П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 05.03.2020 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на пети март две хиляди и двадесета година, в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 571 по описа за  2019 година.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

Оспорващата, Р.П.П. ***, уведомена при условията на чл. 138, ал. 2 от АПК, не се явява. За нея се явява адв. Д. от ШАК, редовно упълномощен.

Ответната страна, Директор на ТД на НАП гр. Варна,  уведомена при условията на чл. 138, ал. 2 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

Адв. Д. – Да се даде ход на делото, не са налице процесуални пречки.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, че в унисон с указания от предходно съдебно заседание по делото е депозирано писмо рег. № ДА-01-708 от 27.02.2020 г. от ответната страна.

Адв. Д. - Да се приеме писмото към доказателствата по делото.

Съдът намира представеното писмо от ответната страна с рег. № ДА-01-708 от 27.02.2020 г. по описа на ШАдмС за допустимо и относимо към спора, поради което ще следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.

Водим от горното, съдът

  О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото писмо от ответната страна с рег. № ДА-01-708 от 27.02.2020 г. по описа на ШАдмС.

Адв. Д. – Моля, да допуснете и назначите съдебно-техническа експертиза, като вещо лице - специалист по информационни технологии, след запознаване с материалите по делото, справка в ТД на НАП гр. Варна, да даде отговор на въпроса, за всяка декларация по отделно, а именно: Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица с вх. № 2700И0145785/29.04.2019 г. и Декларация образец 6 подадена с протокол с вх. № 27000173046636/02.05.2017 г., с чий електронен подпис са подадени съответните декларации по електронен път до базата данни на ТД на НАП – Варна?

Съдът намира направеното доказателствено искане за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза със задача формулирана от процесуалния представител на оспорващата за допустимо и относимо към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА по делото съдебно-техническа експертиза със задача на вещото лице, след запознаване с материалите по делото, справка в ТД на НАП гр. Варна, да даде отговор на въпроса, за всяка декларация по отделно, а именно: Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица с вх. № 2700И0145785/29.04.2019 г. и Декларация образец 6 подадена с протокол с вх. № 27000173046636/02.05.2017 г., с чий електронен подпис са подадени съответните декларации по електронен път до базата данни на ТД на НАП – Варна?

Да се изпрати писмо до Декана на Факултет „Артилерия,  ПВО и КИС“ при НВУ "Васил Левски"–Шумен, за определяне на специалист „Компютърни системи и технологии“, който да бъде назначен за вещо лице, с необходимите познания за изготвяне на съдебно-техническа експертиза.

Определя депозит за изготвяне на експертизата в размер на 500.00 лв., вносими от оспорващата в 3-дневен срок, считано от днес, по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ ”Алианц България” АД №BG48BUIN70143330520314.

Адв. Д. – Нямам други доказателствени искания.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага делото и го насрочва за 23.04.2020 г. от 09.30 ч. за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл. 138, ал. 2 от АПК.

Да се изпрати писмо до Декана на Факултет „Артилерия,  ПВО и КИС“ при НВУ "Васил Левски"–Шумен, за определяне на специалист „Компютърни системи и технологии“, който да бъде назначен за вещо лице, с необходимите познания за изготвяне на съдебно-техническа експертиза, ведно с препис-извлечение от протоколното определение, съдържащо задачите за експертизата.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    

                  Секретар: