П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 13.02.2020 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и двадесета година, в състав:

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Р. ХаджиДимитрова 

Прокурор: П.Вълчев при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Бистра Бойн

Административно дело № 42 по описа за 2020 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Ищецът, Ж.Р.Д.,***, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва постъпила молба от процесуалния представител на ищеца с рег. № ДА-01-509/11.02.2020г.,  по описа на ШАдмС, с която се иска да бъде даден ход на делото в негово отсъствие, както и се излагат съображения по съществото на спора.        

Ответникът, Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Шумен, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

За контролиращата страна, Окръжна прокуратура гр.Шумен, редовно и своевременно призована, явява се прокурор П. Вълчев.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпилия иск:

Производството по делото е по реда на чл.203 и сл. от АПК във вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, образувано въз основа на искова молба рег.№ ДА-01-202/17.01.2020год. по описа на ШРС, депозирана от Ж.Р.Д. ***, чрез адв.И.Х. от ШАК срещу Областна Дирекция по безопасност на храните- гр.Шумен, с която се претендира обезщетение за  причинените му имуществени вреди на   стойност 600.00лв., съставляващи заплатени от последния разноски, свързани с процесуално представителство и защита от адвокат  по повод обжалвано и отменено Наказателно постановление № ЗЖ-19/08.05.2019г. на Директор на ОДБХ-гр.Шумен, отменено с влязло в законна Решение №54 от 24.09.2019год. на Районен съд Нови Пазар, постановено по ВАНД №147/2019год. по описа на съда., потвърдено с Решение №329 от 28.11.2019г. на Административен съд Шумен по КАНД №301/2019г.

Прокурорът: Считам, че исковата молба е процесуално допустима. Становище по основателността й ще взема в хода по същество. Моля да се приемат всички представени доказателства.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ищеца писмени доказателства с исковата молба – НП № ЗЖ-19/08.05.2019г. на Директор на ОДБХ-Шумен, Решение № 54/24.09.2019г. на РС-гр.Нови пазар, Решение № 329/28.11.2019г. на ШАдмС, Договор за правна помощ и съдействие от 16.05.2019г., разписка от 11.07.2019г., копие на договор за правна защита и съдействие № 88230/25.11.2019г., оригинал на договор за правна защита и съдействие № 88235/06.01.2020г. и вносна бележка от 15.01.2020г., както и писмените доказателства, съдържащи се в представеното с писмо рег. № ДА-01-281/24.01.2020г. ВАНД № 147/2019г., по описа на РС-гр.Нови пазар.

Прилага молба от процесуалния представител на ищеца с рег. № ДА-01-509/11.02.2020г., по описа на ШАдмС и писмо рег. № ДА-01-281/24.01.2020г., по описа на ШАдмС.

Съдът на основание чл.170, ал.3 във вр. с ал.1 от АПК

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Указва на ищеца, че следва да сочи доказателства досежно наличие на фактите и обстоятелствата, установяващи твърденията му за реално претърпени имуществени вреди на стойност 600.00лв., вследствие на отменено, като незаконосъобразно с решение на РС-гр.Нови пазар НП.

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И  :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

Прокурорът: Считам, че депозираната искова молба се явява частично основателна. Искането за заплащане на обезщетение в размер на 600лв., представляващи заплатено адвокатско възнаграждение и същевременно причинени имуществени вреди считам за основателно, а относно искането за заплащане на обезщетение, заедно с обезщетението на законна лихва върху тази сума считам, че същото е неоснователно, тъй като правото на обезщетение би възникнало едва след постановяване на решение от настоящия съдебен състав, което да е в този смисъл, така че считам, че искането за начисляване на законна лихва с дата, която съответства на датата на подаване на исковата молба е неоснователно.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                            Административен съдия:

 

 

                   Секретар: