П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 град Шумен, 11.03.2020 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на единадесети март две хиляди и двадесета  година в състав:

                                             Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело 550 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10.30  часа се явиха:     Оспорващата, А.М.П. ***, уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За нея се явява адв. С. от ШАК, редовно упълномощен отпреди.  

Ответникът, Директор на ТД на НАП  гр. Варна, уведомен по чл. 138, ал. 2 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

Предвид неявяването на ответната страна, съдът пристъпва към разглеждане на делото на второ четене.

На именното повикване в 10.35 часа на второ четене не се явяват нови страни по делото.

Адв.С.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва,  че по делото е депозирано писмо с рег.№ДА-01-456/05.02.2020г. на процесуалния представител на ответната страна - Директор на ТД на НАП гр.Варна, с което са представени писмени доказателства, съобразно приложен опис.

Адв.С.- Да се приемат писмените доказателства.

Съдът намира представените от ответната страна писмени доказателства, за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от ответната страна с писмо рег.№ДА-01-456/05.02.2020г., съобразно направения в писмото опис. 

Адв.С.- Считам, че представените по делото доказателства са напълно достатъчни да обективират обективната истина. Няма да правя доказателствени искания, няма да соча други доказателства. Моля, да приключите делото.

С оглед изявлението на явилата се страна по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв.С.- Подготвил съм писмени бележки, в които обстойно и подробно съм разяснил цялата обстановка, както фактическата, така и основанията, на които жалбоподателката първоначално се е  позовала за настъпила изтекла погасителна давност на всички нейни задължения. След като прегледах всички материали по делото и  се запознах обстойно с всички дати и основанията, на които са възникнали задълженията, считам, че само за задълженията, които са присъединени към изпълнителното производство през 2016г., за  възникнали задължения  през 2014г., не е било основателно обжалването от страна на жалбоподателката в тази посока. Приемам, че основанието за 2014г. е неправилно, защото  възникналите задължения за 2014г. са на основание подадени декларации за облагане на доходите на физическите лица по фонд ДОО и НЗОК, за които давността започва да тече през януари месец 2015г. Това е декларация обр.6, която е подавана ежемесечно, като тяхната дължимост възниква веднага след подаването им. Ето защо на основание разпоредбите на ДОПК началото на давностния период започва да тече от годината, следваща годината, за която са били дължими, тоест 01.01.2015г. През 2019г.  публичният изпълнител е наложил запор върху банкови сметки през месец юни, което води след себе си прекъсване на давността, но тъй като за всички други задължения преди задълженията от 2014г. давността вече е била настъпила, единствено може би за тези задължения, възникнали през 2014г. давността е била прекъсната през 2019г., тъй като не е бил изтекъл 5-годишния давностен период, за да настъпи тяхното погасяване по давност. Ето защо считам, че само и единствено задълженията, възникнали през 2014г., при налагане на запора върху банкова сметка ***, давността може би не е настъпила, но този въпрос, считам, че съдът ще обследва обстойно на базата на материалите по делото.  Моля да отмените на базата на всички материали по делото Решение № 289/03.10.2019г. на Директора на ТД на НАП-гр.Варна, с което е оставена без уважение жалбата на А.М.П., с което е отказано прекратяването на събиране на вземанията, поради изтекла давност общо в размери, подробно описани в жалбата и материалите по делото. Моля да върнете преписката на публичните изпълнители със задължителни указания и да бъде издадено разпореждане за прекратяване на изпълнителното дело № 27070000165/2007г.  на ТД на НАП Варна  по отношение на всички задължения, за които е настъпила погасителна давност. Моля, да ми присъдите и деловодните разноски, съобразно Вашето решение. Представям подробни писмени бележки и  списък с разноските.  

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

         Прилага към материалите по делото писмени бележки от процесуалния представител  на оспорващата и списък с разноските на същата. 

         Съдът обяви,  че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок. 

Заседанието приключи в 10.40 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                Административен съдия:

 

 

                                                                                        Секретар: