П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.03.2020 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

на девети март две хиляди и двадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                         2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

Прокурор: П. Вълчев при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Христинка Димитрова

КАНД №  52  по описа за 2020 година.

          На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

Касаторът, А.И.Д.,***, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, ТД на НАП – гр. Варна, редовно призован, не се явява лично, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор П. Вълчев.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от А.И.Д.,***, против Решение № 740/19.12.2019г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 2114/2019г., по описа на същия съд.

Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима. По основателността й ще се произнеса по същество.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА, като доказателства по делото, приложените писмени такива по ВАНД № 2114/2019г. по описа на Районен съд гр.Шумен.

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът: Считам, че депозираната касационна жалба  е процесуално допустима, но разгледана по същество я намирам за неоснователна. Въззивното съдебно решение е валидно, допустимо и правилно, поради което предлагам да го потвърдите.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 9:45 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                               Секретар: