П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.03.2020 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание  на девети март две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                       2.МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

Прокурор:  П. В. при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Маргарита Стергиовска

АД № 63  по описа за 2020 година.

          На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. 

Ответната страна, Общински съвет - гр. Нови пазар, редовно  призована, не изпраща представител.

Контролиращата страна, Окръжна прокуратура – Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор П. В..

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпилия протест:

Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по протест от П. В. - прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Нови пазар, приета с решение №380-11/11.09.2009 г. на Общински съвет – гр. Н. Пазар.

Прокурорът: Поддържам така внесения протест. Да се приемат и приложат към делото представените писмени доказателства.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА, като доказателства по делото, представените от страните писмени такива, както следва:

-         приложените към протеста на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Шумен писмени доказателства, под опис.

-         приложените към писмо рег. № ДА-01-438/04.02.2020г. писмени доказателства, под опис.

На основание чл.171, ал.4, във връзка с чл.170, ал.1 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът указва на същите, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

Указва на вносителя на протеста, че е в негова тежест да ангажира доказателства, обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на атакуваните разпоредби.

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен орган, при спазване на законово регламентираната процедура, както и при съблюдаване на материалния закон и неговата цел.

Прокурорът: Няма да соча доказателства, нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът: Поддържам депозирания протест срещу Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Нови пазар. Считам, че посочената наредба е незаконосъобразна по изложените в протеста аргументи, на които няма да се спирам. Моля да обявите нищожността на Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Нови пазар, приета с Решение №380-11/11.09.2009 г. на Общински съвет – гр. Н. Пазар, поради противоречието й с материалноправната разпоредба на чл. 8 от ЗНА, а така също и поради липса на законово определена компетентност за нейното издаване, както и да присъдите на Окръжна прокуратура-гр.Шумен разноски за обнародване в ДВ. Моля за Вашето решение в този смисъл.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                       Секретар: