П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 05.03.2020 година          

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на пети март две хиляди и двадесета година в състав:

                                                        Административен съдия: БИСТРА БОЙН      

при участието на секретар: Ив. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б.Бойн

Административно дело № 56 по описа за 2020 година   

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

Жалбоподателят, Н.С.Я.,*** - редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Кр. К. от АК - Русе, редовно упълномощен.

Ответната страна, Началник на РУ-Угърчин към ОД на МВР –Ловеч -  редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Адв. К. – Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата. Производството е по реда на чл.145 от АПК във вр. с чл.172, ал.5 от ЗДвП, образувано по жалба на Н.С.Я. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0456-000001/07.01.2020г., издадена от Началник сектор РУ към ОД на МВР– Ловеч, РУ-Угърчин, с която на лицето е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2а, б.„а“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС с рег.№ ННННННН за срок от шест месеца.

Адв. К. – Поддържаме жалбата. 

Съдът констатира, че с рег.№ДА-01-764/05.03.2020г. от процесуалния представител на оспорващия е депозирано уточнение към жалбата. Със същото е направено и доказателствено искане за допускане на гласни доказателства.  

Съдът указва на страната да конкретизира искането за гласни доказателства, посредством разпит на свидетел, какви факти ще бъдат установени с този разпит.

Адв. К. – Към момента на проверката и малко след това, моят клиент се е намирал в крайно тежко здравословно състояние, предизвикана криза, която е констатирана в последствие от медицинско лице в гр. Шумен. Веднага след пристигане в гр. Шумен моят клиент е посетил кабинета на д-р Д. Д. В тази връзка представяме писмени доказателства медицинско направление/искане за преглед, към което има прикрепена ЕКГ. Представяме и 3 броя медицински консултации, от които се вижда, че заболяването на моя клиент не е инцидентно, само за този ден, а датира от по-ранен етап, но в този ден се е влошило. Тези обстоятелства желаем да докажем поради факта, че на моя доверител е вменено нарушение, което той да е извършил умишлено. Ние твърдим, че в състоянието, в което се е намирал в него момент не е можел да взема решения поради обективни медицински причини и не той е разпореждал или разрешавал ползването на въпросния автомобил от неговия син Д. Н. С.. Поддържаме допълнителната жалба, заедно с твърденията и основанията, които сме посочили и съответно ще молим този свидетел, медицинското лице, извършило прегледа непосредствено след това, тъй като доколкото знам е имало и разговор по телефона със сина на тъжителя малко преди извършената проверка, да потвърди факти и обстоятелства от него ден 07.01, от него час и какво е констатирал по време на телефонния разговор, какви са били оплакванията и съответно в последствие какво е констатирал при прегледа. Имало е налице обективни факти, които са наложили малолетното дете да управлява автомобила няколко километра, да може автомобилът да бъде придвижен от магистралата. Доколкото разбрах моят клиент е получил хипертонична криза, която не му е позволявала да взема сам решения. Доколкото разбрах от него в един момент му е причерняло. Той казва: „Аз не помня кога съм се озовал на дясната седалка, не помня кога сме слезли от магистралата. Помня само, че управлявах автомобила по магистралата“, след което вече има известни спомени от момента когато е спрян автомобилът от контролните органи. Твърдим, че нарушението не е извършено виновно поради обективните обстоятелства, че той не е можел да взема решения дали да предостави или да не предостави автомобила на сина си или на който и да било друг и няма спомен за случилото се, което обективно може да бъде доказано с показанията на лекаря, който го е прегледал, тъй като от медицинските документи, които клиента ми предостави, това няма как да е описано като обстоятелства. Там са описани сухите медицински констатации. Доколкото знам от разговори със сина на моя клиент, той е разговарял в момента с този лекар и съответно лекарят е казал, че ненадейно трябва да бъде потърсена медицинска помощ, че бащата трябва да постъпи в болнично заведение. В автомобила са се возили само бащата, който е мой клиент и сина му Д. С.. Между другото неправилно е описан в заповедта като малолетен, той всъщност е бил непълнолетен към него момент, имал е навършени 14 години. До тел.112 не е подаван сигнал, тъй като единствено и само решението на сина е имало значение в случая, който в паниката  е успял само от телефона на баща си да види номера на лекаря. 

След като съобрази становището на страната с така направените уточнения към жалбата и относно исканите гласни доказателства, съдът намира, че не следва да бъде призован лекуващият лекар на жалбоподателя. По делото са представени писмени доказателства, от които е видно, че същият е посетил лекар в деня на осъществяване на нарушението, проведена е била консултация и назначено лечение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Приема и прилага към делото представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, а именно медицинско направление от 07.01.2020г. с ЕКГ и 3 броя медицински консултации.

Оставя без уважение искането за разпит на д-р Д. Д..    

Прилага уточнение към жалба рег.№ДА-01-764/05.03.2020г.

Съдът констатира, че от ответната страна е постъпило становище, в което се твърди, че жалбата е неоснователна, а наложената ПАМ е правилна и законосъобразна. Към становището са приложени и писмени доказателства описани като приложение от т.1 до т.5.

Адв. К. – Запознати сме със становището и с доказателствата, моля да се приемат.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема и прилага към делото представената с жалбата Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0456-000001 от 07.01.2020г., както и приложените към становище на ответната страна рег.№ДА-01-620/20.02.2020г. писмени доказателства под опис от 1 до 5 вкл.

С оглед произтичащото от разпоредбата на чл.171 ал.4, във връзка с чл.170 от АПК задължение за разпределяне на доказателствената тежест,  съдът следва да се укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства, както следва:

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства, обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на атакуваната заповед за налагане на ПАМ;

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен орган, при спазване на законово регламентираната процедура, както и при съблюдаване на материалния закон и неговата цел.

Адв. К. – Водим и молим да бъде разпитан в качеството на свидетел Д. Н. С., който е син на тъжителя и който може да удостовери факти и обстоятелства от нашите твърдения до този момент и от начина на извършване на проверката. 

След като съобрази така направеното искане, съдът намира същото за неоснователно, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

Не допуска до разпит непълнолетното лице управлявало автомобила, тъй като по отношение обстоятелствата, свързани със здравословното състояние на жалбоподателя, са налице писмени доказателства по делото.  

Адв. К. – В такъв случай ще моля да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на въпросите по отношение здравословното състояние на жалбоподателя към момента на извършване на проверката на 07.01.2020г. и преди това, със задачи: Да се определи, при положение, че е получил хипертонична криза с такава сила, дали жалбоподателят е можел да разбира свойството и значението на това, което се върши около него, да възприема обективно цялата фактическа обстановка, дали е можел да управлява автомобил, дали е можел да взема самостоятелно решения в момента, в който автомобилът се е намирал все още на магистралата преди град Угърчин, на база на представените медицински доказателства, както и евентуално на преглед при нужда от страна на вещото лице. 

След като съобрази така направеното доказателствено искане и събраните по делото доказателства, съдът намира, че не следва да бъде назначавана съдебно-медицинска експертиза относно факта дали жалбоподателят  е разбирал свойството и значението на постъпките си. Съдът намира, че същата би била с невъзможен предмет, предвид изминалия период от време от осъществяване на нарушението до момента и факта, че по делото е налице единствено една ЕКГ и направление за изследване от въпросната дата 07.01.2020г.

Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без уважение искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза.  

Адв. К. – По отношение на представеното наказателно постановление от ответната страна ще молим да изискате информация от ОДМВР –Ловеч, РУ – Угърчин дали същото е влязло в сила, обжалвано ли е, кога и по какъв повод е обжалвано. Считаме, че така предоставеното наказателно постановление е от основно значение за изхода на спора. Ние сме го обжалвали, но понеже НП е представено във вид, в който нямаме в делото информация то дали е обжалвано или не. Ние твърдим, че НП е обжалвано и същото не е  влязло в сила. Искаме от ответната страна да дадат информация дали НП е обжалвано и ако не е, дали е влязло в сила. Имаме жалба срещу НП. Считам, че въпросът дали НП е влязло в сила е релевантен.  

След като съобрази така направеното доказателствено искане, съдът намира същото за неоснователно по отношение предмета на спора. Оспорваната ПАМ се налага независимо от административнонаказателната   отговорност на жалбоподателя и за действието й е ирелевантно на коя дата е влязло в сила наказателното постановление.

Адв. К. -  Нямаме други доказателствени искания. 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. К.– На основание всички доводи, които сме изложили в допълнителната жалба, считаме че издадената заповед за ПАМ е неоснователна и незаконосъобразна. Считаме, че на налице всички пороци, които сме описали подробно в уточнението към жалбата. Считаме, че действително е налице липса на компетентност, не спазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материално- правните разпоредби и несъответствие с целта на закона. Ще моля да ми дадете подходящ срок за писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени и деловодни разноски, това са държавна такса и адвокатско възнаграждение.   

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Дава възможност на жалбоподателя да представи писмени бележки в 7-дневен срок от днес.          

Заседанието приключи в 10:50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Административен съдия:

 

                                  Секретар: