П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 18.11.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на осемнадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                            2. БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:  Д. Арнаудов  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

КАНД 298 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09.35 часа се явиха:

Касаторът, „А.Д.2.“ ЕООД ***, редовно призован, не се явява. За него се явява лично управителя на дружеството Ф.Х..

Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Шумен, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Д. А.

Касатор- Да се даде ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от „А.Д.2.“ ЕООД ***, чрез управителя Ф.Х., срещу Решение № 79/17.09.2019 г., постановено по АНД № 92/2019г. по описа на Районен съд гр. В. Преслав.

Касатор- Поддържам касационната жалба.

Прокурор - Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима. 

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по АНД № 92/2019г. по описа на Районен съд гр. В. Преслав.

Прилага молба от ответната страна с рег. № ДА-01-3330 от 15.11.2019 г.

КасаторНяма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Прокурор - Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

КасаторПоддържам жалбата и моля съдът да постанови решение, с което да отмени изцяло НП № 27-0000764 от 08.03.2019 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“. Мога да обобщя и добавя, че обектът, който стопанисваше дружеството „А.Д.2.“ ЕООД към датата на проверката, представляваше стая, находяща се на ет. 2 на читалище „Христо Ботев“ в с. Бяла река.      Достъпът до помещението се осъществяваше през два входа: през централният вход на читалището и през страничния. Стаята се намираше в един дълъг коридор, в който имаше и други помещения, стопанисвани от обучителен център и в дъното на коридора беше библиотеката на читалището, също и една стая, която се използваше общо от дружествата, помещаващи се на втория етаж – нещо като склад, битовка. За да се стигне до вторият етаж през страничния вход се минаваше през коридор на етаж първи на читалището, където имаше шивашки цех. Предполагам, че към настоящият момент още функционира този цех, с може би 15-20 човека персонал, също  битовки 3 стаи по мой спомен и кино салона на читалището. За обекти-читалище, съгласно чл. 15, ал.1 от Наредба № 8121з-647 за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба I-з-1971 от 29.10.2009г., предвид класа на функционална пожарноопасност F2, т. 1, съгласно т. 26, Раздел II – обществени сгради на 400 кв.м. се изисква нормативно 1 бр. пожарогасител с клас на праха AВC с вместимост 4 кг. и един бр. пожарогасител  на водна основа. Административно-наказващият орган посочва, че в стаята няма пожарогасител. Не са обследвали всички стаи разположени в обекта, включително и предаване на свидетелски показания, инспекторите потвърдиха, че предмет на проверката е било дружеството „А.Д.2.“ ЕООД, а не читалището, което се помещава в дъното на коридора на същия етаж или шивашкия цех, който се помещава на ет. 1. Стаята не е отделен самостоятелен обект, а е стая от читалището и не е отделна сграда. В горе цитираната наредба няма изискване по отношение на стая в сграда да има пожарогасител, а единствено за помещение със специално предназначение в административни сгради с площ 100 кв.м., сред които липсва офис. Административно-наказващият орган не е посочил конкретната материално правна разпоредба, изискваща наличието на пожаро-технически  средства в стаята на дружеството, което ограничава правото ми на защита. Предвид изложеното, моля да постановите решение, с което да отмените НП изцяло.  Имахме почти същия случай, като по това дело. На първия етаж в читалището имаме още един цех, казуса е абсолютно същия разгледан в КАНД № 248 по описа за 2019 г. на Административен съд гр. Шумен. Това мога да добавя като заключение.

Прокурор – Намирам решението на Великопреславския районен съд за законосъобразно и правилно. Съдът е преценил фактите и доказателствата по делото и е намалил наложеното от Дирекция „Инспекция по труда“ административно наказание „Глоба“ от 1800.00 лв. на 1500.00 лв. Моля, да потвърдите решението на РС гр. В. Преслав.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 09.40  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                 Секретар: