П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.03.2020 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание    

на девети март две хиляди и двадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                            2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

Прокурор: П. Вълчев при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Маргарита Стергиовска

КАНД №  41  по описа за 2020 година.

          На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Касаторът, К. В. В., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, ОД на МВР – гр. Шумен, редовно призован, за него се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор П. Вълчев.

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от К. В. В., против Решение № 724/17.12.2019г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 2039/2019г., по описа на същия съд.

Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата.

Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима. По основателността й ще се произнеса по същество.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА, като доказателства по делото, приложените писмени такива по ВАНД № 2039/2019г. по описа на Районен съд гр.Шумен.

Юрисконсулт С.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Юрисконсулт С.: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Единственият довод, който е наведен в нея е, че връчването на НП на самия жалбоподател било нередовно, доколкото в някакъв предходен момент неговия адвокат бил посочил адрес за призоваване - пощенска кутия. Считам, че този довод е изцяло необоснован, доколкото основния принцип или правило по чл. 58, ал. 1 от ЗАНН е НП да се връчва на самия нарушител. Видно от документа, приложен по делото на 28.08.2019г. е връчено НП, което е издадено на 30.07.2019г. за нарушение от 28.04.2019г., т.е. спазени са процесуалните срокове за издаване на НП и реда за неговото връчване. По същество, макар и да няма доводи в жалбата, считам, че решението на въззивния съд е правилно, тъй като сме доказали в хода на това производство, че жалбоподателят е управлявал, без да е правоспособен водач, собствения си автомобил, а не е правоспособен, тъй като и в България, и в Германия не му е издавано СУМПС и доказателства за наличие на такова не са представени от самия жалбоподател или от неговия представител. Също така е отказал  проверка за алкохол, както с техническо средство, така и не се е явил за даване на кръв за химическа експертиза. Двете деяния, отразени в НП са доказани, не са допуснати нарушения на материалния и процесиалния закон, поради което Ви моля решението на въззивния съд да бъде оставено в сила.

Прокурорът: Считам, че депозираната касационна жалба  е процесуално допустима, но разгледана по същество я намирам за неоснователна. Въззивното съдебно решение е валидно, допустимо и правилно, поради което предлагам да го потвърдите.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                    Секретар: