П Р О Т О К О Л

 

 

 

град Шумен, 27.05.2020 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и двадесета година в състав:

 

                              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 

Прокурор: 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова

 

Административно дело 293 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 9:30 часа се  явиха:   

 

Оспорващият, Земеделски институт - гр.Шумен, редовно  призован, не се явява лично представляващия института. За оспорващия се явява адв. Л.В., редовно упълномощена отпреди.

 

Ответникът, Началник на отдел „Местни данъци и ТБО“ при Община Шумен, редовно призован, не се явява лично, за него се явява юрисконсулт Р. А., редовно упълномощена отпреди.

 

Вещото лице, Е.Й.А.К., редовно призована, явява се лично.

 

Вещото лице, Х.И.П., редовно призован, явява се лично.

 

Адв. В.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва, че по делото е депозирано заключение по комплексната съдебна икономическа и компютърна експертиза, назначена в предходно открито съдебно заседание, като констатира, че същата е депозирана по делото в законоустановения срок.

 

Съдът докладва представените от Община Шумен писмени доказателства с придружително писмо рег. № 92-00-366/21.05.2020г., с копие за оспорващия.

 

Съдът връчва на процесуалния представител на оспорващия втория екземпляр от представените писмени доказателства.

 

Адв. В.: Да се приемат представените доказателства. Нямам възражения по изслушването на вещите лица.

 

Юрисконсулт А.: Моля да се приемат представените доказателства. Представям и моля да приемете и едно решение на Общински съвет – Шумен за промилите за селата.  Моля да се изслушат вещите лица.

 

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

 Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо с рег. № 92-00-366/21.05.2020г., по описа на Община Шумен, под опис от т. 1 до т. 9, както и представеното от процесуалния представител на ответната страна в днешно съдебно заседание Решение №782 по протокол № 44 от 28.01.2011г. на заседание на Общински съвет – Шумен.

 

Съдът пристъпва към изслушване на заключението по комплексната експертиза.

 

Снема самоличността на вещите лица, както следва:

 

Е.Й.К. - 60г., бълг. гр., омъжена, неосъждана, с висше образование, без служебна ангажираност със страните.

 

Х.И.П. - 45г., бълг. гр., с висше образование, неженен, неосъждан, без служебна ангажираност със страните.  

 

Съдът разяснява на вещите лица наказателната отговорност, която носят за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, т.7 от НК.   

 

Вещите лица обещават да дадат вярно и точно заключение.

 

Вещо лице К.: Поддържаме заключението. Искам да направя една корекция за допусната техническа грешка – на стр. 7, след абзаца: „Начисленият ДНИ е платен, не е включен в обжалвания АУЗД, като за закъснение в плащанията са начислени и платени лихви.“ Към това изречение, след запетая, да се добави текста: „с изключение на ½ ДНИ за имоти с партидни номера Ж 5856 и Ж 5857, чиито стойности са посочени в началото на отговора на задача № 1 за 2016г., не са платени и са включени в АУЗД“, т.е. последните два реда от таблицата за имот Ж 5856 и Ж 5857 за 2016г., в таблицата по-горе, включват целите стойности на данъка, като половината от тези стойности са били платени, а останалата половина са включени в акта. И в абсолютно същия смисъл е корекцията на стр. 11 - след „Начисления ДНИ…“ допълваме със същото, с изключение на ½ и т.н. Аналогично и на стр.37 и стр. 41. Още веднъж пояснявам - в таблиците е включен целият размер на данъка, така е и поискано в отговора, но тъй като изречението обяснява, че това е платения данък, с изключение на половинката от 2016г., който се явява неплатен и съответно е включен в АУЗД.

 

Адв. В.: Не възразявам на направената корекция.

 

Юрисконсулт А.: Не възразявам на направената корекция.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА корекция в заключението по комплексната съдебна експертиза, съобразно посоченото от вещото лице Е.К. в днешното съдебно заседание, както следва: На стр. 7, след абзаца: „Начисленият ДНИ е платен, не е включен в обжалвания АУЗД, като за закъснение в плащанията са начислени и платени лихви.“ след запетая се добавя текста: „с изключение на ½ ДНИ за имоти с партидни номера Ж 5856 и Ж 5857, чиито стойности са посочени в началото на отговора на задача № 1 за 2016г., не са платени и са включени в АУЗД“, както и се допуска същата корекция на стр. 11 - след „Начисления ДНИ…“ се допълва по същия начин.

 

ДОПУСКА аналогична корекция и на стр.37 и стр. 41 в заключението.

 

Въпрос на адв. В.:  Когато се заплаща на общината някаква сума и данъчнозадълженото лице пише в платежното определената сума и къде да се разнесе, кое задължение да се погаси, системата ли разпределя по собствено усмотрение къде да отиде, защото има такова нещо в случая. Един пример - сумата от 700лв., която е внесена точно за погасяване на ТБО за двата контейнера, които са доставени след 2015г., а съответното длъжностно лице или системата погасява каквото си прецени. Въпросът ми е кой преценява и как става това, каква е поредността на погасяване на задълженията в такива случаи, т.е. дали системата го прави или физическо лице, което е натоварено с тази функция?

 

Вещо лице П.: Нямаме такава информация и нямаше такъв въпрос по експертизата, с който да се уточнява плащането, когато се извършва, какъв алгоритъм се използва за погасяване на задълженията, ако има такива предишни. Не сме имали за задача и не можем да отговорим на този въпрос.

 

Въпрос на съда: В първата таблица, на стр. 4 – таблица за ДНИ по години сте посочили остатък „нула“. Означава ли това, че задълженията, описани в АУЗД, за ДНИ, са погасени и не се дължат?

 

Вещо лице К.: Да, сумите са погасени и към момента няма неплатени суми за тези години по тези имоти. Към момента на издаване на АУЗД всичко е било платено, с изключение на 2016г., двата имота, за които преди малко говорих, 1/2 от данъка не е бил платен, съответно е включен в АУЗД. Всички останали към момента на издаване на акта са били платени, т.е. включените в АУЗД задължения не са били погасени към момента на издаването му.

 

Юрисконсулт А.: Искам да уточня нещо по самата експертиза - от това решение, което предоставих, ясно се вижда, че по селата „Чистота“ не се дължи. Тези два промила, които са в таблицата на стр. 14 за имотите в с.Царев брод, двата промила в ред 7, 8, 9 и 10 се отнасят за депо. На стр. 13 – колонките сметосъбиране, чистота и депо, и на следващата стр.14 двата промила са попаднали чисто технически в графата „Чистота“, а не в графата „Депо“. Както се вижда от решението, по селата няма „Чистота“, има два промила „Депо“. Иначе сумите отговарят, да не се подведе съда, че това е чистота на територията на с. Царев брод, аз считам, че това е депо.

 

Вещо лице К.: Действително - на стр. 14, ред 7, 8, 9, 10 и 11, това което касае имотите с Ж, жилищните имоти в с. Царев брод, двата процента представляват депо и следва да бъдат пренесени в последните две колони данните, и за всички останали години е същото. Там, където за жилищните имоти в с.Царев брод е посочено два промила чистота, навсякъде да се счита, че това са два промила депо, като самият размер на задълженията остава такъв, какъвто е посочен в експертизата.

 

Юрисконсулт А.: Имам предвид на стр.14 – ред 7, 8, 9, 10 и 11; на стр.15 – ред 20,21,22,23 и 24, на стр. 16 – ред 33,34,35,36 и 37, на стр.18 – 59,60,61,62 и 63; на стр.30 – ред 7,8,9,10 и 11, на стр.31 – ред 20,21,22,23, 24 и 33; на стр.32 – ред 34,35,36 и 37 и на стр.33 - ред 59,60,61,62 и 63 и аналогично в заключението същото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА корекция в заключението по комплексната съдебна експертиза, като в таблиците, в които по отношение на имоти Ж 5853, Ж 5854, Ж 5855, Ж 5856 и Ж 5857, намиращи се в с. Царев брод, е отразено, че размерът на такса „Чистота“ в промили е два промила, същите следва да се считат като изчисления, направени за такса „Депо“ в същия размер.

 

Адв. В.: Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт А.: Да се приеме заключението.

 

Съдът намира заключението по допуснатата комплексна съдебна икономическа и компютърна експертиза за обективно и компетентно дадено, поради което  същото ще следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото заключението по назначената комплексна съдебна икономическа и компютърна експертиза.

 

На вещите лица да се изплати възнаграждение, съобразно внесените депозити  и представените  справки-декларации.

 

Адв. В.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

Юрисконсулт А.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

С оглед  изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът  намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

Адв. В.: Считам, че жалбата, която сме депозирали първоначално от Експериментална база - държавно предприятие към „Земеделски институт“ гр. Шумен, е основателна и следва да бъде уважена. Обжалваният АУЗД срещу предприятието, чийто правоприемник понастоящем е Земеделски институт гр.Шумен следва да бъде отменен като незаконосъобразен, необоснован и постановен в нарушение на съдопроизводствените правила, като моля да бъдат присъдени и деловодните разноски за всички инстанции, както и становището на ВАС, за което представям списък на разноските. Считам, че едва сега, в настоящия процес и в настоящото подробно и обстойно разглеждане на делото, при спазване на указанията, дадени от ВАС, се установяват от фактическа страна редица неправомерни действия, които са извършени от административнонаказващия орган по отношение на самото структуриране на задълженията, които са посочени в акта. В самия акт липсват подробни мотиви и подробно изложение на фактическите и правни основания за определяне на дължимата сума. От двете комплексни експертизи, и от събраните писмени и гласни доказателства се установява, че „Земеделски институт“ е бюджетна организация, която се намира в структурата на Селскостопанска академия и всички имоти, които се намират в патримониума на Земеделския институт, а преди това на Експериментална база, са публична държавна собственост, това са установили и вещите лица. Вярно е, че в акта са посочени суми, които не са платени, но какво не е платено от Експерименталната база, респ. от Земеделски институт - неплатени са недължими задължения. На основание чл. 24 от ЗМДТ първо следва да бъдат освободени от заплащане на ДНИ бюджетните организации и то по отношение на имотите, които са публична държавна собственост, както се установи от всички представени актове за държавна собственост. Експертизите установиха, че над 111 хил. лв. са платени за периода, посочен в акта като ДНИ. Считам, че това е неправомерно платен данък и това всъщност установяват и експертизите. По отношение на ТБО самите вещи лица не можаха да открият и самите те казват в изслушването им от предходно съдебно заседание, и в самата експертиза, че не са открили данни за извършване на услугата сметосъбиране и сметоизвозване. Вещото лице  - геодезиста, подробно обясни къде се намират имотите, подробно обясни, че с. Царев брод и жилищния комплекс “Ив.И.“ е самостоятелно селищно образувание. Имотите се намират извън кв. Макак, извън регулация и подробно обясни - имоти 11,12,13 и 14 са имоти в Макак, те са извън регулация, като един от тях граничи с улица в с. Царев брод. Също имотите са извън регулацията на селото, а в гр. Шумен имотите, за които се претендира плащане на ТБО не са определени правилно, защото в гр. Шумен има три имота, за които се претендира ТБО, но тези три имота не са самостоятелни имоти и са включени в един от всичките имоти, чийто идентификатор завършва на 34 - в гр. Шумен. От свидетелските показания се установи, че всъщност работниците и служителите сами са си изнасяли битовите отпадъци, доколкото са генерирани от 10 човека в биволофермата в кв. Макак, както и в другите места в гр. Шумен и в с. Царев брод. Считам, че следва да се отмени изцяло АУЗД, за да може и данъчните служители в общината да си изпълнят задълженията по чл. 18 и да се уточнят кои имоти какво представляват, за какво се използват, защото Земеделския институт е научна организация и основната му дейност е научноекспериментална дейност, подробно регламентирана.  Моля за Вашето решение в този смисъл. Моля за срок за представяне на писмени бележки.  Представям списък за направените разноски с приложени доказателства за заплатеното адвокатско възнаграждение.

 

Съдът

 

                                                          О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 

Прилага към материалите по делото списък за направените разноски, ведно с документ относно платеното адвокатско възнаграждение.

 

Юрисконсулт А.: Предвид факта, че ще изложа подробни мотиви в писмени бележки, ще бъда кратка. Оспорвам жалбата, като считам, че същата се явява неоснователна. Считам, че АУЗД не страда от липса на мотиви, както и не противоречи на трайната съдебна практика, мотивиран е, издаден е в съответствие със закона от орган по приходите, в рамките на неговата компетентност. Моля да потвърдите акта изцяло, както и обжалваното решение на началник отдел „Местни данъци и ТБО“. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

 

Адв. В.: Адвокатският хонорар е изчислен на база действащата към момента Наредба за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок, като дава възможност на страните, в 7 – дневен срок от датата на съдебното заседание, да депозират допълнителни писмени бележки.

 

Заседанието приключи в 10:00 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                    Административен съдия:

 

 

 

 

 

                                   Секретар: