П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 20.01.2020 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

на двадесети януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                     2.  БИСТРА БОЙН

при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

Прокурор: Д. Димитров при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

КАНД №  5 по описа за 2020 година

На именното повикване в 9:55 часа се явиха:

Касаторът, А.И.Д.,***, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, ТД на НАП – гр. Варна, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Д. Димитров.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от А.И.Д.,***, против Решение № 656/15.11.2019г., постановено по ВАНД № 2111/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 2111/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът: Моля да потвърдите решението на въззивния съд, с което е потвърдено НП на Директора на офис Шумен при ТД на НАП гр.Варна. Считам, че са налице предпоставките съдебният акт да бъде потвърден. Безспорно административнонаказващият орган е установил приложимата материална разпоредба, приложил е правилно закона, като не са допуснати процесуалния нарушения, както пред него, така и във въззивното производство.

Съдът  обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 10:00 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                  Секретар: