П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.12.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  девети декември две хиляди и деветнадесета   година  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                        2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Атанасова 

Прокурор:  Орлин Куздов при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия: Маргарита Стергиовска

КАНД № 308 по описа за 2019  година.

          На именното повикване в 09:40   часа се явиха:

Касаторът, А.С.А. ***, редовно и своевременно призован, не  се явява, за него се явява адв.Д.  от ШАК, редовно упълномощена.     

Ответникът по касационната жалба, Областна дирекция на МВР – гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.    

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Куздов.

Адв.Д. - Да се даде ход на делото.

Прокурор Куздов - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните, съдът счете че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, А.С.А. ***, чрез пълномощника му и процесуален представител  адв. Т.Д.от ШАК, касационна жалба срещу Решение №571/14.10.2019г. на Районен съд - гр. Шумен, постановено по ВАНД №1536/2019г. по описа на същия съд.

Адв.Д. - Поддържаме жалбата, моля да приемете приложените към нея  писмени доказателства. 

Прокурор Куздов -  Считам, че  жалбата е  процесуално допустима, по същество е неоснователна.

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД №1536/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен и към касационната жалба доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените към касационната жалба заверено копие от Свидетелство за регистрация на лек автомобил Пежо 307 от 18.04.2019г., задграничен паспорт №****** на А.С.А., валиден до 20.08.2023г., както и  приложените по ВАНД №1536/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства.

Адв.Д. - Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

Прокурор Куздов - Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Д. - Поддържам касационната жалба и моля да отмените решението на районния съд, както и НП, което е потвърдено с него. Основното ни възражение е, че в случая не е налице съставът на чл. 175, ал.3 от ЗДвП, доколкото този текст изисква МПС да не е регистрирано  по надлежния ред или ако е регистрирано да няма табели. В случая въпросното превозно средство е регистрирано по съответния ред.  Регистрацията  не е някакво отбелязване  в автоматичната система на МВР, а това са  регистрационни табели, документи, талон на колата. Всичко това е издадено по съответния ред и автомобилът се движи с тези документи. Това е основанието ни да считаме, че служебното прекратяване на регистрацията не би следвало да се включва и не може да се приравни на липса на регистрация. Това се вижда и от административнонаказателната отговорност, защото по чл.175, ал.3 от ЗДвП, наказанията са доста сериозни - от 6 до 12 месеца лишаване от правоуправление и няма как да се приравнят и да се наложи такова наказание на водач, който управлява  автомобил, който изобщо не е  регистриран и не се знае на кого е и един автомобил, чийто собственик веднага може да бъде установен. В случая дори е установен, тъй като служебно се прекратява регистрацията,  след като се установи, че автомобилът  е прехвърлен и в двумесечния срок лицето не е уведомило органите на МВР за промяната на собственика. Според нас, не е налице съставът на 175, ал.3 от ЗДвП, тъй като  автомобилът е регистриран по съответния ред със съответните табели,  той е с издадена винетка, минал е технически преглед. Има друг състав за това неуведомяване, където вече наказанието е съответно на извършеното нарушение, на обществената опасност, защото там не се предвижда лишаване от правоуправление. Ако не приемете тези наши разсъждения, считаме, че сме изправени пред класически маловажен случай. Касае се за прехвърляне собствеността на автомобила от дъщерята на бащата. Вероятно поради фамилното прехвърляне на собствеността, моят доверител не е приел това за сериозно, за да спази срока. От  доказателствата, които сме представили, се вижда, че доверителят ми е всекидневно на волана, извършва международни превози. Той се завръща за малко в България, само за да промени товарите. За 40 години трудов стаж като шофьор няма никакви тежки нарушения, освен това този автомобил, дори да е с прекратена служебна регистрация, се движи с всички необходими документи - има винетка, автомобилът е преминал преглед. Не виждам  никаква обществена опасност за това, че той не е уведомил органите на МВР за този срок, след като веднага може да бъде установен кой е. Наказанието, което е предвидено е несъразмерно на обществената опасност. Не може да лишите за 6 месеца този човек от правото му да полага труд. Моля да отмените решението на районния съд и НП. Моля да ни присъдите разноските, съобразно последните изменения.

Прокурор Куздов  - Считам решението на Шуменския районен съд за  правилно и законосъобразно, тъй като не са налице нарушения на съдопроизводствените правила и правилно е приложен материалния закон. Определената глоба и наказанието са законоустановени и се явяват справедливи. Следва решението да бъде оставено в сила, а жалбата без уважение. 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в  09:45   часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                             Секретар: