П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.03.2020 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

на девети март две хиляди и двадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                           2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

Прокурор: П. Вълчев при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Христинка Димитрова

КАНД №  42  по описа за 2020 година.

          На именното повикване в 9:35 часа се явиха:

Касаторът, „Л.“ ЕООД, ***, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. От процесуалния представител на същия е подадена молба на 24.02.2020г., в която са изложени съображения по съществото на спора.

Ответникът, ОД на МВР – гр. Шумен, редовно призован, за него се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор П. Вълчев.

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от „Л.“ ЕООД, ***, против Решение № 101/27.12.2019г. на Районен съд гр.Велики Преслав, постановено по ВАНД № 247/2019г., по описа на същия съд.

Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата.

Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима. По основателността й ще се произнеса по същество.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА, като доказателства по делото, приложените писмени такива по ВАНД № 247/2019г. по описа на Районен съд гр.Велики Преслав.

Прилага молба от процесуалния представител на касатора от 24.02.2020г.

Юрисконсулт С.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Юрисконсулт С.: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Правното основание за издаване на процесния фиш е предимно Кодекса за застраховането. Правилата на Закона за движение по пътищата се прилагат, доколкото има препращане, но то не е пълно, тъй като например за този вид нарушения не се допуска собственикът да сочи кой е друг действителен водач. От материалите по делото е видно, че МПС е собственост на ЮЛ, има издаден спрямо него ел. фиш и има доказателства, от които е видно, че нарушението е установено при управление на процесното МПС с конкретна скорост, отразена в разпечатките от паметта на техническото средство. Изпълнени са всички елементи от състава на чл.483, във връзка с чл. 638, ал. 4 от КЗ. В тази насока има и съдебна практика – КАНД № 359/2019г. на ШАдмС и дело № 20/2020г. на ШАдмС. Моля за Вашето решение, с което да отхвърлите жалбата.

Прокурорът: Считам, че депозираната касационна жалба  е процесуално допустима, но разгледана по същество я намирам за неоснователна. Въззивното съдебно решение е валидно, допустимо и правилно, поради което предлагам да го потвърдите.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 9:40 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                   Секретар: