П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 18.11.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на осемнадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                           2. БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:  Д. Арнаудов при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

КАНД № 301 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09.40 часа се явиха:

Касаторът, Областна дирекция по безопасност на храните гр. Шумен, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна, Ж.Р.Д. ***, редовно призована, не се явява. За него се явява адв. И. Х.,  редовно упълномощена отпреди.

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Д. А. 

Адв. Х. – Считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от Областна дирекция по безопасност на храните гр. Шумен, чрез процесуалния си представител юрисконсулт В.Й., срещу Решение № 54/24.09.2019 г., постановено по АНХД № 147/2019г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар, ведно с отговора към нея.

Адв. Х.Оспорвам касационната жалба.

Прокурор - Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима. 

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по АНХД № 147/2019г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар.

Прилага писмен отговор на касационната жалба от ответната страна с рег. № 8054 от 28.10.2019 г. по описа на РС-Нови пазар.

Адв. Х. Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Прокурор - Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Х.– Поддържам изцяло отговорът на касационната жалба и считам, че процесното решение, постановено от РС гр. Нови пазар е законосъобразно и обосновано. В акта, въз основа на който е издадено процесното НП е посочено, че господин Д. съхранява и води дневник по чл. 380, ал. 1 от ЗВД, като дневникът е с непълно съдържание. Посочено е, че констатациите са подробно отразени в протокол-образец КВМП-14, съгласно който дневникът за ВМП е с непълно съдържание, относно съхраняваните ВМП в обекта за търговия на дребно. В тази част липсва посочване на каквито и да е конкретни данни за намерените, но невписани в дневника ВМП, поради което считам, че подобни констатации се явяват необосновани. В т. 1 от констативен протокол от 21.02.2019г. пък са подробно описани по име, партиден номер и срок на годност конкретни ВМП. Считам, че съдът правилно е оценил тези два констативни протокола, като доказателства по делото, като е посочил, че те имат принципно различно съдържание, което следва да се преценява самостоятелно в контекста на годността на всеки един от тях да бъде доказателствено средство за направените в него констатации. Съдът е счел, че така направеното описание на ВМП в констативния протокол от 21.02.2019 г. също недава необходимата яснота при описание на установеното нарушение. Съгласно съдържанието на чл. 380, ал. 1 от ЗВД от водещо значение при водене на дневника е вписването на датата на доставка, както и продажбата и количество от ВМП, поради което и не случайно това е т. 1 от реквизитите на дневника. Единствено по датата на доставка може да се направи преценка, дали е налице нарушение на разпоредбата по чл. 380, ал. 1 от ЗВД, но при липса на този реквизит в протокола от 21.02.2019 г. не може да бъде извършена такава преценка.  Всичко изложено сочи, че описаното нарушение в акта е бланкетно, неясно и необосновано. Позоваването в АУАН и в НП на два различни по съдържание констативни протокола, които са преценени в съвкупност, не дава ясен отговор на изискуемото по чл. 380, ал. 1 от ЗВД съдържание, относно датата на доставката. Тези изводи правят АУАН и издаденото въз основа на него НП незаконосъобразни, издадени при съществени процесуални нарушения на чл. 42,  т. 4 от ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Този порок води и до незаконосъобразност в преценката на наказващия орган за отсъствието на маловажност на нарушението по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като липсата на дата на доставка, не позволява извършването на такава. С оглед на изложеното, моля да оставите в сила процесното решение, постановено от РС гр. Нови пазар, като правилно и законосъобразно. 

Прокурор – Считам, че решението на РС гр. Нови пазар е обосновано, законосъобразно и правилно и споделям изложените аргументи от страна на процесуалния представител на ответната страна. Моля, да потвърдите решението на първоинстанционния съд.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 09.45  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                   Секретар: