П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.12.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  девети декември две хиляди и деветнадесета   година  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                        2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Атанасова 

Прокурор:  Орлин Куздов   при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия: Маргарита Стергиовска

КАНД № 307 по описа за 2019  година. 

          На именното повикване в 09:30   часа се явиха:

Касаторът, П.С.П. ***, редовно и своевременно призован, не  се явява и не изпраща представител.   

Ответникът по касационната жалба, Областна дирекция на МВР – гр. Шумен, редовно и своевременно призован,  не  се явява и не изпраща представител.     

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Куздов.  

Прокурор Куздов - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните, съдът счете че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора,  П.С.П. ***,  касационна жалба против Решение № 560/09.10.2019г. на Районен съд - гр. Шумен, постановено по ВАНД № 1094/2019г. по описа на същия съд.  

Прокурор Куздов -  Считам, че касационната жалба е  процесуално допустима, по същество е неоснователна.

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД №1094/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД №1094/2019г.  по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства. 

Прокурор Куздов - Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурор Куздов  - Считам решението на Шуменския районен съд за правилно и законосъобразно. Не са налице нарушения на съдопроизводствените правила. Правилно е приложен материалния закон. Наложената глоба е в законоустановения размер и е справедлива спрямо извършеното. Моля, да оставите в сила решението, а жалбата без уважение.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в   09:35  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                Секретар: