П Р О Т О К О Л

 

 

 

град Шумен, 20.05.2020 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесети  май две хиляди и двадесета година в състав:

 

                      Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар: Св.Атанасова

 

Прокурор:                                           

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Хр. Димитрова

 

Административно дело140  по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 09:30  часа се явиха:   

 

Молителят, „М.5.С.Д.“ ЕООД ***, редовно и своевременно призован, се представлява от управителя С. Д. и адв.Р. от ШАК, надлежно упълномощена.

 

Ответникът, Кмета на Община Върбица, редовно и своевременно призован, за него се явява адв.Г., надлежно упълномощен.

 

Вещото лице, Л.Д.Я.-Г., редовно призовано, явява се лично.

 

Адв.Р.- Да се даде ход на делото.

 

Адв.Г.- Да се даде ход на делото.

 

Съдът   намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва постъпилата молба: Производството е по реда на чл.207 и сл. от Гражданско процесуалния кодекс, във връзка с чл.144 от Административно процесуалния кодекс. 

 

Образувано е по молба от „М.5.С.Д.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.Г.Д. за обезпечение на доказателства. В молбата се сочи, че дружеството е обжалвало издадена заповед № 141/21.01.2020г. на кмета на Община Върбица, с която е наредено да бъдат премахнати всички придобити от дружеството обекти, подробно посочени в издадената заповед.

 

Молителят твърди, че в случай, че административният орган приведе издадената заповед в изпълнение, ще бъдат унищожени веществени доказателства, респективно огледът им ще стане невъзможен, което ще препятства извършването на съдебно-техническа експертиза в административното производство по обжалване на заповедта, както и в по ЗОДОВ. Въз основа на това е отправено искане съдът да допусне обезпечение на доказателства чрез назначаване на съдебна техническа и оценителска експертиза със задачи, подробно посочени от молителя.

 

С определение от 10.03.2020г. съдът е допуснал обезпечаване на доказателства чрез предварителното изслушване на съдебна техническа и оценителска експертиза, която да отговори на поставените от молителя въпроси. 

 

С определение от 14.04.2020г. по искане на ответната страна са поставени два допълнителни въпроса към вещото лице.      

 

Съдът констатира, че с рег.№ ДА-01-1103/12.05.2020г. по делото е депозирана съдебна техническа и оценителска експертиза, изготвена от назначеното вещо лице Л.Д.Я. – Г..

 

Адв.Р.- Не възразявам да се изслуша вещото лице.

 

Адв.Г.- Да се изслуша вещото лице.   

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице Л.Д.Я.-Г. по назначената съдебна техническа и оценителска експертиза.

 

Снема самоличността на вещото лице:

 

Л.Д.Я.-Г. - 55 г., български гражданин, с висше образование, неосъждана, омъжена, без служебна ангажираност със страните.     

 

Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани показания по чл.291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 5 години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.

 

          Вещото лице обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

Вещо лице - Поддържам заключението. Констатирах технически грешки при изписването, които следва да бъдат съобразени. В констативно-съобразителната част  на заключението, в последния абзац касаещ пазарната стойност на постройките, вместо сумата „34 156 363 лв.“ да се чете „34 156 лв.“. В констативно-съобразителната част на заключението при описанието на пожарното депо размерите на сградата в план са с ширина - 5 метра, дължина -  9,10 метра. Изречението „В Заповед №141 не е включена сграда - обор краварник - сграда 3“, да се чете „сграда 2, описана в исковата молба“. 

 

Адв.Р.- Във финалната част на заключението вещото лице е извадило краварника от стойността, защото не е описан в заповедта за събаряне ли, това ли е причината?  

 

Вещо лице - В молбата на „М.5.С.Д.“ ЕООД е описан  и обор краварник, а в Заповед №141 няма обор краварник. В цената от 30 000 лв. не влиза цената, която е на обор краварник. Със стойността на обор краварник сумата става 47 172 лв. Неговата стойност е описана. Цената, която е определена за възстановяване на обектите е изчислена със стари материали, втора употреба.

 

Молител - Оценен ли е резервоарът за вода, който се намира под  пожарното депо?  

 

Вещо лице - При определяне на пазарната стойност на пожарното депо, както и разходите за възстановяване, е включена само частта, която е над земята, а намиращият се под земята резервоар, който е описан в частта за пожарното депо не е оценяван, не е определяна пазарна стойност на същия, по отношение на същия не е определяна стойност на разходи за възстановяване.  

 

Адв.Г.- По въпрос №6 какво е включено в стойността на разходите за възстановяване? Като отделни материали и СМР ли са остойностявани или са използвани някакви каталожни цени, например СЕК?

 

 Вещо лице - При остойностяването съм използвала СЕК на квадратен метър. В ред №2 от приложенията „цена за изграждане“ е посочен еталона от СЕК и е сложено овехтяването. В таблицата са изкарани пазарните стойности на три броя обекти в различни райони, въз основа на които съм определила единична продажна цена. Във въпрос №5 трябва да прехвърля цените, които са отзад в приложенията. Цената, която е отбелязана в приложенията трябва да я прехвърля в заключението. В случая става въпрос за пазарната цена в различни райони. В община Върбица няма пазарни аналози за такива сгради. В област Шумен, освен този, който е в гр.Нови пазар не намерих други аналози. В случая става въпрос за пазарната цена.

 

Адв.Р.- Няма как  да се направи аналог, тъй като става въпрос за различни области.

 

Адв. Г. - Доколкото разбрах общият сбор 34 156 лв. се равнява на сбора по приложенията. С други думи има неточност в самото заключение, защото сборът на тези шест обекта не прави 34 156 лв. Сборът е верен, единичните цени са сгрешени. Моля да се запишат единичните цени по трети и пети въпрос. 

 

Адв.Р.- Съгласна съм да се запишат единичните цени, тъй като е налице техническа грешка.

 

Вещо лице - В заключението по въпрос №3 и въпрос №5 да се гледат цените, които са приложения  2, 4, 6, 8, 10 и 12, а именно стойността на обектите е както следва:

 

-                      Склад - зърноплощадка в УПИ I, кв.2а - 11 255 лв.;

 

-                      Обор - краварник в УПИ VII, кв.2а  - 8 170 лв.;

 

-                      Пожарно депо в УПИ I, кв.2а  - 976 лв.;

 

-                      Навес с оградни стени в УПИ I, кв.2а - 2 904 лв.;

 

-                      Кантар в УПИ VI, кв.2 - 1815 лв.;

 

-                      Обор за работен добитък в УПИ VII, кв.2 - 9 036 лв.

 

Адв.Г.- Нямам въпроси към вещото лице. Възразявам по приемането на заключението в частта, която касае имот краварник в  УПИ I кв.2а, описан в пункт втори от заключението, доколкото този имот не е предмет на Заповед №141/21.01.2020г. Предмет на настоящото производство   е да се обезпечат доказателства, в това число за стойността и състоянието на имотите, които са предмет именно на процесната заповед.

 

Адв.Р.- Да се приеме цялото заключение. Съгласна съм, че краварникът не е включен в тази заповед. Той е обект  на друга заповед, която пак е обжалвана.

 

Съдът като съобрази становището на страните намира депозираното заключение по експертизата, ведно с направените в съдебното заседание уточнения, за обективно и компетентно дадено и не са налице процесуални пречки по приемането му с изключение на частта му, касаеща обект №2, а именно обект -  краварник в УПИ I кв.2а по плана на гр.Върбица, доколкото по отношение на този обект не са налице данни и доказателства същият да е включен в издадената заповед по отношение на която се претендира необходимост от обезпечение на доказателствата.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключение, депозирано от вещото лице Л.Д.Я.-Г. с рег. № ДА-01-1103/12.05.2020г. ведно с приложенията към него, съобразно направените в съдебно заседание уточнения по изготвената съдебно-техническа и оценителска експертиза, с изключение на частта му, касаеща обект краварник в УПИ I кв.2а по плана на гр.Върбица.

 

 На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на внесения депозит и представената справка-декларация.

 

С оглед изчерпване предмета на делото, производството следва да бъде прекратено, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧАД №140/2020г. на ШАдмС.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

Административен съдия:

 

         Заседанието приключи в 09:57 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                          Административен съдия:

 

 

 

                                                                                     Секретар: