П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 05.03.2020 година

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на пети март две хиляди и двадесета година в състав:

                                                 Административен съдия: БИСТРА БОЙН      

при участието на секретар: Ив. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Б.Бойн

Административно дело № 74 по описа за 2020 година  

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

Жалбоподателят, Г.П.М.,*** - редовно призован, се явява лично.

Ответникът, Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Шумен - редовно призован, не се явява. За него се явява гл.юрисконсулт С., редовно упълномощена. 

Жалбоподателят – Да се даде ход на делото. 

Юрисконсулт С. - Да се даде ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата.

Производството е образувано въз основа на жалба, депозирана от Г.П.М. ***, против Заповед рег.№ 869з-9/06.01.2020г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-гр.Шумен, с която на държавния служител - младши инспектор, заемащ длъжността „младши автоконтрольор“ в група ОДПКПД на сектор ПП, отдел ОП при ОДМВР-гр.Шумен е наложено дисциплинарно наказание "Писмено предупреждение" за срок от 3 месеца. Твърди се, че не се установява виновно извършено дисциплинарно нарушение и заповедта е издадена при неизяснена фактическа обстановка и същата е немотивирана.

Доказателствената тежест между страните е разпределена с определение на съда от 31.01.2020г., а именно:

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалваната заповед.

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата, при наличие на посочените в него материално правни основания и при съблюдаване на законовата цел.

Жалбоподателят – Нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата.

Юрисконсулт С. – Нямам възражения по доклада. Оспорвам жалбата. Водим допуснатите двама свидетели, като преди това искам да представя писмени доказателства, тъй като ще имам въпрос по едно от доказателствата към единия от свидетелите.  Представям писмо на директора на ОДМВР Шумен, което съдържа въпроси по същество, касаещи функционалностите на АИС „Пътна полиция“ и отговор от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР  във връзка с така отправеното питане. Представям и едно извлечение от АИС Система за управление на административнонаказателна дейност, в която е отбелязано какви са санкционните разпоредби, въведени като категории с възможност да бъдат избирани от времето, което има отношение към делото с екземпляр за жалбоподателя. 

Жалбоподателят – Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча нови доказателства. Водя един свидетел, който моля да бъде допуснат. Той ми е колега, който може да даде показания за членовете, които са сбъркани защо ги има още в системата. Името на свидетеля е Н. Н.  

Юрисконсулт С. – Не се противопоставям свидетелят да бъде допуснат.  

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото представените със съпроводително писмо от ответника рег.№ДА-01-297/24.01.2020г. писмени доказателства под опис от 31 до 45, както и днес представените от процесуалния представител на ответника писмо рег.№ 372р-3947/24.02.2020г., писмо рег.№5290р – 4004/28.02.2020г. и извлечение от АИС Система за управление на административнонаказателна дейност.

ДОПУСКА до разпит свидетеля Н. Н. при режим на довеждане от страна на жалбоподателя.

Съдът снема самоличността на допуснатия до разпит свидетел, както следва:

Н. А. Н. 49 години, български гражданин, семеен, висше образование, неосъждан, без родство със страните, младши автоконтрольор в сектор ПП.

Съдът напомня на свидетеля наказателната отговорност за даване на неверни показания по чл. 290 от НК. 

Свидетелят обещава да говори истината.

Свид. Н. Н. – Избираемите членове за нарушението в ЗДвП са два – за паркирали автомобили пред гараж на тротоара и паркирали автомобили пред гараж на платното. Това са двата текста от които първо трябва да изберем единия. После идват наказващите членове, които излизат на работния таблет. Работната станция за отдалечен достъп, с която работим, представлява таблет.  ЗДвП е качен вътре и ние работим с тъч скрийн и избираме нарушението. Проверката на автомобила започва чрез този таблет. Нанасяме номерът на автомобила, проверяваме автомобила. След това нанасяме ЕГН-то на собственика или водача, проверяваме  и него. След това почваме на генерираме фиш или акт, съответно каква санкция ще бъде наложена и от там вече таблетът ни дава възможност да избираме кое нарушение, пада като меню. Излизат обаче двата текста на чл.98, ал.2, т.2  - нарушение пред гараж, обаче пред гараж на тротоара или пред гараж на платното, излизат и двета текста. Избираме да кажем текста „паркирал на тротоар“, след това от тъч скрийна ни пада кой наказващ член трябва да изберем  и  аз по спомен си знам, че беше само един отмененият член. А сега разбирам от пристигналата справка, че можем да изберем и верния. Таблетът ни дава верен текст, грешен член за наказване. Първо дава двата текста на нарушението, избираме „паркирал пред гараж“ след това  от тъч скрийн  трябва да изберем кой член наказва и ние сме избирали 186, 3,2, т.е. отменения член от 2015г. Аз мисля, че нямахме опция да изберем верния член, но сега разбирам по справка, която изисквахме от Главната дирекция, че имало и верен. Ако е имало верен, тогава изниква въпросът защо стои и грешен член. Да ни подведе  може би, да накажем някой с грешния, да обжалва и пада. Към момента не е така за тези нарушения.  Вече е верният член, който трябва да изберем. След като бяха сезирани, че изписваме грешния член някъде м. октомври накрая, в целия сектор вече няма повторния на това деяние да се изписват грешните членове, след като ни беше обърнато внимание и забелязано, че в таблетите се поддържат грешните членове, мисля че в нашия сектор няма вече сгрешени членове. Ние разполагаме със ЗДвП на хартиен носител, но разчитаме на таблета, защото по инструкция сме длъжни да работим с таблета. Ако пишем както едно време на хартиен носител актовете и фишовете, помагаме си със закона. Да, трябва да познаваме закона, но при толкова членове, алинеи и т.н. Аз също имам дисциплинарно производство за такова нарушение. Работя като мл. автоконтрольор от 14.01.2019г., започнах да пиша фишове м. април 2019г. Не мога да се сетя на 17.04.2019г., на 30.05.2019г. и на 10.04.2019г. дали съм бил в екип с жалбоподателя, може и да сме били заедно.

Юрисконсулт С. – Знаете ли дали жалбоподателят или някой друг ваш колега от началото на 2019г. до средата на 2019г. е използвал правилните, актуални текстове за неправилно паркиране или за незначителна неизправност?

Свид. Н. Н. – Такъв казус пред нас не стоеше. Ние си работехме инерционно. Изобщо не сме проверявали дали грешно изписваме този член, че е отменен, или че някой колега е написал верния член, изобщо не сме проверявали. Не знам и не сме коментирали такива въпроси.

Жалбоподателят – Нямам други въпроси.

Юрисконсулт С.  - Нямам повече въпроси.

Съдът освобождава свидетеля от залата.

Снема самоличността на допуснатите свидетели за ответника.

Ф. С. А. - 42 години, български гражданин, женен, висше образование, неосъждан, без родство със страните, началник група в Сектор ПП при ОДМВР Шумен.

М. Г. М. - 45 години, български гражданин, семеен, висше образование, неосъждан, без родство със страните, полицейски инспектор в Сектор ПП при ОДМВР Шумен. 

Съдът напомня на свидетелите наказателната отговорност за даване на неверни показания по чл. 290 от НК. 

Свидетелите обещават да говорят истината.

Съдът отстранява втория свидетел от залата, пристъпва към разпит на свидетеля Ф.А.

         Свид. Ф.А.– Длъжността, която изпълнявах миналата години, изпълнявам и до момента е началник група „Отчет на ПТП, административнонаказателна дейност и информационноаналитична дейност.  Бях председател на комисия, назначена от началник сектор ПП за извършване на дисциплинарна проверка, в хода на която установихме, че един от служителите – Г.П.М. е издал три фиша, в които е посочил грешна санкционна разпоредба. Единият фиш е за констатирана техническа неизправност, като в него е посочена отменена санкционна разпоредба – чл.183, ал.3, т.7, вместо актуалната разпоредба на чл.179, ал.6, т.1 от ЗДвП, където глобата е 50 лв., а по отменената разпоредба глобата е 30 лв. Другите два фиша са за неправилно паркиране пред вход на гараж върху тротоар, където вместо актуалната разпоредба на чл.178е е посочена отменената санкционна разпоредба на чл. 183, ал.3, т.2 ЗДвП. И трите фиша са издадени чрез работна станция за отдалечен достъп, т. нар. таблет, като там издаването   на фиша става по следния начин: след като се въведат данните на нарушителя и на ППС, служителят въвежда на ръка нарушената разпоредба – за неправилното паркиране чл.98, ал.2, т.2 ЗДвП. След въвеждане на нарушената разпоредба в таблета се визуализира диалогов прозорец от който служителят трябва да избере конкретното нарушение. В случая, в този диалогов прозорец е имало две еднакви хипотези, т.е. „паркира пред вход на гараж и затруднява достъпа до него“, този текст го има два пъти в този прозорец. След като служителят избере единия текст таблетът визуализира санкционната разпоредба автоматично и когато служителят види, че системата визуализира отменена санкционна разпоредба следва да върне една стъпка назад и да избере следващия ред от списъка. Това нещо колегите не са го направили. В обясненията, които дадоха заявиха, че знаят за тези изменения в закона, но в бързината при работа са допуснали грешка. При визуализацията на таблета не пише, че дадения член е отменен. Те трябва да знаят закона. Наказани са петима служители за едно и също нарушение. Комисията стигна до извода, че служителите са проявили небрежност. Тези нарушения, които са посочени в нашата справка са много малък процент от всички издадени фишове. Те имат много издадени фишове правилно, а тези случаи са единични. Например колегата Г.М., ако за 2019г. има издадени приблизително 500 фиша  три от тях е сбъркал. Проблемът се дължи на невнимание, а не на непознаване  на закона, до такъв извод стигна комисията. Служебни закони не сме предоставяли на служителите. Би следвало да имат такива, те са автоконтрольори. През периода, касаещ тези три нарушения, Г.М. има издадени фишове където е ползвал актуалната разпоредба за неправилно паркиране по чл. 178е.

Юрисконсулт С. – Моля на свидетеля да бъде предявен представения от мен документ – извлечение от  АИС, като въпросът ми е към коя дата е била актуализирана системата с новите текстове на чл. 178е и дали това означава, че тя е правила връзка на този санкционен състав с материалноправните  разпоредби на чл. 98 от ЗДвП.

Съдът предявява на свидетеля последна страница от представените в днешно съдебно заседание доказателства, представляваща извлечение от АИС Система за управление на административнонаказателна дейност.

Свид. Ф.А.– Информацията, която се вижда е, че на 10.06.2015г. чл.178е е бил въведен като наказващ член за нарушение по чл. 98, ал.2, т.2 и за нарушение по чл. 94, ал.3, т.е. от 10.06.2015г. насам е имало възможност за нарушение по чл. 98, ал.2, т.2 да бъде избрана санкционна разпоредба чл.178е. Такава възможност е съществувала и за първото нарушение „техническа неизправност“, но тя мисля, че е от м. май 2018г. На 20.05.2018г. е отменен чл.183, ал. 3, т.7 ЗДвП и тогава е въведен  чл.179, ал. 6 с трите точки за техническите неизправности, като е оставена възможност да бъде избрана и санкционна разпоредба по чл.183, ал.3, т.7. Към настоящият момент не съществува възможност да бъдат избирани отменените членове. Това създава затруднения свързани с изготвянето на справки за издадени документи по вид на санкционната разпоредба. В момента нямаме възможност да изготвим справка от АИС АНД, да кажем за издадени фишове с посочена санкционна разпоредба чл.183, ал.3, т.7 или чл.183, ал.3, т.2 ЗДвП,  тъй като те вече не съществуват в системата като такива. След писмото от ГД на Национална полиция няма повече такива сбъркани фишове. В момента мисля, че отмененият чл. 139, ал.1 не е вече в системата. 

Юрисконсулт С.  - Нямам повече въпроси.

Жалбоподателят – Нямам други въпроси.

Съдът освобождава свидетеля от залата.

Пристъпва към разпит на свидетеля М.М.. 

Свид. М.М. – Самата система АИС ПП е създадена така, че да може съответният потребител през нея да извършва проверка на лица и автомобили. При установено нарушение през нея може да се състави АУАН и глоба по фиш. Самата система е така устроена, че има възможност да се работи с бланкови номера на хартиени кочани фишове и актове, но може да генерира и автоматично номера на фишове и актове. При установено нарушение от страна на съответния служител той може да състави АУАН и фиш. Когато се пристъпи към конкретно съставяне на акт, при акта само се задава нарушения член от ЗДвП. При фиша разликата е тази, че когато се съставя фиш и бъде въведена нарушената норма, системата автоматично генерира и наказващия член от ЗДвП. Самата система, при избиране на самото нарушение, дава текста на нарушението, не дава нарушената разпоредба като член. След като бъде избран този член, тя автоматично генерира и нарушената разпоредба, като там залага съответния нарушен член. Самата система се администрира централно от София ГД на Национална полиция. Те имат задължението да извършват премени в нея, да я актуализират и да вкарват всички законови промени. В случая имаше един момент, в който след извършените промени 2015г. в нормативната уредба, конкретно при съставянето на фиш и избиране на нарушената норма системата генерираше два наказателни члена от ЗДвП. Тогава беше необходимо от наша страна като служители да обърнем внимание на това кой нарушен член е генерирала системата, тъй като същата при избиране на съответния текст продължаваше да дава и стария и новия член. В конкретния случай най-вероятно в бързината колегата М. не е обърнал внимание на това какво е генерирало, което само по себе си е небрежност в служебната дейност и съответно е допуснал грешки в три от неговите създадени фишове. Тези фишове съответно ги е издал на 10.04.2019г., 17.04.2019г. и 30.05.2019г. Това, както казах е небрежност в служебната дейност, отчетено е при определяне на наказанието и това, че колегата М. има доста голям обем създадени документи. При проверката беше установено, че само при тези три конкретни случая е допуснал грешки, което не е системност при него. Това нещо е отчетено като маловажно и затова за всичките случаи, при които е допуснал грешките, е наказан само с „писмено предупреждение“ за всичките  допуснати нарушения. За конкретният вид нарушение „движение с незначителна техническа неизправност“, „паркиране на тротоар пред жилищна сграда“ и „паркиране на тротоар пред вход на гараж“ във всички останали случаи при издаване на фиш жалбоподателят правилно ги е определял. Не мога да обясня защо тогава се е случило така. Най-вероятно в бързината е допуснал такава небрежност от своя страна. На всички служебни занятия, които се провеждат веднъж месечно, през годините е обръщано внимание на това да се внимава  при издаването на фишове, тъй като има такава възможност да се случи на практика това, което се е случило при него. Ако служителят е стигнал до маркиране на санкционна разпоредба, но не е  стигнал до издаване на фиша, виждайки, че тази разпоредба не е актуална е можело да се върне назад и да избере другата санкционна разпоредба с правилния член. Има и други дисциплинарни производства точно за тази грешно избрана разпоредба за неправилно паркиране. Това най-вероятно се дължи на момент на разсейване от тяхна страна. Единични са случаите, но все пак ги има. Към момента  доколкото знам отменената разпоредба не може да се избира. Някъде до момента, до който дойде сигнала от София, че има допуснати грешки при издаването на фишове от служители от всички областни дирекции, отменената разпоредба можеше да се избира. След подаване на сигнала от ГД на Националната полиция от служителите няма други такива нарушения. Отново беше обърнато внимание на това нещо и беше съобщено, че има такъв проблем, че е констатирано от служители на ГД Националната полиция, че имаме подаден сигнал. Аз лично не упражнявам контрол върху издадените фишове при отчитането им.

Юрисконсулт С.  - Нямам повече въпроси.

Жалбоподателят – Нямам други въпроси.

Съдът освобождава свидетеля от залата.

Жалбоподателят -  Нямам други доказателствени искания. 

Юрисконсулт С. - Нямам други доказателствени искания. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Жалбоподателят – Моля да ми бъде отменено наложеното наказание със заповед на Началника на сектор ПП. Според мен не съм извършил нарушението нарочно, а съм го извършил може би поради бързината при работа с граждани, натовареността ни при работния процес, тъй като самата система ни е позволила да го направим. Членът не е бил отменен навреме, той фактически е отменен след идването на справката от Главната дирекция. Както казаха и колегите при толкова много фишове не е нещо сериозно да объркаш три фиша, на всеки се случва. Това е, което мога да кажа.

Юрисконсулт С. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Видно е, че заповедта е издадена от компетентен орган в лицето на Началника на сектор ПП Шумен, в сроковете предвидени по чл. 195 от ЗМВР. Същата е писмена и мотивирана. Отразените в нея три отделни нарушения са доказани с надлежни писмени доказателства, които бяха потвърдени и от свидетелите изслушани в съдебно заседание. По отношение на материалния закон никъде не се твърди, че тази нарушения са причинени под някаква форма на умишлени действия от страна на служителите. Очевидно е, че става дума за небрежност. Такъв е и съставът, който е избран за абсолютно всички служители по тази проверка. Разликата, която идва в  индивидуализацията на наказанията се дължи на обсъждане на всеки един по отделно, на това колко нарушения са установени и какви критерии по чл.206, ал.2 от ЗМВР са доказани за съответния служител. Тук нарушенията са три, което ни задължава да определим поведението като системност. А основният състав за небрежност извежда „системност“ по по-тежка квалификация по чл.201 „системни нарушения на служебната дисциплина“, но разпоредбата на чл.206, ал.2 ЗМВР позволява наказващият орган да индивидуализира не само размера, но и вида на наказанието. И като са взети предвид формата на вина, това че не са настъпили реално вредни последици, защото виждаме, че фишовете са за реално извършени нарушения, лицата не са възразявали срещу тях, по-голяма част от глобите са платени по ЗДвП и затова при индивидуализация на системността е приложен възможно най-лекият състав за настоящия случай, доколкото все пак нарушенията не са 1-2, а са три.  Както стана ясно от свидетелите и официалната кореспонденция, вкл. извлеченията от АИС ПП към датите, когато са извършени конкретните три нарушения системата е позволявала избор на верния санкционен състав. Да, имало е и отменен, но никой от служителите не твърди, че не е познавал ЗДвП. Твърденията им са във връзка с техническите особености и това, че са могли да избират и отменен състав. Това обаче не е в съответствие с техните задължения, тъй като прилагайки закона те са длъжни да изберат материалната норма, действаща към момента на извършване на нарушението и системата макар и да ги е затруднявала до степен те все пак да внимават повече, за да преценят кой текст трябва да маркират от падащото меню, тя не ги е възпрепятствала да си изпълнят точно задълженията. Това е видно от разпечатката, в която след съответните изменения в ЗДвП са извършени актуализации и са могли да бъдат избирани правилните санкционни текстове за всяко едно от деянията, които са предмет на оспорената заповед. Това, че нарушенията са на повече служели не означава, че не е осъществяван контрол. Напротив, на фона на огромната административнонаказателна дейност на всеки служител, който извършва установяване на този вид нарушения, издаване на фишове, съставяне на актове, това е една изключително малка, незначителна част и тя в конкретният случай просто се дължи, както каза самия жалбоподател, на бързината при работа с таблет при съставяне на конкретните три фиша. Това обстоятелство не изключва съставомерност от субективна страна. А наличието на всички елементи от състава за небрежност, както казах е доказано по делото, поради което считам, че деянията са доказани и при тяхната правна квалификация и при индивидуализация на конкретното наказание в случая не са нарушени правилата на ЗМВР, тъй като наказващият орган е приложил точно изискванията на чл.206, ал.2 от ЗМВР, както и на други текстове, които касаят реквизитите на заповеди от този вид.  Не е нарушено правото на защита, тъй като още от началото на производството до края му всеки един, вкл. жалбоподателят, е могъл да участва в тази проверка, могъл е да дава писмени обяснения, същите са обсъдени в текста на заповедта и са мотивирано отхвърлени. Моля жалбата да бъде оставена без уважение и съобразно изхода на делото да ни бъдат присъдени разноски.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Заседанието приключи в 11:35 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Административен съдия:

 

 

                         Секретар: