П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 20.05.2020 година

 Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесети  май две хиляди и двадесета година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 при участието на секретар: Св.Атанасова

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Христинка Димитрова

 Административно дело номер 73 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в  10:00 часа се явиха:

 Оспорващият, Й.Н.Й. ***, редовно и своевременно уведомена, явява се лично. 

 Ответната страна, Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - гр. Шумен, редовно и своевременно уведомена, за нея се явява гл. юрисконсулт С., надлежно  упълномощена.

 Оспорващата - Да се даде ход на делото.

 Юрисконсулт С. - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-1145/18.05.2020г. по описа на ШАдмС ответната страна представя писмени доказателства, съгласно опис на същите.

 Съдът  връчва препис от представените писмени доказателства на оспорващата страна.

 Оспорващата - Да се приемат писмените доказателства.

 Юрисконсулт С.:  Моля да бъдат приобщени писмените доказателства.

 Съдът като съобрази представените от страните писмени доказателства, счете същите за допустими и относими, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

 Водим от горното съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото писмените такива, представени със съпроводително писмо рег.№ДА-01-1145/18.05.2020г. по описа на ШАдмС, съгласно опис на същите, съдържащ се в съпроводителното писмо.  

 Юрисконсулт С. - Водя допуснатия свидетел, моля да бъде разпитан.  

 Оспорващата - Не възразявам да бъде разпитан свидетелят.

 Съдът снема самоличността на допуснатия свидетел, както следва:

 М.Г.М. - 45 год., бълг. гр., неосъждан, женен, висше образование, без родствена връзка с оспорващия, работи като  полицейски инспектор  в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“, сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР  - Шумен. 

 Съдът разяснява на свидетеля наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 Свидетелят обеща  да говори истината.

 Съдът пристъпва към разпит на свидетеля.

 Свидетелят М. М. - В хода на проверката се установи, че на 24.04.2019г. колежката Й. е  издала фиш за паркиране пред жилищна сграда на тротоара по чл.98, ал,2, т.2 от ЗДвП, като е посочила за санкционна разпоредба отменената през 2015г. разпоредба на чл.183, ал.3, т.2 ЗДвП, вместо да посочи новата разпоредба за този вид нарушение по чл.178е. Според мен това се дължи на обстоятелството, че след като бяха направени промените в ЗДвП същите не бяха отразени своевременно в нашата система, с която работим в сектор „Пътна полиция“ през работните станции за отдалечен достъп,  което се изразява в това, че отменените санкционни разпоредби към този момент, към който е допуснато нарушението не са били премахнати от списъка, тъй като при съставянето на фиш санкционните разпоредби и нарушените разпоредби падат от  падащо меню, там се избират и съответно  се налага глоба. Към момента, в който е съставен този фиш, колежката е имала възможност да бъде избрана новата разпоредба, но най-вероятно в бързината си е допуснала грешка и не е отчела това обстоятелство, че  при избирането на санкционната разпоредба е излязла отменената. Първоначално в таблета се визуализира описание на нарушението текстово и в зависимост от това какво установява проверяващия орган той избира конкретното описание на нарушението, избирайки конкретно описание на нарушението системата  автоматично генерира санкционната разпоредба на   този член. Там има възможност  от падащото меню да се избере правилната разпоредба. В случая понеже е допусната грешка и е натисната старата текстова формулировка на нарушението, то е генерирало отменената разпоредба. Избирайки описанието на нарушението автоматично се генерира само една наказваща разпоредба. Тогава трябваше в менюто да се избере актуалната разпоредба, за да се заложи правилния член. В случая старата разпоредба е била избрана, а има актуализиран текст, който като се избере, тогава се генерира тази актуалност. По това време имаше два варианта  на описание на нарушението и на разпоредбата. Към този момент системата  позволява контролния орган да избере, както и паркира върху тротоара извън разрешението за това места. Когато избере описанието на нарушението, системата автоматично генерира наказващата разпоредба. В случая старата разпоредба, като е била избрана системата автоматично е генерирала отменения текст. Има актуализиран текст, който като се избере, тогава се генерира автоматично актуалната разпоредба. По това време имаше два варианта на описание на нарушението и на наказващия член.  Към този момент системата позволява контролния орган да избере описание „паркира на тротоара пред жилищна сграда и затруднява достъпа до нея“, както и описание „паркира върху тротоара извън разрешените за това места“. Когато избере описанието на нарушението системата автоматично генерира наказващата разпоредба. Контролният орган е следвало не да избере описанието на нарушението и след това да избира две наказващи разпоредби, а да се върне и да коригира описанието на нарушението.  Промяната в закона е от 2015г. От 2015г. до 2019г. служителите е трябвало да бъдат внимателни при избиране на нарушената разпоредба и да прочитат документа, който издават, за да е сигурно, че са го издали правилно. В информационната система не е имало индикации на служителя, че разпоредбата е отменена. По принцип в таблетите няма инсталирана правно-информационна система СИЕЛА. За улеснение на част от таблетите имаше, но това беше инициатива от наша страна. Дали на този таблет, с който е работила колежката в конкретния ден и час е имало инсталирана СИЕЛА не мога да кажа. От страна на ръководството е обръщано внимание на служителите, че в таблетите съществуват и отменени разпоредби.  Ежемесечно се провежда обучение на служителите, при което се запознават с настъпили изменения по различни нормативни актове. Не мога да кажа конкретно оспорващата дали е запозната с измененията. Оспорващата е един от добрите служители, които добре познават нормативната база. Проявила е вид небрежност, че не е прочела документа.

 Оспорващата - Нямам въпроси, да се освободи свидетеля от залата.

 Юрисконсулт С. - Нямам други въпроси, да се освободи свидетеля от залата.

 Съдът освобождава свидетеля от залата.

 Оспорващата - Нямам други доказателствени искания.

 Юрисконсулт С. - Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 Предвид липсата на нови доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Оспорващата - Смятам, че не съм извършила дисциплинарното нарушение за което ми е наложено административното наказание. Моля да уважите жалбата и да отмените процесната заповед.  

 Юрисконсулт С. - Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.  По делото са представени писмени и гласни доказателства, от които е видно че жалбоподателката  е наясно с този  проблем с дублиращите се стари и нови текстове и в по-голямата част от случаите е ползвала  актуални разпоредби на ЗДвП при нарушения от този вид. В случая става дума за едно изключение, което е факт - неправилно е ползвана материалноправна разпоредба, което представлява едно неизпълнение на задължение, но в случая то е проявено поради небрежност, не поради непознаване на закона. В нито един момент не е установяван такъв факт, че жалбоподателката не е запозната със закона. Считам че доколкото системата е позволявала избор на правилен текст не може да се изключи субективната страна на състава, който е вписан в текста на оспорената заповед и доколкото видно от мотивите в нея са преценени и други обстоятелства  по чл.206, ал.2 от ЗДвП, считам че квалификацията на деянието е  избрана точно и жалбата е неоснователна. Моля за решение в този смисъл.

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в 10:20  часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                           Административен съдия:

 

                                                                                                     Секретар: