П Р О Т О К О Л

град Шумен, 20.05.2020 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесети  май две хиляди и двадесета година в състав:

                      Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

при участието на секретар: Св.Ат.

Прокурор:                                           

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Хр. Димитрова

Административно дело № 492  по описа за 2019 година.    

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

Оспорващият, „О.м.“ АД, *** - редовно призован, не се явява в съдебната зала. Същият, представляван от юрисконсулт В. В., депозира писмена молба с рег.№ДА-01-1120/14.05.2020г. с искане за участие в съдебно заседание от разстояние.

         Видеоконферентната връзка се осъществява чрез платформата Zoom Meetings & Chat, достъпна на адрес: https://zoom.us/meetings, където се създаде виртуалната среща с ID: 774 6548 8812. Линк към срещата е изпратен на посочения от оспорващия ел. адрес:…..    

Ответната страна, Общински съвет, гр. Нови пазар - редовно призован не се явява, за нея се явява адв.З. от ШАК, редовно упълномощена. 

Вещото лице Р.И.Х., редовно призован, явява се лично.

С определение от 18 май 2020г. на основание чл.6а, ал.2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците от него съдът е допуснал участието на оспорващия, представляван от юрисконсулт В. В. в съдебното заседание от разстояние чрез видеоконферентна връзка, за което страните са надлежно уведомени в унисон с изискванията на чл.6б, ал.2, изр.последно от закона.

Адв. З. - Запознати сме с искането на оспорващия за участие от разстояние.

 С оглед техническото обезпечаване на съдебното заседание, както и възможността да бъде изготвен пълен запис на видеовръзката, съдът намира че следва да допусне участието на специалист технически помощник - системният администратор на съда В. Х.

Поради горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 ДОПУСКА в съдебната зала В. Х. - системен администратор при ШАдмС, който да изготви и съхрани видеозапис от съдебното заседание.

Юрисконсулт В.- Да се даде ход на делото.

Адв.З. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на съдебното заседание при участие на оспорващия посредством видеовръзка.

С оглед горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Делото е във фаза събиране на доказателства.

Съдът докладва постъпилите писмени доказателства от ответната страна с рег.№ДА-01-647/21.02.2020г., представен предварителен договор за промяна границите на УПИ.

Оспорващият с рег.№ДА-01-1151/19.05.2020г. представя списък на разноски ведно с приложени към него доказателства.

С рег.№ДА-01-833/10.03.2020г.  по делото е депозирана съдебно-техническа експертиза.

Юрисконсулт В.– Запозната съм с представените писмени доказателства, не възразявам да бъдат приети.

Адв.З. – Доколкото ги е представила представляваната от мен страна, не възразявам доказателствата да бъдат приети. Запозната съм с представения от оспорващия списък на разноски, нямам възражения.    

Съдът намира, че представените писмени доказателства, приложени към писмо рег.№ДА-01-647/21.02.2020г. са допустими и относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото, писмените такива както следва:

         - Предварителен договор за промяна границите на УПИ от 08.05.2019г., представен от ответната страна със съпроводително писмо рег.№ДА-01-647/21.02.2020г. по описа на ШАдмС;

         ПРИЛАГА към делото представен списък на разноски от оспорващата страна рег.№ДА-01-1151/19.05.2020г., ведно с приложените към него доказателства.   

Юрисконсулт В.– Нямам възражения, да се изслуша вещото лице.

Адв.З. - Нямам възражения, да се изслуша вещото лице.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване на вещото лице в днешно съдебно заседание.

Пристъпва към снемане самоличността на вещото лице:

Р.И.Х. - 48г., бълг. гр., с висше образование, неосъждан, без служебна ангажираност със страните.                        

Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани показания по чл.291 от НК.

Вещото лице обеща да даде вярно и точно заключение.

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице.

Вещото лице – Поддържам заключението, нямам какво да добавя.

Юрисконсулт В.– Аз имам въпроси. Първият ми въпрос касае отговорът на въпрос 2 от експертизата и всъщност възразявам да се приеме така даденото заключение, тъй като то не представлява технически отговор, вещото лице не е дало заключение на въпроса, така както е формулиран,  а е дал правен отговор, затова моля да се коригира даденото заключение по въпрос две, като вещото лице да посочи дали са спазени изискванията на чл.108, ал.5 от ЗУТ и като цяло принципите на закона, касаещи устройствено планиране на територията, в частност целесъобразното й устройство и икономически ефективно.

Вещото лице - Не мога сега да се сетя какво гласеше чл.108, ал. 5 от ЗУТ. В конкретния случай съм имал предвид, че явно възложителят на изменението е преценил, че неговата инвестиционна инициатива може да се реализира единствено като се обединят двата парцела. Тази улица, която е съществувала между тях, възпрепятства инициативата му и явно затова се е наложило да бъде присъединена към имотите. Явно той иска да извърши застрояване в целия обединен имот и точно тази улица пречи на това цялостно застрояване. По тази причина смятам, че така, както е направен ПУП-а би следвало да удовлетворява единствено възможните изисквания на инвеститора. Чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, доколкото си спомням е за взаимното съгласие на страните, но мисля, че чл.15, ал. 3 е ползван като основание за извършване на тази процедура от Общински съвет гр. Нови пазар.

Юрисконсулт В.- Не мисля, че вещото лице може да даде отговор на така поставения въпрос по т.2 от заключението. Отделно от това, независимо от желанието на страните, когато се извършва промяна и урегулиране и планиране на териториите, то винаги се спазват принципите, които са заложени в закона за целесъобразност, икономичност, ефективност и т.н., не се съобразява само желанието и целите на страните, собственици на съответните имоти. Затова, като се абстрахираме от процедурата, моля вещото лице да посочи, ако не сега в съдебно заседание, а допълнително, самото изменение на процесния ПУП дали отговаря на принципите и целите на закона и дали с него не се засягат чужди интереси и се постига по-добро, по-икономично, по-целесъобразно използване на територията на процесните имоти. По начина на поставяне на въпрос №2 от експертизата нямам възражение.

Въпрос на съда - Би ли могло технически да се реализира по този начин искането на собственика, без да влиза в колизия със законовите разпоредби? 

Вещото лице - Според мен може, тъй като всички собственици на имоти са изразили съгласието си в установените от закона форми и са сключили съответните сделки, т.е. технически е допустимо по този начин да бъде допуснато изменението. Вече, ако се засягат, в случая проводи, които са на лица, които имат ограничени вещни права, това вече трябва да се разглежда като отделен проект за изместване на тези проводи или каквото се разберат, но в случая, за да се извърши това строителство на юридическото лице – „Ново стъкло“ то може да се извърши единствено като се обединят по този начин имотите. Бъдещото строителство ще засегне сега съществуващия вътрешен път. Моят отговор е положителен, тоест предвижданото изменение отговаря на техническите правила и нормативи, разписани в ЗУТ и съответните актове по прилагането му.

Юрисконсулт В.- Вещото лице изследвало ли е други варианти за постигане на същия резултат за изменение на ПУП? Правили ли сте проверка за наличие на друга възможност за изменение на ПУП-а?

Вещото лице - Не съм правил проверка за наличие на друга възможност за изменение на ПУП-а, но от това, което прочетох и от запознаването с ПУП-а мисля, че не е възможно по друг начин да стане, т.е. когато един инвеститор иска да построи нещо, или да реализира инвестиционно намерение по определен начин, ако няма пречка, законова или евентуално заинтересувани лица, които да са засегнати от намеренията му, той може да прави каквото иска в имота си, стига да отговаря на закона. Не съм изследвал наличие на друга възможност за изменение на ПУП-а.

Юрисконсулт В.- Нямам повече въпроси по този отговор на вещото лице, но поддържам тезата си, че не следва да се приема и следва да се допълни. По отговора, който е даден на въпрос № 4 моля вещото лице да потвърди, че под „външни очертания на процесните имоти“ се имат предвид границите на имотите по смисъла на закона. По т.4, на стр. 3 от експертизата, последното изречение във втори абзац, вещото лице е посочило, че не се променят външните очертания за имот, завършващ на 25, моля да потвърди вещото лице, че под външни очертания се имат предвид границите на имота?

 Вещото лице – Външните очертания съвпадат с границите на имота. Не съм приложил копие от съответния ПУП, но с плана за регулация има образуван един парцел в кв. 186, който представлява нещо като остров вътре в този път, който е с кадастрален номер 25 и той не е бил попълнен в КК и с това изменение отстраняват тази непълнота и грешка и го попълват в КК на гр.Нови пазар. Това е същността на изменението, което съм цитирал, но това се намира в съвсем друг участък на този имот 25, който е разположен северно от обекта на спора. Кадастрален имот 25 е с много голям обхват, той продължава и в северна посока, почти до края на тази производствена зона.

Юрисконсулт В.- За този имот 25 вещото лице е проверило какъв е статутът му, защото съгласно КК той представлява публична общинска собственост към настоящия момент.

Вещото лице – Да, имот 25 и по КК, и по устройствения план, преди обжалваното изменение, представлява улица от регулационния план и с определени актове на Общински съвет гр.Нови пазар освен, че е извършена сделката между „Ново стъкло“ и Община гр.Нови пазар също така, доколкото си спомням, е променен и статута на този участък от улицата, т.е. преобразувана е от общинска публична в общинска частна собственост, тъй като това е условието, за да бъде предмет на разпоредителна сделка.

Юрисконсулт В.- Тоест понастоящем имотът е публична общинска собственост?

Вещото лице - Да, но този участък, който е включен в този обединен парцел, за него е променена общинската публична на общинска частна собственост. Не мога да цитирам точното решение на общинския съвет, но мисля, че е изразено съгласие за преобразуването.

Юрисконсулт В.- Решението е 20.12.2018г. на общинския съвет, но не мисля, че това е предмет по настоящото дело. Последният ми въпрос касае пак този имот 25 и отговорът, който вещото лице е дало на въпрос № 5  - не е посочено в експертизата в какво се състои засягането на мрежата, на газопроводите, които се намират в процесните имоти, предмет на плана за изменение?

 Въпрос на съда - Поставеният пети въпрос е във връзка изясняване и уточняване правния интерес на оспорващия, т.е. какво е неговото право да участва в административното производство по инициираното изменение, респективно в съдебното производство. Затова е поставен въпроса: Налице ли е засягане или пресичане на сервитутната зона, т.е. с изменението на ПУП засягат ли се вещните права на оспорващото дружество.

Вещото лице – Да, засягат се и в Приложение № 1 и в Приложение № 2 съм показал повдигнат този газопровод, заедно със сервитутната зона. Точно тази част от улицата, която е била предмет на сделка и съответно присъединена с ПУП и обединена към парцела на „Ново стъкло“, през нея преминава участък от газопровод и тъй като попада в имот, който е в обхвата на ПУП, съответно възразяващите имат ограничени вещни права и се явяват заинтересовани лица по чл.131 от ЗУТ при процедиране на ПУП. Това е разбира се при допускането, че те са собственици на този газопровод. Налице е такова засягане и на сервитута и на участък от самия газопровод.

Адв. З. -  На стр. 2 от експертизата, още в началото вещото лице е записало „..съгласно схема на изградените газопроводи..“ държа да уточни вещото лице, коя или каква схема има предвид, доколкото се позовава на нея и по нататък в заключението си?

Вещото лице – Направих проучване в община Нови пазар и оттам отговориха, че не разполагат в архива си с копие от извършеното екзекутивно заснемане на газопровода, въпреки че преди години е въведен в експлоатация и има издадено съответното удостоверение за въвеждане и ползвах така да се каже неофициални източници от колеги проектанти, които са имали работа по газопроводи и са събирали информацията като сборна схема, т.е. няма съвсем официален характер тази схема на мрежата, която съм ползвал.

Адв. З. – В тази връзка по делото има представено едно графично изображение от Служба по кадастър, него ли имате предвид?

Вещото лице - Сравних го и с изображението, което е дадено от Служба по кадастър и поне визуално съответстваха, по координати не мога да го проверя, понеже едното е само на хартиен носител. Проверих и в Служба по кадастър и оттам колегите ми отговориха, че нямат копие от тази схема. Тя е направена като комбинирана скица, като върху извадка от КК са нанесли газопроводи, които са им предоставени, т.е. схема на газопроводите, които са им предоставени от възложителя. Предполагам от „Овергаз“ във връзка с друг казус, защото е от преди няколко години. Ползвах схемата в цифров вид от колеги проектанти, които са извършвали някакви проектантски услуги във връзка с газопроводите и имаха сборен план на изградените газопроводи, но няма как да гарантирам, че това е най-актуалното и точно копие на съществуващите газопроводи, т.е. не ми е предоставена по официален ред.

Адв. З. – Важно е да уточним и това, което в последствие каза вещото лице по отношение на приложената по делото схема от СГКК, че тя всъщност е комбинирана скица от КК и схема на газопроводите, които към даденият момент са им предоставени от възложителя на тази комбинирана скица, но във връзка с конкретен друг казус.

Юрисконсулт В.- Схемата за сега действащият ПУП достъпна ли е в общината?

Вещото лице - Колегите от техническия отдел официално ми отговориха, че в архива на общината нямат налична такава информация. В общината няма информация, относно план схемата на съществуващия газопровод. При въвеждането в експлоатация на всеки един газопровод се подава съответната геодезическа документация, с цел попълване на подземния кадастър. Това може би е извършено преди години, но дали е загубено или не могат да го намерят, а и през годините имаше голямо текучество в техническа служба и по каква причина не се намира не мога да кажа. Отговорът беше, че я няма налична при тях подадената от дружеството информация. Не съществува нищо, защото към него момент не се поддържаше подземен кадастъра и общинските технически служби приемаха съответната документация във вид на папка с цифров модел на компактдиск, примерно и това се архивираше в папки, в архива с цел бъдещо използване. Документацията, за която говоря съдържа геодезическите заснимания на точното местоположение на газопроводите преди въвеждането в експлоатация се прави това заснемане, което служи за нанасянето на точното местоположение върху картата, включително и ако са подземия на каква дълбочина под земята с цел да могат в последствие да бъдат разкопани, открити и ремонтирани. И тази информация не е налична в техническа служба.   

Адв. З. ***, съхранява ли се и има ли въобще нанесен, фигурира ли в КР газопровод, газопроводни съоръжения за територията на гр. Нови пазар, конкретно за процесния имот?

Вещото лице - Конкретно за процесния имот няма такъв, защото изрично попитах Началника на СГКК и той ми отговори, че  към момента не се поддържа подземен кадастър в Служба по кадастър, а в частност за конкретния случай, че са го изработили само към момента по предоставени от възложителя данни, т.е. не го съхраняват постоянно в архива.

Адв. З. -  В материалите по делото има ли данни и става ли ясно, изграденото през 2006-2007 г. газопроводно съоръжение от какъв тип е – подземно, надземно или комбинирано? Изследвали ли сте този въпрос и направило ли Ви е впечатление какъв тип е?

Вещото лице - При предишни дела съм влизал в двора на „Ново стъкло“ и наблюденията ми са, че има частично въздушни и подземни газопроводи, като някои от тях дори са изградени по покривите на цеховете, но конкретно за този спорен участък не мога да отговоря със сигурност какъв е дали е подземен или надземен. 

Юрисконсулт В.- Бих искала да представя до края на деня удостоверение по чл.54а от ЗКИР, което е издадено от общината и удостоверява изпълнението на задълженията ни за предоставяне на доказателства.

Адв.З. - В това производство не е необходимо и не се изисква съгласие на оспорващия за процедираното изменение и в тази връзка са моите нови доказателствени искания. Това е заявено и в становището, което е депозирано от председателя на Общинския съвет на стр. 2, което поддържам. Доказателствените ни искания ще бъдат свързани с това.

Юрисконсулт В.- Не възразявам да се приеме експертизата, с изключение на отговора по първи въпрос.

Адв.З. - Не възразявам да се приеме експертизата. Ще взема отношение по възражението на колегата във връзка с въпрос 2, считам че така както е зададен въпроса е изчерпателен, логичен и обоснован отговора и не възразявам в цялост да бъде приета експертизата.

Съдът намира заключението по съдебно-техническата експертиза, депозирано с  рег. № ДА-01-833 от 10.03.2020 г. за обективно и компетентно дадено, поради което същото ще следва да бъде приобщено към доказателствата по делото.  

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по назначената съдебно-техническа  експертиза,   изготвена от вещото лице Р.Х., депозирано по делото с  рег. № ДА-01-833 от 10.03.2020 г. 

Относно направеното възражение от оспорващия в частта по т. 2 от експертизата, съдът намира че същото е относимо към съществото на правния спор и следва да бъде обсъдено при постановяване на съдебния акт.

На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно внесения депозит и представената справка-декларация.

 Юрисконсулт В.– Моля да ми бъде предоставена възможност да представя по делото удостоверение по чл.54а от ЗКИР, което е издадено от общината и удостоверява изпълнението на задълженията ни за предоставяне на доказателства. На този етап нямам други доказателствени искания. Предвид, че оспорването на правния интерес, според мен се заявява за първи път в това съдебно заседание,  моля да ми се даде възможност да се запозная и да взема становище по евентуалните доказателства, които ще представи ответната страна.  

Адв.З. - Не възразявам да предоставите възможност на оспорващия да представи доказателства, но конкретно по представеното доказателство ще взема отношение след представянето му. Моля на основание чл.186 ГПК, вр. с чл.144 АПК да ми бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдя от СГКК гр. Шумен с друго такова или с друг официален документ, от който да е видно отразена ли е по надлежния ред в КК и КР на гр. Нови пазар съществуващата газопроводна мрежа, изградена в периода 2006г. - 2007г., за която са издадени приложените по делото разрешителни за строеж и за ползване съответно. Въпреки, че вещото лице заяви, че е проверил, това следва да бъде установено с официален документ, издаден по съответния ред.  Второто доказателствено искане е на основание чл.190, ал.1 от ГПК,  вр. с чл.144 АПК, да задължите жалбоподателя да представи по делото документи, проект, приложения към проект, схема или други, от които да е видно конкретното местоположение и трасето на изградения в периода 2006-2007г. разпределителен газопровод и газопроводни отклонения до „Мера глас“ ООД, „Гласко България“ ООД и до „Ново стъкло“ ЕООД, както е отбелязано в документите по сигнатура НП-01-А10. Считам, че тези документи са от съществено значение за установяване на основните факти и обстоятелства по настоящото дело, именно доколкото жалбоподателят твърди, че е носител на ограничено вещно право по чл.64 от ЗЕ за тези изградени обекти, а и с оглед своевременно заявеното и поддържано от ответната страна становище, че „Овергаз“ не е представил документи, от които да е видно през кои процесни имоти, предмет на оспорвания в настоящото дело ПУП, преминават така изградените линейни енергийни обекти – газопровод и газопроводни отклонения. От тези документи по делото, включително и разрешителните и за строеж и за ползване, не става ясно, т.е. не е онагледено графично откъде точно, през кои парцели преминават тръбите. Няма такъв документ, който да удостовери, че именно през тези процесните имоти минава това трасе.

Юрисконсулт В.- Ако добре съм чула, колегата иска проект, приложение, схема или друг документ, които да посочват къде е ситуиран газопровода. Така формулирано, те изискват строителните книжа, които могат да удостоверят законосъобразно ли е изграждана нашата мрежа, но не и точното трасе на газопровода. Строителните книжа не съдържат информация за имотите, през които преминава газопровода. Тази информация се подова към Агенцията по кадастър и към общината. Каквото е необходимо за строежа мога да го дам, но доколко е относимо към делото и към правния спор. Защото ние в момента не установяваме законосъобразност на мрежата, а установяваме наличието на такава в тези имоти, от което произтича нашия правен интерес. В тази връзка се противопоставям на искането за съдебно удостоверение, защото ние сме представили скица, която ако насрещната страна желае да се изключи от доказателствения материал, трябва да се започне производство по оспорване на официален документ, а не да се представя отново такъв, със същия издател. 

Адв.З. - Именно с оглед заявеното от вещото лице за този документ, за тази скица, държа да бъде издадено изрично, надлежно издадено по съответния ред удостоверение, в което конкретно да е отразено. Никъде в съществуващите по делото документи не се вижда конкретно откъде минава това газопроводно съоръжение и дали наистина минава през процесните имоти. Вещото лице установява и не оспорвам, че установява, че има засягане и там минава газопровод. Въпросът е и искам да бъде изяснено именно по този ред, като задължите жалбоподателя да представи такива документи, от които да е видно от къде минава това трасе и дали това засягане конкретно е по отношение на изграден от него газопровод или придобит от него газопровод. Нашето твърдение е, че оспорващото дружество не е носител на засегнато вещно право и то не е страна в това производство. Смятаме, че представените доказателства не установяват това обстоятелство. Ще искаме допускане и назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице след оглед на място и след като се запознае с представените по делото документи, както и с наличните такива в техническата служба на община Нови пазар, а и при жалбоподателя, като съобрази установените нормативни изисквания и правила за изграждане и въвеждане на експлоатация на енергийни обекти да отговори на следните въпроси:

1. Да посочи спазени ли са процедурните изисквания и съществува ли одобрена техническа документация и съответните разрешителни, доказващи по безспорен начин, че газопроводите, находящи се в процесния ПУП недвижими имоти са законно изградени и експлоатирани, в това число проведена ли е процедура по учредяване право на прокарване и заплатена ли е цената на собствениците на служещите имоти по реда на ЗУТ.  

2. След оглед на място и като съобрази представените по делото документи и наличните такива при ответника и жалбоподателя,  вещото лице да посочи какъв е вида на изградените през 2006г. – 2007г. газопреносни съоръжения  -  дали са подземни, дали са надземни или са смесени, като посочи графично местоположението на участъците от мрежата,  които са под земята.

С първия въпрос към вещото лице ще установяваме това, че не е спазена процедурата, ако твърдят, че са заинтересована страна по смисъла на ЗУТ, тогава следва да е проведена процедура, да е заплатено съответно обезщетение. Ако имат претенции, че в тяхна полза има сервитутни права, то следва да е изпълнена процедурата, за да възникне такова, както е по Закона за енергетиката, това е  записано и в становището на председателя на общинския съвет, че за да възникне такова, следва да бъде спазена определена процедура.

Вторият въпрос към вещото лице е с оглед на установяване на   сервитутна зона и конкретно, че всъщност няма такова подземно съоръжение, което е засегнато от предвижданията на оспорения ПУП.  

Юрисконсулт В.- Първият въпрос към вещото лице, който формулира колегата, мисля че това не са факти и обстоятелства, които касаят спора по настоящото производство. Ако някой, включително и общината има претенции и съмнения, че мрежата не е изградена законосъобразно, то реда за това е по АПК, но е друг, не е в рамките на това производство. Ползването на публична общинска собственост от енергийните предприятия, каквото е газоворазпределителното, в частност „Овергаз Мрежи“ е безвъзмездно, затова възникват законови сервитути по  чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката, а не по чл.64 от Закона за енергетиката, които касаят учредяването на право на преминаване през частни имоти, било то общински или на частни лица.  В този смисъл с така формулирания въпрос не биха се установили факти, които са  от значение за обстоятелствата по делото. Във връзка с втория въпрос вещото лице вече даде отговор на това какви са сервитутните зони. Те се определят по една математическа формула, която е записана в Наредба №16 за сервитутите на енергийните съоръжения и не е толкова важно дали надземно или подземно, а какъв е материалът, от който е изработен за сервитутната зона. Ако колегата с този въпрос се опитва да установи нещо допълнително във връзка със сервитута на енергийното съоръжение, то не следва да се формулира по този начин. Възразявам да се допусне тази допълнителна съдебно-техническа експертиза. Относно искането за представяне на строителните  книжа, ако колегата посочи кои точно строителни книжа желаят да се представят за процесния газопровод в процесните имоти, не възразявам да ги представим, дотолкова доколкото ние разполагаме с цялата строителна документация. Строителните книжа удостоверяват законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа, а не съществуването на енергийния обект в тези улици, които са предмет на процесния ПУП.

Адв.З. - Да представят скица или схема, която отразява съществуващото положение.

Юрисконсулт В.- Ще представя исканите документи. Това най-вероятно ще бъде под формата на извадка от ГИС /Географска информационна система/. Моля да ми бъде предоставена възможност да представя релевантни документи и доказателства, които да удостоверяват  правния ни интерес от участието ни в административното производство и съдебното такова.

По доказателствените искания съдът приема следното:

Намира за основателно и обосновано искането на оспорващия за предоставяне на възможност да представи по делото писмени доказателства, видно от които пред техническа служба на община Нови пазар са представени необходимите документи във връзка с  изграждането  и въвеждането в експлоатация на съществуващия газопровод.

С оглед изричното заявено в днешно съдебно заседание оспорване на факта досежно наличие на правен интерес, съдът счита за  необходимо да предостави възможност на оспорващия да ангажира допълнителни писмени доказателства за наличие на правен интерес съответно, че същият е носител на ограничени вещни права в имот, засегнат от предвижданията на ПУП.

Съдът намира за допустимо искането на ответната страна за издаване на съдебно удостоверение с исканото от него съдържание, което да послужи пред СГКК - гр.Шумен, по силата на което да се снабди с исканите документи, поради което следва да бъде уважено.

Съдът намира, че направеното  доказателствено искане относно задължаване на оспорващия за представяне на строителните книжа по делото, респективно други документи за неоснователно и не следва да бъде уважавано, доколкото тежестта на установяване на факта, че оспорващият притежава качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ е именно на оспорващото  дружество и същото следва да ангажира доказателства, а в случай на непредставяне на такива доказателства, правните последици ще понесе оспорващото  дружество, поради което съдът не намира за необходимо да дава указания за ангажиране на конкретно посочени от ответната страна доказателства.

Съдът намира доказателственото искане за назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза за необосновано и неоснователно на този етап, тъй като с нея се цели на първо място да се опровергае становището на дружеството, че същото притежава правен интерес от оспорване, както и изясняване на факта налице ли е подземно или надземно изградено съоръжение в засегнатия участък, тези обстоятелства са ирелевантни дали е надземно или подземно съоръжението, а установяването  на правния интерес е в тежест на оспорващия.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 Дава възможност на оспорващото дружество в двуседмичен срок да представи по делото доказателства, удостоверяващи наличието на правен интерес от участието му в административното производство, респективно, че неговото съгласие е необходимо при издаване на решение, с което се одобрява проект за изменение на ПУП и ПЗ при условията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и доказателства относно съществуването на изграденото газопроводно съоръжение към момента.

На ответната страна да се издаде съдебно удостоверение с исканото от нея съдържание. 

Отхвърля искането на ответната страна за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза.

Юрисконсулт В.- Искам да уточня, че въпросното извлечение от СГКК - Шумен, което вещото лице определи като комбинирана скица на стр.4 от скицата, която съм представила  е посочено трасето на газопровода, което преминава през частните имоти и частта от този имот 25. Нямам доказателствени искания на този етап.

Адв. З. - На този етап други доказателствени искания нямам.

С оглед дадената възможност за ангажиране на допълнителни доказателства, съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага и насрочва делото за 17.06.2020г. от 14:00 часа, за която дата страните да се считат уведомени. 

Приключва съдебното заседание.

Изготвя се видеозапис на съдебното заседание основание чл.6а, ал.2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците от него.

Изготвеният видеозапис от заседанието да се съхрани до приключване на делото. 

Протоколът от съдебното заседание да се публикува незабавно след неговото изготвяне. Да се изпрати препис от протокола на електронните адреси, заявени от страните.

Заседанието приключи в 15:20 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                       Административен съдия:

                                                                 Секретар: