П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 16.01.2020 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на шестнадесети януари две хиляди и двадесета година, в състав:

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Бистра Бойн

Административно дело547 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10:30  часа се явиха:   

Оспорващият, „К.Р.“ ЕООД ***, редовно призован, за него се явява адв.Ст. от ШАК, редовно упълномощен.

Ответникът, Главен архитект на Община Шумен, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Адв.Ст.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата: Производство по настоящото дело е по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.215 и сл. от ЗУТ, образувано въз основа на жалба от „К.Р.“ ЕООД,    чрез пълномощника му  адвокат С.Ст.при ШАК, против мълчалив отказ на Главен архитект на Община Шумен по заявление рег.№УТ-40-022-001/25.10.2019 г. за регистриране на строеж, представляващ жилищна сграда, находяща се в ПИ 83510.677.12 в м. Порек, град Шумен.

                Адв.Ст.- Поддържам жалбата в цялост, така както е предявена пред Вас. Моля, да се приемат писмените доказателства по административната преписка. Запознат съм с отговора на главен архитект на Община Шумен, оспорвам същия. Моля да уважите депозираното от мен писмено становище по направеното от ответната страна доказателствено искане. Поддържам искането за назначаване на експертиза, така както е направено в жалбата.  

 Съдът като съобрази представените от страните писмени доказателства,  счете същите за допустими и относими към предмета на спора, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА като доказателства по делото представените писмени такива към жалбата: Заявление за административна услуга от 25.10.2019 г.,  копие от регистрационния номер по отношение на регистрираното заявление и приложено пълномощно от 11.11.2019 г., както и цялата административна преписка, представена от ответната страна с придружително писмо   от 26.11.2019 г. под опис от т.  1 до т.217, включително.  

          ПРИЛАГА отговор на Главния архитект на община Шумен от 09.12.2019г. и становище на оспорващия от 13.01.2020г.

Съдът на основание чл. 170, ал. 3 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

Указва на жалбоподателя, че следва да сочи доказателства за твърдяните от него факти, доколкото се касае за оспорване на мълчалив отказ, че са били налице основанията по реда на чл. 177 от ЗУТ да се издаде исканото с процесното заявление регистрация на строеж и издаване на съответното удостоверение, както и че следва да докаже, че са налице основанията по чл. 177 от ЗУТ, а именно че към заявлението са били представени всички необходими документи.

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да установи наличието на отрицателни предпоставки по депозираното заявление. 

Съдът констатира, че както в жалбата, така и в депозирания отговор на ответната страна е направено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

Адв.Ст.- Поддържам искането за назначаване на експертиза, така както е направено в жалбата.  

Съдът намира, че така посочените задачи в жалбата са относими по спора, поради което следва да бъдат допуснати, като задачи към вещото лице.

Поставената задача в писмения отговор на ответната страна, съдът намира за релевантна за спора, тъй като и съобразно разпределението на доказателствената тежест, с оглед предмета на делото, в тежест на ответната страна е да докаже, че са били налице отрицателните предпоставки по чл. 178 от ЗУТ, поради което направеното искане като формулирана задача към експертизата е допустимо.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

Назначава съдебно–техническа експертиза със задачи на вещото лице, след като се запознае с доказателствата по делото, както и с документите, находящи се в Община Шумен да даде заключение по следните въпроси:

1. Каква категория строеж по смисъла на чл. 137 от ЗУТ е процесния  строеж?

2. Депозираната от „К.Р.“ ЕООД с ЕИК: ********* пред главен архитект на Община Шумен проектна документация за строеж „ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ № 83510.677.12, местност „Порек“ гр. Шумен“ отговаря ли по обем и съдържание на изискванията на Наредба № 2 от 31.04.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения, строителни обекти, издадена от Министъра на РРБ?

3. На основание депозираната от „К.Р.“ ЕООД с ЕИК: ********* пред главен архитект на Община Шумен проектна документация следвало ли е строеж „ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ № 83510.677.12, местност „Порек“ гр. Шумен“ да бъдe въведен в експлоатация с издаване на съответно удостоверение от Община Шумен?

4. Уличният водопровод и канализация, към който се присъединява водопроводната и канализационна мрежа на процесния обект на жалбоподателя, въведени ли са в експлоатация с разрешение за ползване по предвидения в закона ред? 

5. Вещото лице, с оглед поставените четири въпроса, да даде заключение дали са налице отрицателните предпоставки по чл. 178 от ЗУТ, а именно да не бъде издадено исканото удостоверение и регистриран съответния строеж.

 Назначава за вещо лице Л.Д. Я.-Г. със специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, строителен инженер-промишлено и гражданско строителство и оценител на недвижими имоти.

Определя възнаграждение на вещото лице общо в размер на 300.00 лв., от които 250.00 лв. вносими от жалбоподателя  и 50.00 лв., вносими от ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес.

          Адв.Ст.- На този етап нямам други доказателствени искания.

С оглед назначената съдебно-техническа експертиза, съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага делото и го насрочва за 13.02.2020 г. от 10:30 часа,  за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно разпоредбата на чл.138, ал.2 от АПК.

Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит.

Заседанието приключи в  10:40  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                               Административен съдия:

 

                                                                                                             Секретар: