П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 20.01.2020 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

на двадесети януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                      2. БИСТРА БОЙН

при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

Прокурор:  Д. Димитров при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

КАНД №  348 по описа за 2019 година

          На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

Касаторът, „В.Б.“ ЕООД, ***, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, Община Шумен, редовно призован, за него се явява ст. юрисконсулт Кавръков, редовно упълномощен.

Окръжна прокуратура Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Д. Димитров.

Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от „В.Б.“ ЕООД, ***, против Решение № 642/11.11.2019г., постановено по ВАНД № 1791/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата.

Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 1791/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Юрисконсулт К.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което.

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Юрисконсулт К.: Моля да оставите жалбата на „В.Б.“ ЕООД без уважение, като неоснователна. Считам решението на първоинстанционния съд за правилно. В решението много добре е описана фактическата обстановка и за какво е съставено НП. Става въпрос за нарушение на чл. 14 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред в Община Шумен, който текст касае забраната за използване на озвучителна техника на открити площи, вкл. и части от питейни заведения, какъвто е случая с кафе „Аризона“, стопанисвано от „В.Б.“ ЕООД. Наведените в жалбата доводи за това, че би трябвало да се приложи Закона за защита на шума в околната среда считам за неоснователни. С текстовете в общинската наредба длъжностните лица са длъжни да се съобразяват и тях да прилагат най-вече. Не виждам противоречие между двата административна акта. Неправилно е казано в жалбата, че кметът на общината не е контролен орган по този закон, напротив – той е контролен орган и за подобни случаи също може да съставя актове и НП. Доколкото подобни случаи са описани и в общинската наредба считам, че много правилно общинските служители са приложили именно разпоредбата на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в Община Шумен. Моля да оставите в сила решението на първоинстанционния съд.

Прокурорът: Аз също считам, че следва да бъде потвърдено решението на въззивния съд, с което е потвърдено НП на Кмета на Община Шумен. Считам, че в решението са изложени подробни аргументи защо НП следва да бъде потвърдено, които аз споделям изцяло. Считам, че не са допуснати процесуални нарушения в хода на административното и въззивното производство, поради което предлагам да потвърдите първоинстанционното решение.

Съдът  обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 9:45 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                   Секретар: