П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 11.03.2020 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на единадесети март две хиляди и двадесета  година в състав:

              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело 628 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:   

Оспорващият, „Е.Б.“ ООД ***, уведомен в предходно съдебно заседание, се явява лично управителят на дружеството Р. Ш. А. и с адв. Д. Р., редовно упълномощена отпреди.           

Ответната страна, Кмет на община Върбица, редовно уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За него се явява адвокат Б. Г. при ШАК, редовно упълномощен отпреди.

Вещото лице С.Г.М., редовно призовано, се явява лично.

Адв.Р.- Да се даде ход на делото.

Адв.Г.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е депозирано заключение по назначената в предходно съдебно заседание съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва молба от ответната страна с рег. № ДА-01-820 от 09.03.2020 г., с която са представени веществени доказателства, а именно снимки на обекта към дата 15.11.2019 г. С молбата е отправено и искане да бъде допуснат до разпит един свидетел – С. Б., който да бъде разпитан преди изслушване на заключението по съдебно-техническа експертиза.

 Адв.Р.– По принцип снимките не са доказателствено средство. Моля, да не се приемат като доказателства. По отношение на разпита на свидетели, ние бихме искали, ако ответната страна има искания за разпит на свидетели, да бъдат разпитани заедно с нашите свидетели. Те не заявиха въобще, че искат свидетелски показания, поради което моля да оставите това тяхно искане без уважение, като считам, че същото е преклудирано. Държа на едновременност на разпита на свидетелите.

Адв.Г.– Поддържам искането си така, както е направено, а именно да бъде разпитан свидетелят преди приемане на заключението. Става дума за специалист по незаконно строителство в община Върбица, който е участвал в проверките, защото те са две и два протокола са съставени. Това е и лицето, което на практика е направило снимките, които са представени по делото.  

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените с молба рег. № ДА-01-820 от 09.03.2020 г. веществени доказателства, а именно: 5 бр. снимки, както и представеното писмено доказателство, а именно: Заповед № 2634 от 14.11.2019 г. за определяне на актосъставител по ЗУТ.

Съдът намира искането на ответната страна за допускане до разпит като свидетел на лицето С.Б. – гл.специалист „Екология, незаконно строителство и инвеститорски контрол“ в община Върбица, за допустимо и относимо към спора, поради което същото ще следва да бъде уважено, респективно въпросният свидетел ще следва да бъде допуснат до разпит при режим на довеждане.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска до разпит при режим на довеждане като свидетел лицето С. Б.– гл.специалист „Екология, незаконно строителство и инвеститорски контрол“ в община Върбица.

Съдът пристъпва към снемане самоличността на свидетеля:

С. Б. Б.– роден на *** г., 47 г., български гражданин, женен, със средно-техническо образование, неосъждан, без връзка с оспорващия, работи в Община Върбица.

Съдът установи самоличността на свидетеля от лична карта, издадена от МВР-Шумен.

Съдът разяснява на свидетеля, че има право да се откаже от свидетелстване, когато е бил или е  пълномощник на страните по същото дело или медиатор по същия спор, както и когато е роднина на страните по права линия, брат, сестра и  роднина по сватовство от първа степен, съпруг и бивш съпруг, както и лице, с което страната е във фактическо съпружеско съжителство. Свидетелят не може да откаже да свидетелства, но може да откаже да отговори на определен въпрос, като посочи причината за това, ако със своите отговори би причинил на себе си или на изброени по-горе лица непосредствена вреда или опозоряване.      

Съдът разяснява на свидетеля, че носи наказателна отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.   

Свидетелят обеща да каже истината.  

Св. Б.– В община Върбица работя като специалист „Екология, незаконно строителство и инвеститорски контрол“. Мисля, че беше на 15.11.2019 г., когато след получен сигнал посетихме мястото и се установи, че се извършват строителни работи – разстилане на чакъл. Това беше първата проверка, за което е съставен констативен акт № 1, при който беше допусната техническа грешка, като номерата на имотите бяха дублирани. След това направихме втора проверка, съставихме констативен акт № 2, мисля че беше някъде 10 дни разлика, 26.11.2019 г., в който бяхме оправили грешката си.  Като извършихме проверка на място установихме, че служители на „Ера Бест“ разстилат чакъл с тяхна собствена техника. Чакълът го разстилаха върху имот държавна собственост, продължението на общински път до базата, до техния си имот. През държавен имот, през техния си имот, до базата за достъп. При разговор с работниците казаха, че работят по нареждане на управителя на „Ера Бест“ господин Ерсин Реджебов. След което го извикаха и аз тогава го попитах: „Имаш ли някакви строителни документи, разрешителни за извършените дейности“? Той ми каза, че няма и че тепърва ще ги подготвя. В момента на проверката не представиха никакви строителни разрешителни за извършените дейности. Изравняваше се положения чакъл. Очевидно беше, че са извършвани и изкопни работи, видимо е и от снимките, от денивелацията. Извършвани са били изкопни работи някъде докъм 1 метър, за да минават тирове минимум чакъла трябва да е 20 см., за да се обърка с хумусния пласт.  Под чакъла предполагам, че е поставен хумусния пласт – пръстта, след това е засипано с чакъл за изравняване на пътя. На място установихме изкопните работи, които са над положения чакъл, а под положения чакъл не сме мерили колко дълбоко е копано. Може и да е повече, обаче минимума е 20 см. чакъл.  Видимо беше поставен чакъл някъде към 15-20 см. дебелина. Дебелината на чакъла я установихме на око. Нямаше излят бетон или асфалт. Беше положен само чакъл. Разстилаха чакъла работниците с тяхната техника. Чакълът беше разстлан и се изравняваше. Чакълът се изравняваше с техника на фирмата, строителна машина - трактор. Мисля, че тракторът беше „CASE“, багер, челен товарач, с кофа отзад. Доколкото знам достъпът до имота на жалбоподателя се осигуряваше, като се преминаваше през съседен имот, като използваше техният път за достъп. След време съседът на жалбоподателя реши да си огради мястото и достъпът му до неговия имот беше отразян. От 2012 г. с ПУП е определен достъп до въпросния имот на „Ера Бест“. Той е закупил имота някъде около 2014 г. и до тази година 2014 г. нямаше постъпили някакви искания за разрешение за достъп до имота му.  Този достъп през 2012 г. беше отреден не там, където е пътя, а през имота, където е главния път I-7. Не през общинския път, който е чакълиран от фирмата, а към път I-7. Към този път I-7 не е препятстван достъпа от съседа на жалбоподателя. 

Адв.Г.– Госпожо председател, ако може вещото лице, макар да не е прието заключението, е направило снимки точно за този път, където се вижда откъде е подхода и мисля, че свидетелят може по тях да обясни, за да стане по-ясно.

Адв.Р.– Не възразявам да бъде предявена на свидетеля снимка на стр. 4 от заключението.

Въпрос на Адв.Р.– Има ли голяма денивелация там, където трябва да се прокара този път? Трябва ли да бъде изградена и подпорна стена, за да се изгради този път?

Св. Б.– Има денивелация някъде над 1,50 м. Това дали е необходимо изграждането на подпорна стена ще го кажат проектанти.

Въпрос на Адв.Р.- Знаете ли при изграждането на този път дали се препятства достъпа на цеховете на съседа от дясно?

Св. Б. - Ако има някакви сгради, които възпрепятстват този път, би трябвало да се подаде заявление от собственика на пътя, за да каже, че се възпрепятства този път.

Въпрос на Адв.Р.- Знаете ли дали жалбоподателят е подал документи за строеж да изграждат този път и има ли отговор на това негово искане?  

Св. Б.– Доколкото разбрах е постъпило такова искане на 17.02.2020 г. от собственика на фирма „Ера Бест“, но по чл.148 от ЗУТ е забранено да се издава разрешително за строеж, когато е установен незаконен строеж в имота. По никакъв план, а и аз не си спомням да е имало там някакъв стар път. Реално също нямаше път там. Има един стар път, който е до обекта на един съседен имот. Не говоря за заградения имот, а за друг имот.

Съдът предявява на свидетеля снимков материал към заключението по съдебно-техническата експертиза на лист 4 от същото.

Въпрос на Адв.Г.- На снимката виждате ли базата на „Ера Бест“?

Свидетелят Б. посочва първата снимка на лист 4 от експертизата.

Св. Б. – Ако трябва да се прокара този път, би трябвало да се трасира от заинтересованото лице и ако попадат тези сгради на пътя за достъп, ще им се издадат констативни актове и заповед за премахване (свидетелят посочва първата снимка на лист 4, сградите в дъното на снимката в дясно).

Въпрос на Адв.Г.- Вие споменахте, че имало изкопни работи, всъщност как ги установихте, видяхте ли ги на самия обект, който посетихте?

Св. Б.– Имаше пръст насипана встрани от пътя. На пътя имаше нещо като откос, образуван от багерите от отнемането на пръстта. Това може да се види и от снимките.

Въпрос на Адв.Г.- Колко беше ориентировъчно широчината на този път и дължината?

Св. Б.– Широчината накъде към 5 м. и 50 м. до обекта на „Ера Бест“. Направих снимки на това, което констатирах.

Адв.Г.– Моля, да предявите на свидетеля 5-те снимки, които сме представили с молба от 09.03. на свидетеля, за да види дали са правени от него и кога.

Съдът предявява на свидетеля 5 бр. снимки, представени с молба от ответната страна от 09.03.2020 г.

Св. Б. – Снимките са правени в деня на първата проверка 15.11. Това е техниката на „Ера Бест“. Виждат се изкопните работи, както и, че е отнета пръст.  Старият път, за който твърдят че е съществувал, съществуваше плътно до сградата /свидетелят посочва втората снимка/.

Въпрос на Адв.Р.- В началото на пътя имаше ли асфалт?

Св. Б.– Асфалт има положен на общинския път /св. посочва сградата в дясно от пътя/. Не съм мерил дължината на пътя, по която има положен асфалт. Зад сградата пътят стига до път I-7. „Ера Бест“ може да ползва този път, но по него не може да стигне до имота си. Трябва да изгради подпорите, за които говорих, само че от другата страна.  

Въпрос на Адв.Р.– Земята, върху която е бил положен този чакъл, за какво се използва?

Св. Б. - Земята е държавна собственост - нива. Не мога да кажа дали се обработва тази нива. Може някой да коси, защото там има нещо като ливада. Предприятието „Ера Бест“ работи и в него работят около 15-20 души минимум.

Въпрос на Адв.Р.– Знаете ли Кметът на Върбица да е писал писмо до министъра по повод тази държавна земя и министърът какво е отговорил?

Св. Б. - Знам, че е писал писмо до министъра, но не знам какъв е отговора.

 Въпрос на Адв.Р.– Писа ли министърът, че това е маловажен случай и че не го интересува?

Св. Б. - Ние сме институция, която установява незаконни строежи, няма значение чий имот е. Видях писмото. Но не мога да се сетя какво пише в него и какъв е отговора.

Адв.Р.- Нямам повече въпроси към свидетеля.

Адв.Г.- Нямам повече въпроси към свидетеля.

Съдът освобождава свидетеля от съдебната зала.

Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещото лице:

С.Г.М. - 62 г., български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните. 

Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. 

Вещото лице обещава да даде вярно и точно заключение.

Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно-техническата експертиза.

Вещо лице – Поддържам изготвеното заключение.

Адв.Г.– Аз виждам, че вещото лице не е отговорило поне на 5 от поставените въпроси. Ние имахме два въпроса поставени, включително и да се изобрази графично изграденият път и затова сме внесли депозит, но не виждам графична част в заключението. Вие не сте онагледили Вашите констатации.  

Вещо лице - В заключението в т. 14 пише: ...„Изграденият път е изобразен графично на лист 45 от делото“… Ако трябваше да направя скица на имота, по същия начин бих го изобразил графично.

Въпрос на Адв.Г.– Вие имате ли лични възприятия за това, което на практика е изградено на терен?

Вещо лице – Лични възприятия за нещо, което е описано в свидетелските показания, че е имало много отдавна път, аз цитирам свидетелските показания. В деня на огледа имаше хора от други имоти, които преминаваха по този път и продължаваха към нивите по черни пътища, вътре в съседните имоти. Този път е използван и преди това. Няма строеж, това е очакъляване на съществуващ път.

Въпрос на Адв.Г.– Има ли извършени изкопи там? Вие констатирахте ли?

Вещо лице – Може да е имало подравняване, за да е трошенокаменна настилка,  трябва първо да се профилира земното легло, да се нанесе трошеният камък и да се валира на пластове по 20 см. И за да бъде завършена трошенокаменната настилка, отгоре трябва да има  запечатка с битум. Това е трошенокаменна настилка. В случая на място е извършено очакъляване на съществуващ път. Полаган е трошен камък. Имало е очакъляване на съществуващ път по свидетелските показания. От свидетелските показания по делото установих, че е имало стар път.  Аз преди това не съм ходил там. Като бях на огледа се използваше този път от други хора, които преминаваха с автомобили и отиваха в съседни имоти в нивите по съществуващ черен път. Трошенокаменна настилка, за да бъде изградена, първо трябва да се профилира и уплътни земното легло, после да се положи трошения камък на пластове минимум 20 см. и да се уплътни, да се валира и след това отгоре да се извърши запечатка с битум. С това завършва изграждането на трошенокаменната настилка. Битумът това е битумен разлив, който запечатва горният слой на трошенокаменната настилка. Аз не мога да кажа дали има изкопни работи, тъй като не съм бил на място преди изграждането. Няма изграждане на път. Има очакъляване на съществуващ път. Върху стар път е извършено насипване на чакъл и не констатирах наличие на уплътняване. Аз не констатирах валиране на този чакъл.

Съдът предявява на вещото лице снимков материал, представен от ответната страна с молба от 09.03.2020г.

Вещо лице – На първата снимка се вижда пътя, за който говорих. Разстила се чакъл на съществуващ път. Машината, която е снимана, с греблото й се разстилат камъчките. Няма функциите на валяк. На втората снимка е същия път. 

Въпрос на съда: Ако се приеме, че този път не е съществувал и е направен в момента, може ли да се каже, че е налице изграждане на строеж? 

Вещо лице – Не, защото даже и да не е бил очакълен, този път е съществувал, защото достъпът до другите имоти е осъществяван през този път.

Въпрос на съда: Дори и да не е имало никакъв път, може ли да се каже, че полагането на чакъл представлява изграждане на строеж по смисъла на ЗУТ?

Вещо лице - Не. Това за мен е очакъляване По точка 38 от Параграф 5 от ДР не представлява строеж. Не отговаря на тази дефиниция в т. 38 от Параграф 5 на ДР към ЗУТ. Всяко нещо е трайно прикрепено към земята. Може да се премахне с изгребване. Както е разстлан чакъла с този багер с гребло и с греблото може да се изгребе чакъла. На много места се правят по време на строителството очъкалявания, временни пътища по време на строителството в ниви и после този чакъл се изгребва и нивата се рекултивира. При строителство, когато трябва да се премине през земеделски земи, очакълява се трасето и после се изгребва и се възстановява нивата наново, като се разорава и пак се използва като нива.

Въпрос на адв. Г.: Каква е дебелината на очакъляването?

Вещо лице - Не е било предмет на задачите и не съм я мерил. По времето на огледа преминах аз с колата и други леки автомобили. Естествено, че ще преминават и тежки автомобили, защото няма друг достъп до имота. Констатациите ми при огледа в община Върбица, на лист 3 от експертизата е дадена извадка от плана, с нанесена улица от главния път до имота на жалбоподателя. Тази улица е публична общинска собственост. Не знам по какъв начин през 2012 г. тази улица попада в нообразуван имот, което според мен не е законно.  И към имота на жалбоподателя се отрежда част от имот № 2, мисля че беше, аз съм го описал в експертизата, който е бил имот и като той трябва да изгради този новия подход към имота си с денивилация около 2 метра  (вещото лице посочва втората снимка на стр. 4). Трябва да се изградят две подпорни стени, за да се изгради новия подход. Новият подход затапва лицето на сградите в съществуващия имот.

Адв.Р.- Не възразявам вещото лице да направи отразявания върху копието на плана, на стр. 3 от заключението.

Адв.Г.- Не възразявам вещото лице да направи отразявания върху копието на плана, на стр. 3 от заключението.

Вещото лице – Кривата, която се вижда ,представлява улица, която вече попада в ограденият имот. Имотът на жалбоподателя е тук, където е бил входа /вещото лице отбелязва на плана със стрелка/. И имота на жалбоподателя има оградно лице към улицата, а сега няма достъп до имота.

Чакълът е поставен върху терена, но не е прикрепен с битум. Дори и при преминаване на 200 тонни машини е възможно да бъде премахнат този чакъл.

Вещото лице дава разяснения по първата снимка на стр. 4 от заключението: Вляво е съществуващият път през 2012 г., а в дясно трябва да се изгради подпорната стена пред сградата в дъното.  

Адв.Р.- Нямам повече въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

Адв.Г.– Противопоставям се на приемането на заключението, освен по първия поставен въпрос. На 5 от въпросите изобщо няма дадени отговори, това са: 6,7,9,10,11. Отговорите на почти всички въпроси са на база свидетелски показания. Имахме искане да бъде от вещото лице онагледено графично това, което той е констатирал и затова сме внесли депозит, именно за тази задача. Това също не е сторено. В днешно съдебно заседание бяха представени и приети снимки, разпитан беше и още един свидетел, чийто показания коренно се различават от показанията на предходните двама свидетели, поради което намирам, че заключението е твърде субективно и аз ще настоявам за допускане на една повторна експертиза по въпросите, с изключение на първи въпрос. 

Съдът намира заключението на вещото лице по назначената съдебно – техническа експертиза за обективно и компетентно дадено, поради което същото ще следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по назначената съдебно – техническа експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно внесения депозит и представената справка-декларация.

Адв.Г.– Имам искане за повторна експертиза, но ще настоявам вещото лице, не по свидетелски показания, а след оглед на място, да отговори на тези въпроси, които са най-спорни за настоящия казус, а именно: Има ли извършени изкопни работи, с каква дълбочина са те? Каква е дебелината на настилката, която е положена, от какъв материал е настилката, има ли подложка под нея и трайно прикрепена ли е към земята? Да бъде отговорено и на въпросите, поставени към първоначално назначената експертиза от т. 2 до т. 14. Мисля, че три вещи лица биха могли да изготвят заключението. Дори и едно вещо лице би могло да изготви заключението, не виждам пречка за това.

Адв.Р.– Моля, да оставите без уважение това искане. Вещото лице е отговорило изчерпателно на въпросите от 6 до 11 въпрос. Какво по-ясно от това, че вещото лице казва, че няма обект с трошенокаменна настилка, че няма строеж. Пред Вас вещото лице обясни подробно как се изгражда път, представляващ трошенокаменна настилка. Пътят не е изграден по този начин. Поставен е чакъл само за по-лесно преминаване на МПС. Ако бъде назначена повторна експертиза само от едно вещо лице и примерно хипотетично, ако неговата експертиза противоречи на тази дадена от първото вещо лице, която беше приета от Вас, според мен ще бъде много трудно съдът да прецени коя от двете експертизи да приеме.  Дали тази на първото вещо лице или другата на второто вещо лице, след като и двамата са специалисти. Специално инж. М. е инженер „Пътно строителство“ и точно това му е тясната специалност, поради което аз считам че следва да се остави без уважение искането.

Адв.Г.– Инж. Г. също е компетентна да изготви такова заключение. Не съм в състояние да посоча в момента три вещи лица, но ако ми дадете възможност, като се запозная и със списъка на вещите лица с допълнителна молба, бих посочил имена. Не възразявам от списъка за вещи лица да бъдат назначени вещи лица – архитект и строителни инженери.

Адв.Р.– Аз не съм съгласна ответната страна да посочва вещи лица. Аз възразявам, защото това не им е тясна специалност на вещите лица. 

Съдът намира искането на ответната страна за допускане на повторна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени при първоначалната такава,  за допустимо и относимо към спора, поради което следва да бъде уважено, респективно следва да бъде назначена повторна съдебно-техническа експертиза, която да се възложи на три вещи лица и на същите да се укаже, след запознаване с материалите по делото и оглед на място, както и след запознаване с относимата към казуса документация, съхранявана в Община Върбица, а при необходимост и в други учреждения, да отговорят на въпросите, поставени към първоначалната съдебно-техническа експертиза от т. 2 до т. 14, включително, както и на поставения въпрос от процесуалния представител на ответната страна в днешно съдебно заседание, а именно: По отношение на процесния обект има ли извършени изкопни работи, с каква дълбочина са те? Каква е дебелината на настилката, която е положена, от какъв материал е настилката, има ли подложка под нея и трайно прикрепена ли е към земята?   

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА повторна тройна съдебно-техническа експертиза със задачиана вещите лица, след запознаване с материалите по делото и след оглед на място, както и след запознаване с относимата към казуса документация, съхранявана в Община Върбица, а при необходимост и в други учреждения, да даде отговор на следните въпроси:

1. Какво представлява въпросният обект, трайно закрепен ли е и попада ли в някоя от дейностите, описани в т.38 на § 5 от ДР на ЗУТ?

2. Да се посочи от какви материали е изграден и дали отговаря на техническите характеристики на път. С оглед строителните материали и използваната строителна технология, при възможност да се посочи вероятния момент на изграждане на въпросния обект.

3. Представлява ли поставянето на трошенокаменна настилка строителство на второстепенна улична мрежа - път V или VI клас по смисъла на чл.18, във вр. с Приложение 2 на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии?

4. Има ли друг достъп до имота на оспорващия, освен през този имот, в който е поставена трошенокаменна настилка? Това ли е единственият възможен достъп до имота на оспорващия към настоящия момент, в т.ч. транспортен такъв? Осъществява ли се и каква производствена дейност в имота на жалбоподателя?

5. Да се проследят устройствените планове, действали от момента на изграждане на строежа до настоящия момент, като се посочи какви са предвижданията на тези планове за поземления имот, в който се намира обекта?

6. Обект "Път с трошенокаменна настилка", съответства ли на предвижданията на ПУП, действал към датата на изграждането му и понастоящем?

7. В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация на процесния обект, към кои обекти от кръга на визираните в чл. 137 от ЗУТ следва да бъде причислен? Поставянето на трошенокаменна настилка на посочената в обжалваната заповед площ притежава ли характеристиките на обектите, описани в чл.137, ал.1, т.4, б."а" от ЗУТ?

8. Налице ли са строителни книжа, досежно обект "Път с трошенокаменна настилка" и какви? При наличие на такива, да се посочи налице ли е отклонение на изградената постройка от тези строителни книжа?

9. Процесният обект отразен ли е в ПУП, действал към момента на издаване на оспорваната заповед?

10. Процесният обект съобразен ли е с техническите правила и нормативи, действали към момента на изграждането му, както и към настоящия момент?

11. Има ли изграден път, който започва от края на общински път в поземлен имот с № 12766.25.11-урбанизирана територия, с НТП „местен път“, публична общинска собственост, през поземлен имот № 12766.24.2-земеделска територия, частна държавна собственост, с НТП „стопански двор“,  частен УПИ IX от кв. 1 по плана на гр. Върбица-за производствени и складови дейности? Кога е изграден този път, ако може да определи вещото лице?  

12. Вещото лице да изобрази графично изградения път. Да посочи за типа строеж по смисъла на ЗУТ, ако има качеството на строеж, това, което е изградено, необходимо ли е издаване на разрешение за строеж и/или инвестиционен проект. Изграденият процесен път, нанесен ли е в картата на възстановената собственост, респективно в КК и ако е нанесен, с какво правно основание? Съществува ли този път по действащият ПУП?

13. Вещото лице да се онагледи констатациите си посредством скици.

14. По отношение на процесния обект има ли извършени изкопни работи, с каква дълбочина са те? Каква е дебелината на настилката, която е положена? От какъв материал е настилката, има ли подложка под нея и трайно прикрепена ли е към земята?   

Назначава за вещи лица арх. Д.К.С. – Т. със специалност „Архитектура“, В.К.Г. със специалност  „Промишлено и гражданско строителство“ и Л.Д. Я. -Г. със специалност „Промишлено и гражданско строителство-конструкции“.

Определя депозит за изготвяне на заключението по назначената повторна тройна съдебно-техническа експертиза в размер на 1 050 лв., вносими от ответната страна в 5-дневен срок от датата на съдебното заседание.

Вещите лица да се призоват, след внасяне на определения от съда депозит. В призовките да им бъдат съобщени задълженията, които имат, съобразно наредбата за възнагражденията на вещите лица, както и, че следва да депозират заключението по експертизата в седмичен срок, преди датата на съдебното заседание.

Адв.Р.– Нямам други доказателствени искания.

Адв.Г.- Нямам други доказателствени искания.

С оглед допуснатата повторна съдебно-техническа експертиза, съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Отлага и насрочва делото за 15.04.2020 г. от 10.00 ч., за която дата страните да се считат уведомени в днешно съдебно заседание.

Да се призоват вещите лица, след внасяне на определения от съда депозит.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                        Административен съдия:

 

                                                                                                   Секретар: