П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.03.2020 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

на девети март две хиляди и двадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                              2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

Прокурор: П. Вълчев при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Маргарита Стергиовска

КАНД №  48  по описа за 2020 година.

          На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

Вносителят на предложението за възобновяване, Прокурор при Районна прокуратура – Шумен, редовно призован, не се явява.

Ответникът, В.И.А.,***, редовно призован, не се явява, за него се явява адв. Т., редовно упълномощен.

Ответникът, ОД на МВР – гр. Шумен, редовно призован, за него се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор П. Вълчев.

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозираното предложение: Производството по настоящото дело е образувано по депозирано предложение от  Прокурор  при  Районна прокуратура  Шумен  на  осн.чл.72, ал.1 вр. чл.70, б. «в» от ЗАНН, за възобновяване на административнонаказателно производство, приключило с налагане на глоба по Наказателно постановление № 18-0323-000726  от  23.08.2018 г. издадено от началник група към ОДМВР-Шумен на В.И.А. ***.

Адв. Т.: Считам, че не следва да се уважава искането за възобновяване на производството.

Юрисконсулт С.: Считам, че искането за възобновяване е основателно и следва да бъде уважено.

Прокурорът: Поддържам депозираното предложение за възобновяване на административнонаказателното производство.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА, като доказателства по делото, приложените писмени такива към прокурорска преписка № 810/2018г., по описа на ШРП-ТО – гр.Велики Преслав.

Адв. Т.: Няма да соча доказателства, нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт С.: Няма да соча доказателства, нямам доказателствени искания.

Прокурорът: Няма да соча доказателства, нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Т.: Аз считам, че в настоящото производство на първо място следва да се вземе предвид обстоятелството, че са налице кумулативно дадените предпоставки на чл.70, б.“д“ от ЗАНН, а именно приключило административнонаказателно производство с влязло в сила НП и наложено наказание и втората предпоставка  - висящо наказателно производство за същото това деяние. В тази насока няма какво да се спирам и да коментирам събраните по делото доказателства. Считам обаче, че от значение в настоящото производство е обстоятелството относно срока, в който следва да бъде направено искането за възобновяване на административнонаказателното производство. В случая законодателят не е регламентирал срока за подаване на искането за възобновяване по чл.70, поради което следва да се приложи разпоредбата на чл. 84 от ЗАНН, която препраща към НПК, в който е регламентирана процедурата по подаване на съответните искания. В настоящия случай в НПК е въведено ново основание за прекратяване на наказателното производство, а именно чл. 24, ал. 1, т. 8а от ЗАНН – това е случай, в който извършеното деяние съставлява административно нарушение, за което е приключило административнонаказателното производство при определени обстоятелства, а именно, че следва искането да бъде направено в 1 месечен срок. Видно от материалите по делото този срок не е спазен, тъй като от постановлението за спиране, което е в кориците на делото е видно, че наказателното производство е спряно на 08.01., а искането за възобновяване е депозирано на 11.02. и в тази насока аз считам, че не следва да се уважи искането за възобновяване на наказателното производство.

Юрисконсулт С.:  От материалите, които са приложени към предложението на органите на прокуратурата е видно, че деянието осъществява признаците на състав на престъпление по НК, което изключва възможността едновременно с това да се търси и административнонаказателна отговорност за същото деяние и предвид съображенията, извлечени и от тълкувателното решение на ВКС, и от практиката на други съдилища считам, че искането е основателно по същество, а с оглед неговата допустимост според мен са от значение единствено сроковете за възобновяване в ЗАНН, а дали е спазен или не срока за прекратяване по НПК на наказателното производство не е съществен въпрос, а освен това на мен ми се струва, че този едномесечен срок е инструктивен, поради което не би могъл да доведе до недопустимост на искането за възобновяване, поради което моля искането да бъде уважено.

Прокурорът: От представените писмени доказателствени материали е видно, че по отношение на лицето В.И.А. неправилно е била ангажирана административнонаказателна отговорност за нарушение по чл. 179, ал. 2 от ЗДвП. Безспорно извършеното от лицето деяние съставлява престъпление по смисъла на чл. 343, ал. 1, б. „б“ от НК. В този смисъл административнонаказателното  производство следва да бъде възобновено, на основание чл. 70, ал. 1 , б. „д“ от ЗАНН, а издаденото НП от Началник група при ОДМВР гр. Шумен отменено в частта му за наложеното наказание, във връзка с нарушение на чл. 179, ал. 2 от ЗДвП. На основание чл. 70, б.„д“ от ЗАНН моля да бъде възобновено административнонаказателното  производство, по което е било издадено процесното НП на Началник група към ОДМВР гр. Шумен, влязло в законна сила на 24.09.2018г. и на основание чл. 84, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл. 425, ал. 1, т. 2 от НПК да бъде отменено в частта му, с която на нарушителя В.И.А. е наложено наказание „глоба“ в размер на 200лв. по реда на чл. 179, ал. 2 от ЗДвП.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                  Секретар: