П Р О Т О К О Л

 

 

 

град Шумен, 27.05.2020 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                            Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 66 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 10:02 часа  се явиха:   

 

Ищецът, Община Шумен, нередовно призован, предвид разпоредбата на § 13 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, не изпраща представител.

 

Ответникът, Министерство на околната среда и водите – гр.София, нередовно призован, предвид разпоредбата на § 13 от ПЗР от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, не изпраща представител.

 

Ответникът, Министерство на финансите – гр.София, нередовно призован, предвид разпоредбата на § 13 от ПЗР от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, не изпраща представител.

 

Предвид неявяването на страните и липсата на друго дело, насрочено за същата дата и час, съдът пристъпва към разглеждане на делото на второ четене.

 

На именното повикване на второ четене в 10:05 часа се явяват:

 

За ищеца - Община Шумен, се явява адв. В., редовно упълномощена.

 

За ответника - Министерство на околната среда и водите – гр.София, се явява Й. Т. – правоспособен юрист, редовно упълномощен.

 

Адв. В.: Има процесуална пречка за даване ход на делото. Представям адвокатско пълномощно и списък за разноските, ведно с документи за извършено заплащане на адвокатско възнаграждение.

 

Й. Т.: Предоставям на съда.

 

Съдът констатира, че страните по делото не са редовно призовани за днешното съдебно заседание, поради това, че не е изтекъл седмичния срок по чл. 56, ал. 3 от ГПК, предвид разпоредбата на § 13 от ПЗР от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, обн. в ДВ бр. 44 от 14.05.2020г., според която процесуалните срокове, спрели да текат по време на извънредното положение в страна,та започват да текат от 22.05.2020г. Ето защо и доколкото ответната страна – Министерство на финансите не се явява в днешно съдебно заседание и не изразява становище за хода на делото, ход на същото не следва да се дава.

 

Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Отлага същото и го насрочва за 16.06.2020г. от 14.00ч., за която дата явилите се страни да се считат уведомени, а неявилата се страна да бъде призована по електронна поща или по факс, а при липса на данни за такива на посочения по делото адрес.

 

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                    Административен съдия:

 

 

 

                          Секретар: