П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 13.02.2020 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и двадесета година, в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

Прокурор:   

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Бистра Бойн

Административно дело № 22 по описа за 2020 година

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

Оспорващият, Община Шумен, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва постъпила молба от ответника с рег. № ДА-01-524/12.02.2020г., по описа на ШАдмС, с която се иска да бъде даден ход на делото в негово отсъствие, както и се излагат съображения по съществото на спора.      

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпилата жалба:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба на Община Шумен, представлявана от Кмета Л.Х. срещу Решение № РД-02-36-1398/12.12.2019г. за приключване на сигнал №1166 с установяване на нередност и налагане на финансова корекция в общ размер 5323,80лв. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган по ОП“Региони в растеж 2014-2020“.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на процесното решение, както и че същото е издадено в притоверечие с целта на закона, и се иска отмяната му от съда.

Тежестта на доказване е разпределена в определение на съда от 13.01.2020г., а именно:

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата си твърдения.

Указва на ответната страна, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото приложените към жалбата писмени доказателства, под опис от т. 1 до т. 2, както и приложените към административната преписка писмени доказателства, представени с писмо рег. № ДА-01-113/10.01.2020г., по описа на ШАдмС, под опис от т. 1.1. до т.1.10, както и описаните в писмото незаверени копия на документи, под опис от т. 2.1. до т. 2.7.

Прилага молба от ответника с рег. № ДА-01-524/12.02.2020г., по описа на ШАдмС.

С оглед липсата на доказателствени искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И  :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

Съдът  обяви, че ще се  произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи  в 11:10  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                 Административен съдия:

 

                                                 Секретар: