П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 05.03.2020 година   

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на пети март две хиляди и двадесета година в състав:

                                               Административен съдия: БИСТРА БОЙН      

при участието на секретар: Ив. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Б.Бойн

Административно дело № 96 по описа за 2020 година

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

Жалбоподателят, Кметство с.Мадара, общ. Шумен - редовно призован, за него се явява адв. Д. Р. от ШАК, редовно упълномощена.

Ответникът, Комисия за защита от дискриминация, гр.София -  редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна, Община Шумен - редовно призована, за нея се явява гл. юрисконсулт В., редовно упълномощен.

Адв. Р. – Да се даде ход на делото. 

Юриск. В. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата.

Административното производство е образувано по жалба от Кметство с.Мадара, общ.Шумен, представлявано от Кмета Н.К.Н. срещу Решение № 612/19.12.2019г. на Комисия за защита от дискриминация, с което е установено, че при осъществяване на своята дейност Кметството не е осигурило достъпна архитектурна среда на обект: Кметство с.Мадара, което затруднява достъпа на лица с увреждания и намалена подвижност до публични места и е нарушение на чл.5 от ЗЗДискр., представляващо по-неблагоприятно третиране и дискриминация по признак "увреждане". На основание чл. 80, ал.3 от ЗЗДискр. за установеното нарушение на Кметството е наложена глоба в размер на 500.00 лева.

Тежестта на доказване е разпределена между страните с определение на съда от 03.02.2020г., а именно:

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да установи обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици.

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 Съдът констатира, че в изпълнение указанията на съда с рег.№ДА-01-682 от 25.02.2020г. по делото е представена жалба подписана от кмета на с.Мадара с нанесени корекции и направени доказателствени искания.

Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-756/04.03.2020г. ответната страна е изпратила писмено становище с изложени съображения по съществото на спора.

Съдът констатира, че с придружително писмо  рег.№ДА-01-757/04.03.2020г. заинтересованата страна е изпратила изисканите от съда писмени доказателства под опис. 

Адв.Р. – Поддържам жалбата. Нямаме възражения по доклада и разпределението тежестта на доказване. Моля да се приемат представените по делото писмени доказателства. 

Юриск.В. – Нямаме възражения по доклада и разпределението тежестта на доказване. Становището на Община Шумен е, приемаме решението на КЗД. Относно община Шумен нямаме претенции спрямо решението. Не възразяваме да се приемат представените по делото доказателства.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото представените от страните писмени доказателства, както следва:

- Представените с жалбата писмени доказателства под опис от т.1 до т. 2;

-Представените от ответната страна със съпроводително писмо рег.№ДА-01-390/31.01.2020г. писмени доказателства под опис от 1 до 20 на лист10-11 от делото;

-Представените с писмо рег.№ДА-01-575/04.03.2020г. от заинтересованата страна писмени доказателства под опис от т.1 до т.2.

 Прилага към делото писмено становище от ответната страна рег.№ДА-01-756/04.03.2020г., ведно с приложено пълномощно. 

Адв.Р. -  Нямам други доказателствени искания.  Представям списък на разноските.

Юрисконсулт В. - Нямаме други доказателствени искания. 

Съдът прилага списък на разноските представен от оспорващия.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв.Р. – Моля да отмените по подадената от нас жалба Решение №612/19.12.2019г. на Комисия за защита от дискриминацията, с която е установено, че Кметството на с.Мадара, представлявано от кмета, не е осигурило достъпна архитектурна среда на обект: Кметство с. Мадара, находящо се в с. Мадара, общ.Шумен, ул.Мадарски конник №30. Установи се от представените доказателства по делото, че сградата на Кметството е собственост на Община Шумен. При това тя е публична общинска собственост, което е видно от акт за публична общинска собственост № 3470, съставен на 20.12.2011г.  Задължението да бъде създадена достъпна архитектурна среда е на собственика  на сградата, в случая това е трябвало да бъде направено от община Шумен. На второ място, видно от представените доказателства по делото е, че Кметство с. Мадара не разполага със самостоятелен бюджет. Така е в община Шумен от 2009г. когато правата на кметовете да бъдат второстепенни разпоредители с бюджетни средства бяха отнети и де факто те не разполагат с никаква бюджетна самостоятелност. За да бъде извършен достъп до архитектурна среда от страна на кмета на селото и от страна на кметството, те трябва да разполагат с финансов ресурс, а такъв няма. Такъв не е  гласуван и от Общинския съвет специално за осигуряване на достъпна архитектурна среда на Кметството в с. Мадара, следователно без да имат финансов ресурс, те няма как да осигурят тази достъпна архитектурна среда. От справката, която е представена от счетоводството е видно, че за 2019г. действително капиталовите разходи са нула. По същият начин е и за предходните години, поради което моля да уважите подадената от нас жалба, като ни присъдите разноските по делото. От фактическа страна ние не отричаме установеното в решението. Действително няма достъпна архитектурна среда, но не е субект на отговорност Кметството на с. Мадара, тъй като то не е собственик на сградата и не разполага с финансов ресурс да осигури тази достъпна среда. 

Юриск. В. – Във връзка с обжалваното решение, това което е решила КЗД относно община Шумен, нямаме претенции към Комисията. Относно фактическата обстановка, въз основа на която е постановено решението, считаме че към момента когато е извършвана съответната проверка фактите са такива, каквито са посочени в решението. Да, наистина Кметство с. Мадара не е разпоредител на бюджет, но видно от мотивировката в решението кметът, който е бил към момента на проверката,  не е извършил никакви действия, не е изпратил примерно докладна записка за необходимост от осигуряване на достъпна среда. Също така не е взел отношение в срок по започналата процедура от КЗД  и считаме, че решението на КЗД спрямо нас е приемливо, не го оспорваме. 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11:43 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Административен съдия:

 

 

                                  Секретар: