П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.12.2019 година

Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

на  девети декември две хиляди и деветнадесета година  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                              2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Атанасова 

Прокурор: Орлин Куздов при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия: Маргарита Стергиовска

КАНД № 317 по описа за 2019 година. 

          На именното повикване в 09:35   часа се явиха:

Касаторът, Областна дирекция на МВР – гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.   

Ответникът по касационната жалба, С.И.Й. ***,  редовно и своевременно призован,    

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Куздов.  

Прокурор Куздов - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните, съдът счете че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, Областна дирекция на МВР гр.Шумен, чрез пълномощникът й и процесуален представител юрисконсулт С., касационна жалба против Решение № 454/17.07.2019г. на Районен съд град Шумен, постановено по ВНАХД № 808/2019 г. по описа на същия съд.

Прокурор Куздов - Считам, че  жалбата е процесуално допустима.

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД № 808/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен и към касационната жалба доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 808/2019г. по описа на Районен съд гр.Шумен доказателства, ведно с приложените към касационната жалба Заповед за упълномощаване № УРИ 372з-315/09.02.2017г. и копие на НП №18-0869-003543/28.02.2019г.

Прокурор Куздов - Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурор Куздов  -  Считам решението на Районен съд гр. Шумен за правилно, обосновано и законосъобразно. Това, че е нямало застраховка „Гражданска отговорност“ е следвало АУАН-а и НП да е на собственика на влакчето, а не на лицето, което е било в трудово правоотношение, което още дори не е било започнало. Административнонаказателното производство би следвало да се насочи срещу собственика за допускане от него на съответното нарушение, поради което считам, че следва да оставите в сила съдебното решение, а жалбата да оставите без уважение.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 09:40   часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                  Секретар: