П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.03.2020 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

на девети март две хиляди и двадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                        2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

Прокурор: П. Вълчев при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Христинка Димитрова

КАНД №  36  по описа за 2020 година.

          На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

Касаторът, С.Е. С., редовно призован, явява се лично и с адв. П. П., редовно упълномощен, ведно с пълномощник Е. Г. - баща.

Ответникът, ОД на МВР – гр. Шумен, редовно призован, за него се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор П. Вълчев.

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

Е. Г.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от С.Е. С., против Решение № 701/09.12.2019г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 1616/2019г., по описа на същия съд.

Адв. П.: Поддържам касационната жалба и поддържам доказателствените искания, направени с нея.

Юрисконсулт С.: Оспорваме жалбата, като неоснователна. Мисля, че въпроса за записите от камерите на служебния автомобил е разискван в хода на въззивното производство, затова считам, че поредно доказателствено искане в тази насока е неоснователно, както и искането за съставяне на справка за съставени актове от колегите, които са били в екип, мисля, че не е свързано с предмета на делото, а искането за гласни доказателства е недопустимо в касационното производство.

Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима. Неоснователни  са доказателствените искания и не следва да бъдат уважени.

Адв. П.: Във връзка с възражението за искането на справка за съставени актове, то е свързано с това, че двамата - актосъставителя и свидетеля по акта – полицейски служители заявиха пред съда, че не помнят в момента на това произшествие дали са извършвали проверка на друг автомобил, а моя свидетел и моя доверител твърдят, че завивайки по ул. Алеко Константинов полицейския автомобил е бил спрял за проверка друг автомобил. От съпоставката на часовете ще се види дали те са имали ангажимент. В същото време автомобилът на моя доверител е чакал повече от половин час, за да приключи предходната проверка. Това има значение за оценка на доказателствата на актосъставителя и на свидетеля, дали са очевидци и какво са видели, и дали това, което не са видели го е запълнил по подходящия начин актосъставителя и той беше откровен да каже, че това е въз основа на неговия опит, на това което е чул, а в края на краищата е наложена една изключително тежка санкция. Нека да се види доколко са били ангажирани с друг автомобил и доколко са гледали и настоящия случай. По отношение на записите нищо не е разисквано. Аз считам, че доказателствената тежест да представи записите е на наказващия орган.

Съдът намира по отношение направените доказателствени искания, обективирани в касационната жалба от т. 1 до т. 3 вкл., че направените искания по т. 1 и т. 3 са недопустими, съобразно разпоредбата на чл. 219 от АПК. Съгласно посочената разпоредба в касационните производства, каквото е настоящото, са допустими само и единствено писмени доказателства и то по отношение на въведените касационни основания.

По отношение направеното доказателствено искане в т.2 от касационната жалба, с оглед заявеното уточнение в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на касатора какви факти ще бъдат установявани, съдът счита, че същото е релевантно по спора, поради което следва да бъдат изискани.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 1616/2019г. по описа на Районен съд гр.Шумен.

Да се изиска справка от ОД на МВР – гр. Шумен, в 7-дневен срок, считано от днес, която следва да съдържа какви актове по часове са съставени от актосъставителя Н. А. Н. и свидетеля по акта Й. Н. Й. за времето на произшествието на 01.04.2019г. в часовия диапазон от 20:00ч. до 23:00 ч. в гр. Шумен.

Адв. П.: Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт С.: Нямам доказателствени искания.

Прокурорът: Нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го насрочва за 23.03.2020г. от 9:30ч., за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно разпоредбата на чл.138, ал. 2 от АПК.

Задължава ответната страна, в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото посочената справка.

Заседанието приключи в 9:35  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            Секретар: