П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 20.01.2020 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

на двадесети януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                2.  БИСТРА БОЙН

при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

Прокурор: Д. Димитров при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

КАНД №  355 по описа за 2019 година

На именното повикване в 9:45 часа се явиха:

Касаторът, „Г.“ ЕООД, ***, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Постъпила е молба с рег. № ДА-01-212/17.01.2020г., в която касатора моли да бъде даден ход на делото в негово отсъствие и моли за срок за писмени бележки.

Ответникът, ТД на НАП – гр. Варна, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Д. Димитров.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от „Г.“ ЕООД, ***, против Решение № 648/13.11.2019г., постановено по ВАНД №2004/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 2004/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Прилага молба на касатора с рег. № ДА-01-212/17.01.2020г., по описа на ШАдмС.

Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът: Моля да потвърдите решението на въззивния съд, като правилно и законосъобразно. Считам, че в рамките на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, както и такива не са допуснати при въззивното производство. Изцяло споделям изложените от страна на Районен съд гр.Шумен аргументи защо е неприложима разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Поради изложеното Ви моля да потвърдите въззивното решение.

Съдът дава възможност на касатора, в 5-дневен срок, считано от днес, да представи писмено становище и обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 9:50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                  Секретар: