесуалното представителство пред Шуменски районен съд и Административен съд гр. Шумен, като бе определена цена от 320.00 лв. на инстанция. Договорът е съставен, подписан, както от управителя на дружеството – аз, така и от клиента Й.М.А. на датата на подписването. Понеже клиентът каза, че няма достатъчно пари към него момент и беше направена изрична договорка плащането да се случва в един по-късен момент, а именно след влизане в сила на съдебните актове по отношение на НП. Ето защо, след като имаше произнасяне на въззивната инстанция - Шуменски районен съд, касационната инстанция -  Шуменски административен съд и влизане в сила на последния указан акт, бе съставена фактура, която в последствие заплатена от лицето дали, кога и как се е снабдило със средства за това, не мога да знам. Фактурата също е съставена от мен, като управител на адвокатското дружество, в съгласие с договорките по договора за правна защита и съдействие.  Лицето заплати сумата по банков път, така както е указано във фактурата. Мисля, че сме представили вносна бележка в банката.         

 

          Гл. юрисконсулт С. – Нямам въпроси. Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

          Прокурор – Нямам въпроси. Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

          Адв. М. – Нямам доказателствени искания, няма да соча нови доказателства.  

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

Адв. М. – Моля, да уважите исковата претенция на моя доверител, като доказана и основателна. На основание незаконосъобразно съставяне на НП, което по процесния ред е отменено, впоследствие и като резултат от незаконосъобразното НП, моят доверител е претърпял имуществени вреди в размера посочен в исковата молба. Моля, да приемете списък на разноските, които моля да ни бъдат присъдени за настоящото производство.  Моля, да ми определите срок за представяне на писмена защита.

 

Гл. юрисконсулт С. – Моля, да отхвърлите исковата претенция изцяло, по отношение на искането за обезщетяване на заплатен адвокатски хонорар в хода на производствата по ЗАНН, тъй като от събраните доказателства по делото се установи, че в рамките на производството по ЗАНН не е представен нито договор за правна защита и съдействие, нито е извършено плащане. Напротив, датата на плащане с категоричност е установена, че това е станало доста след края на производството по ЗАНН. А по отношение на самият договор за правна защита и съдействие, който в това производство е представен в оригинал, считам че това е частен свидетелстващ документ и неговата дата не беше доказана по безспорен начин, че точно това е датата на съставянето му, включително и чрез отговори на въпроси на процесуалния представител. По отношение на претенцията за присъждане на разноски в настоящото дело по ЗОДОВ, моля да бъде намалено като прекомерно с 320.00 лв. адвокатски хонорар. Доколкото ми е известно с окончателно решение на пет членен състав на ВАС са отменени минималните размери на адвокатските хонорари за този вид производства и същите към настоящият момент са на предходните нива от по 100.00 лв.

 

Реплка адв. М. -  По отношение на искането за намаляване на адвокатския хонорар, така представеният адвокатски хонорар е договорен и разплатен много преди окончателното решение на ВАС, с оглед на което моля да бъде уважен така, както е предявен.

 

Гл. юрисконсулт С. – В случай, че бъде отхвърлена изцяло исковата претенция, моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.    

 

Прокурор – Считам депозираната искова молба за процесуално допустима, а по същество основателна. Видно е, че плащането по фактурата, която е приложена към делото, макар и в по-късен период е в пряка причинно-следствена връзка със защитата по производството по ЗАНН. Константна е съдебната практика по този въпрос на върховната инстанция, след издаването на тълкувателното решение, касаещо тази материя, така че считам исковата молба за процесуално допустима, а по същество основателна, що се отнася за разноските по ЗОДОВ. 

 

Съдът дава възможност на страните в  3–дневен срок за ищеца и 5–дневен срок за ответната страна, считано от днес да изложат подробни съображения по съществото на спора в писмени бележки.

 

Прилага към материалите по делото представения от процесуалния представител на ищеца списък на разноските, ведно с приложения към същия.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                        Административен съдия:

 

 

 

                                                                                                  Секретар: