П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 11.03.2020 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на единадесети март две хиляди и двадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА  

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова  

Административно дело № 71 по описа за 2020 година.

На именното повикване в 09.00 часа се явиха:

Оспорващият, Н.А.Н. ***, редовно призован, се явява лично.

Ответникът, Началник Сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Шумен, редовно призован, не се явява лично. За него се явява гл. юрисконсулт И.С., редовно упълномощена.

Оспорващият - Да се даде ход на делото.

Гл. юрисконсулт С. - Да се даде ход на делото.   

Съдът намира че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че съдебното производство е образувано по  жалба от Н.А.Н. ***, против Заповед рег.№869з-6/06.01.2020г. за налагане на дисциплинарно наказание «Мъмрене» за срок от три месеца, издадена от Началник сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – гр. Шумен.

С жалбата е представено копие от заповедта, предмет на обжалване в настоящото производство.

В жалбата са изложени аргументи за незаконосъобразност на атакуваната заповед, въз основа на които е отправено искане същата да бъде отменена.

Съдът докладва административната преписка, комплектована от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-294 от 24.01.2020 г. по описа на ШАдмС, на лист 2 от делото.

Съдът докладва молби от оспорвашия с рег. № ДА-01-570 от 17.02.2020 г. и с рег. ДА-01-608 от 19.02.2020 г., с които е отправено искане съдът да изиска допълнителни писмени доказателства, като констатира, че същите са изискани с определение от 24.02.2020 г.

Съдът докладва, че с писмо рег. ДА-01-713 от 28.02.2020 г. ответната страна е представила заверени копия от разпоредителни писма, поискани от оспорващия.

Оспорващият – Поддържам жалбата. Да се приемат писмените доказателства.

Гл. юрисконсулт С. – Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата. Представям писмени доказателства под опис, а именно запитване от наша страна, с отговори от служба ГДНП и ДКИС, както и разпечатка от самата система АИС“АНД“ по отношение на обстоятелства, имащи пряко отношение към предмета и на това дело, и към останалите, които се водят от този вид. Към отговора към ГДНП са приложени други писма, в които са правени заявки за промени в АИС, които са изпълнени. В писмото на ДКИС има потвърждение, че за целия период през 2019 г. е могло да се избират и актуални, и неактуални, т.е. имало е връзка между отделните категории в АИС „Пътна полиция“ и разпечатката от АИС „АНД“, това е последният документ от административната преписка, където нагледно се вижда, че  чл. 178е още от 2015 г. м. юни е обвързана с чл. 98, ал. 2, т. 2 от ЗДвП. Водя допуснатите до разпит двама свидетели за днешно съдебно заседание.

Оспорващият – Да се приемат днес представените писмени доказателства. Не правя искане за допускане до разпит на свидетели.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното, съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

   Приема и приобщава към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

- представените от оспорващия с жалбата писмени доказателства, съобразно направения в жалбата опис;

- представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег. № ДА-01-294 от 24.01.2020 г. по описа на ШАдмС, на лист 2 от делото, съобразно направения опис;

-  представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег. ДА-01-713 от 28.02.2020 г., съобразно направения в писмото опис;

- както и представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна писмени доказателства с молба от 11.03.2020 г., съобразно направения в молбата опис.

Съдът пристъпва към снемане самоличността на допуснатите до разпит свидетели:  

Ф.С.А. - 42 г., български гражданин,  женен, с висше образование, неосъждан, без родство с жалбоподателя, работи в ОДМВР-гр.Шумен.

М.Г.М. - 45 г., български гражданин, женен, с висше образование, неосъждан, без родство с жалбоподателя, работи в ОДМВР-гр.Шумен.

Съдът разяснява на свидетелите разпоредбата на чл.166 от ГПК, а именно:

- че имат право да се откажат от свидетелстване, когато са били или са  пълномощници на страните по същото дело или медиатори по същия спор, както и когато са роднина на страните по права линия, брат, сестра и  роднина по сватовство от първа степен, съпруг и бивш съпруг, както и лице, с което страната е във фактическо съпружеско съжителство.

Свидетелите не могат да откажат да свидетелстват, но могат да откажат да отговорят на определен въпрос, като посочат причината за това, ако със своите отговори биха причинили на себе си или изброените по-горе лица непосредствена вреда или опозоряване.     

Свидетелите носят наказателна отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

Свидетелите обещаха да говорят истината.

Съдът отстранява от съдебната зала свидетеля М.Г.М. до разпита му.

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Ф.С.А..

Св. А.– През 2019 г., както и в момента, изпълнявам длъжността Началник група „Отчет на ПТП, АНД, АИД“. Бях председател на комисия, назначена със заповед на Началник Сектор „Пътна полиция“ за извършване на дисциплинарна проверка. В хода на тази дисциплинарна проверка установихме, че Н.А. е извършил две дисциплинарни нарушения, изразяващи се в налагане на глоби с фиш, в които е посочил отменена санкционна разпоредба. Единият фиш е издаден на 23.05.2019г., а другият фиш е издаден на 30.07.2019 г. Фишовете са за нарушения по чл. 98, ал. 2, т. 2 от ЗДвП, като служителят е посочил отменена санкционна разпоредба, а именно чл. 183, ал. 3, т. 2 от ЗДвП. Фишовете са били издадени чрез работна станция за отдалечен достъп, т.нар. таблет. Използва се информационната система АИС „ПП“. През тази система се издава фиш по следния начин: след извършване проверка на МПС и на водача, при констатиране на нарушения, в тази система има бутон "добавяне на фиш", ако нарушението е за фиш. След избиране на този бутон, служителят въвежда данните на водача и на МПС, след което въвежда ръчно нарушената разпоредба, т.е. в случая чл. 98, ал. 2, т.2 от ЗДвП. След ръчното въвеждане на този член системата визуализира диалогов прозорец, в който са посочени всички хипотези на тази нарушена разпоредба. В конкретния случай при въвеждане на чл. 98, ал. 2, т. 2 от ЗДвП системата извежда следните хипотези: "паркира на платното пред жилищна сграда или гараж и затруднява достъпа до тях", "паркира на платното за движение пред жилищна сграда или гараж и затруднява достъпа до тях", като в този период, в който са извършени нарушенията, е имало още едно предложение "паркира на тротоара пред вход на гараж или жилищна сграда и затруднява достъпа до тях". Тази хипотеза я имаше два пъти в този диалогов прозорец, т.е. една и съща хипотеза. При избора на едната хипотеза системата автоматично извежда санкционната разпоредба, т.е. като избере хипотезата "паркира на тротоара пред вход на гараж или жилищна сграда", системата визуализира санкционна разпоредба чл. 178е в единия случай, а в другия случай, т.е. при избор на другото еднакво по съдържание предложение системата визуализира отменения санкционен състав, т.е. чл.183, ал. 3, т. 2. В случая служителят е избрал предложението, при което системата извежда чл. 183, ал. 3, т.2 и е трябвало да се върне една стъпка назад, да се появи пак този диалогов прозорец и да избере другото предложение, което е със същия текст, но води до чл 178е от ЗДвП. След въвеждането на данните на водача и на ППС, служителят посочва нарушената разпоредба, т.е. въвежда на ръка чл. 98, ал.2, т.2. Това са квадратчета, в едното квадратче въвежда нарушения чл.98, в следващото квадратче алинеята и в следващото квадратче точката. Служителят трябва да знае коя разпоредба е нарушена, като говорим за материалната разпоредба. В случая му излиза един диалогов прозорец с предложения, с текст. След като избере текста, тогава системата извежда санкционната разпоредба. Като види служителят, че е грешна разпоредбата, трябва да върне една стъпка назад, да избере друго предложение, за да може да се изведе правилната санкционна разпоредба. Служителят трябва да познава всички санкционни разпоредби. В конкретния случай чл.183, ал. 3, т. 2 е отменен през 2015 г., а служителят е започнал работа при нас, мисля че през 2018 г. и би трябвало да е чел актуалния закон. Ежемесечно се провеждат служебни занятия, в които служителите се запознават с актуални разпоредби от Главна дирекция, с изменения на законите. Служителите би трябвало да познават закона и да го прилагат, за да искат да го спазват и хората.  Служебни закони не са раздавани на служителите, но те разполагат с такива. Служителите са се снабдили със закони и разполагат с такива. Служителите имат задължение да познават закона. Не мога да кажа, че масово е допусната една и съща грешка от служителите. Колегата Н. е издал много фишове, като са сгрешени само два от тях и не можем да кажем, че е масово допускането на една и съща грешка. Той ако е издал примерно 500 фиша, сгрешил е два. Служителят има издадени фишове и с другата разпоредба. В обяснението, което даде служителя, посочи като причина несъвършенството на системата АИС „ПП“, понеже е давала възможност да се избере това предложение, което води до сгрешената санкционна разпоредба. Служителят не е твърдял, че не познава закона и не знае кой е актуалният текст. Точно аз не мога да кажа защо е необходимо да излиза разпоредба, която е отменена през 2015 г., но мога да изразя моето мнение по въпроса. Мисля, че през месец декември премахнаха тези отменени разпоредби, говоря конкретно за чл.183, ал.3, т. 2 и за друга знам - чл.183, ал.3, т.7. И в момента не можем да правим статистически справки, свързани с тези санкционни разпоредби. Т.е. в момента системата не може да изведе, да ни даде информация колко документа има, или колко нарушения има констатирани по тези санкционни разпоредби, защото ги няма, не съществуват в системата, като такива. Когато ни бъде поискана информация от някаква организация и т.н. в настоящия момент, такава информация, свързана с тези нарушени разпоредби системата няма възможност да ни предостави. Мисля си, че точно поради тази причина са съществували в системата.

Гл. юрисконсулт С. - Моля, да бъде предявен на свидетеля последния от документите, които представих в днешно съдебно заседание на съда, а именно извлечение от санкционните разпоредби от АИС. Въпроса ми към свидетеля е: да обясни на съда какво означава това извлечение, откъде е взето и конкретния чл. 178е, от кой момент е имал възможност системата да го обвързва с материалния закон по чл. 98,ал. 2, т. 2 от ЗДвП.  

Съдът предявява на свидетеля представена в днешно съдебно заседание от ответната страна разпечатка от Система за управление на Административнонаказателна дейност.

Св. А. – Това е извлечение, както е написано, от Система за управление на Административнонаказателна дейност. В тази система се съдържа информация за всички издадени фишове и актове, заповеди и НП. На реда, където е посочен чл. 178е, значи е нарушена разпоредба чл. 98, ал. 2, т. 2. Санкционната разпоредба на чл. 178е в системата е отбелязана като последна промяна дата 10.06.2015 г. Това означава, че от тази дата този текст 178е може да се отнесе към всеки от другите, които са посочени като нарушена разпоредба в таблицата. Датата, посочена в последната колона на таблицата означава, че точно тогава е била направена промяната, при която чл. 178е може да се обвърже с чл. 98, ал. 2, т. 2. До настоящия момент тази функционалност съществува в този вид. И двата фиша са отразени като платени в системата.

Гл. юрисконсулт С. - Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетеля от съдебната зала.

Оспорващият  - Нямам повече въпроси. Не възразявам свидетеля да се освободи от съдебната зала.

Съдът освобождава свидетеля Ф.С.А. от съдебната зала и пристъпва към разпита на св. М.Г.М..

Св. М.– Във връзка с извършената проверка беше установено, че господин Н. е допуснал две нарушения, по-скоро небрежност в работата си. При издаването на два фиша съответно на 23.05.2019г. и на 30.07.2019 г., като в тях като наказващ член е отбелязал вече отменен член през 2015 г., а именно чл.183, ал.3, т. 2 от ЗДвП. Това е нещо, което се е случило случайно, най-вероятно, тъй като господин Н. е един от съвестните служители и има много издадени документи. По него време системата имаше такава възможност, че даваше наказващи вече отменени членове. И най-вероятно това обстоятелство е било свързано с администрирането на самата система, което не се извършва от нас, а се извършва централно. Това не ни освобождава нас като служители от задължението да следим какво дава тя и дали правилно е определен наказващият член при издаването на документи от нас, което в случая, по една или друга причина, се е допуснало от господин Н., в следствие на което и същият беше наказан. Като при наказанието беше взето предвид обстоятелството, че той е издал много документи правилно и е допуснал само тези две нарушения. За тези две нарушения е наказан за срок от 3 месеца с „Мъмрене“. Имал е право служителят преди да пристъпи към отпечатване на фиша от системата, е трябвало да извърши проверка на съдържанието на фиша и при забелязване на това обстоятелство, в случая системата е дала грешен, отменен наказващ член, има възможност да се върне назад и съответно да коригира този наказващ член, така, че да издаде документа с правилния член. Не съм провеждал обучение може би от една година, тъй като има друг колега, който провежда обучението, но на инструктажи се е случвало да правя забележка за това да се внимава при издаването на документи, тъй като системата до декември месец имаше тази възможност да даде и грешен член и трябваше да се внимава. Всеки един от служителите е длъжен да има ЗДвП. Повечето от служителите разполагат със законите. Освен това чрез работната станция с отдалечен достъп, това съм им го показал лично, може да влязат в Сиела във правния сайт и оттам може да прочетат актуална информация за всички нормативни актове, касаещи българското право. Това е чрез служебния таблет, който те ползват ежедневно. Чрез работната станция за отдалечен достъп имат възможност през Сиела и вече там знаят как се работи със системата.  Там може да проверят всеки един нормативен акт. Така че към настоящия момент е достатъчно служителите да имат работна станция за отдалечен достъп. Не е необходимо да имат книжно издание на ЗДвП. Този достъп до Сиела е съществувал и към момента на тези две нарушения, които са от 2019 г. На много от служителите съм го обяснявал, предполагам че и на господин Н. съм обяснявал, не мога да кажа със сигурност за достъпа до Сиела. В хода на проверката господин Н. не е твърдял, че не знае, че законът е променен. Той е един от съвестните служители, които знаят и могат. Има дълъг опит като служител. В Пътна полиция, доколкото знам, е от началото на службата си. След това имаше малко прекъсване, като беше към РУ-Шумен с друга длъжност беше натоварен. Може би вече от две години е отново в Пътна полиция. Господин Н. е служител, който има знания и умения в Пътна полиция. Работната станция за отдалечен достъп, таблетът, с който работят служителите, се намира в тях по време на работа. Реално служителят през него издава актовете и фишовете по време на проверката на пътя. Там се съставя самият документ, в тази станция за отдалечен достъп и оттам се разпечатва. Оборудвани са служебните автомобили с принтери, през които се разпечатват съответните документи и се връчват на нарушителя. Няма постъпили жалби от санкционираните водачи за неправомерно санкциониране. Към момента няма издадени документи по отменените закони. След като дойде от София писмо, че има допуснати нарушения на територията на ОДМВР-Шумен  отново беше обърнато внимание на служителите да внимават с издаването на документите. Тези нарушения ги установихме, въз основа на това писмо от Главна дирекция „Национална полиция“, което съдържаше данни, че определени фишове със серийни номера са издадени неправомерно, в смисъл допусната е грешка в наказващия член. Причината да не се допускат такива нарушения се дължи и на това, че системата вече няма възможност да се избират неактуалните разпоредби.

Гл. юрисконсулт С. - Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетеля от съдебната зала.

Оспорващият - Нямам повече въпроси. Не възразявам свидетеля да се освободи от съдебната зала.

Съдът освобождава свидетеля М.Г.М. от съдебната зала.

Оспорващият – Ще започна с това, което каза юрисконсулт С., отменени и несъществуващи в системата членове. От вчерашното ми дежурство съм направил на таблета една екранна снимка, която показваше, че системата съдържа отменен член от 2015 г. Представям ви разпечатката и моля да я приемете като доказателство по делото. Изпратените писма са за нарушения предимно по чл. 181 и технически неизправности, а не са по това, за което съм наказан за чл. 98, ал.2, т.2 от ЗДвП. Не намирам ситуацията за небрежност, както казаха свидетелите, понеже съм минал през целия процес за спиране на автомобила, проверка на гражданин, проверка на автомобила, съобщаване за нарушението, нанасяне в таблета номера на автомобила, както каза колегата и както се извършва проверката. Целият процес съм го спазил.      

Гл. юрисконсулт С. Противопоставям се да бъде приобщен този документ, тъй като той касае състав, който няма нищо общо с оспорената заповед, която е за неправилно паркиране, а не за управление на МПС с техническа неизправност.

Съдът,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото представеният от оспорващия в днешно съдебно заседание – разпечатка на 09.03.2020г. от Система за управление на Административнонаказателна дейност.

Оспорващият - Нямам други доказателствени искания. Да се приключи делото в днешното съдебно заседание.

Гл. юрисконсулт С. - Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът  намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

Оспорващият – Не се считам за виновен. Извършил съм нарушение. Нарушението не е допуснато поради небрежност, а поради подвеждане от системата. Аз твърдя, че беше само единият член за избираем, колегите както казват, че е имало втори такъв, не съм сигурен и не съм съгласен. Мисля, че беше само един член и заради това съм избрал него. Може би щях да се коригирам ако имаше и друг член. Нямам практика да работя по въпросните членове, затова имам само два и в двата случая бях изпратен на сигнал, а не да работя пътен контрол. Нямам практика да работя по този начин, понеже те са съставени с уведомления по чл. 186 в отсъствието на водача, на собственика, т. нар. „уведомление на чистачката“. Доколкото дали познавам закона, да, познавам закона и така ми го пише в служебната характеристика. Да, не го знам наизуст. Имам и стар, и нов закон. Използвам Сиелата, както колегата М. каза, от техническото средство. Но имам и на хартиен носител закона, на който съм си отбелязал всичко и отменените закони, защото пише отменен и съответно годината. В нашия таблет е отменен закона, но стои. Не съм съгласен с това, което колегата А. каза, че стои отменения закон за статистика, за последваща жалба от някого. Статистиката може да се извади от автоматизираната система на „ПП“, която е на магнитен носител, а не в таблетите да се поддържа.  След корекциите, които бяха направени, постоянно водим занятия, комуникираме за тези неща, но не е нарочно, искам да стане ясно това.  В работата се знае, че като има гражданин до нас, проверката трябва да е експедитивна, бърза и т.н. Желая да бъде отменена заповедта на Началника на сектор „ПП“ при ОД МВР-Шумен.

Гл. юрисконсулт С. -  Моля, да отхвърлите жалбата, като неоснователна. В нито един момент от самото начало на проверката до издаването на заповедта ръководството на „ПП“ и на ОД МВР-Шумен, не е имало предвид, че нарушението на жалбоподателя и на останалите му колеги са допуснати нарочно.  Никъде няма твърдения, че това е под формата на умишлена вина, напротив установено е, че тези случаи са единични, тъй като това са служители, които ежедневно работят и съставят стотици фишове и актове. Това са случаи, където явно нещо не са догледали, вероятно поради бързина. Никой от тях, включително жалбоподателя, не твърди, че не познава закона, затова и правната квалификация не е за непознаване и неприлагане на закона, а е за   небрежност. Тази небрежност се предполага работата да бъде свършена, съобразно правната рамка, не само да бъде установено нарушение, да бъде извършена проверка, справка, да се установи кой е водача, да се попълни някакъв документ, но и да се изберат правилните текстове от закона. Защото при фишовете, служителят който издава този фиш, всъщност и налага наказание. Това наказание трябва да е законосъобразно, а за да е такова, то трябва да съответства на правната рамка. Не може да се избере текст, който не съществува. Във всички случаи това води до неправилност. Действително в конкретните два случая лицата не са възразявали, не са жалили и дори са си платили глобите, което е взето предвид при индивидуализация на наказанието. Така или иначе санкционната разпоредба е неправилна, тя би била отменена при евентуален съдебен контрол. Това би създало риск от пораждане на претенции за неправилни актове и за обезщетение, тъй като такъв ред съществува. Това, че не се е случило в конкретния случай, както казах, е взето предвид при индивидуализация на наказанието, както и наред с обстоятелството, че служителят работи съвестно, работи много, че няма негативни последици от конкретните деяния. Затова и основните състави са ясни за небрежност, но по реда на чл. 206, ал. 2 е избрано най-малкото по вид наказание за деяние, което е маловажно. И доколкото те са две, е определен максимума от този вид наказания. Такива са правилата по Закона за министерство на вътрешните работи, които няма как да ги избегнем, тъй като те са императивни – най-малкото по вид и доколкото са две, максималното от предвиденото в закона от този вид общо наказание. Макар, че индивидуално сме предвидили 1 месец „Мъмрене“ за всяко едно от двете нарушения. Аз считам, че деянията са доказани и че жалбата е неоснователна. Моля, за решение в този смисъл.  

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок.

Заседанието приключи в 09.50  часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                 Секретар: