П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 18.11.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на осемнадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                             2. БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:  Д. Арнаудов при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Сн. Чолакова

КАД № 473 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

Касаторът, Д.Х.М. ***, редовно призован, се явява лично и с адв. Д., редовно упълномощен.

Касаторът, Е.З.Ч. ***, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Д., редовно упълномощен.

Касаторът Х.С.Т. ***, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Д., редовно упълномощен.

Касаторът Д.С.Т. гр. София, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Д., редовно упълномощен. 

Ответната страна, Кмет на Община Шумен, редовно призована, не се явява. За нея се явява ст. юрисконсулт К., редовно упълномощен.

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Д. А.

Заинтересованата страна Т.П.Ж. ***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.В.К. ***, редовно призована, се явява лично.

Заинтересованата страна Г.Б.Г. ***, редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. А., редовно упълномощена отпреди.

Заинтересованата страна М.Г.Л. ***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Е.Н.Х. ***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Н.Н.Ч. ***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна П.И. ***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.И. ***, редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Д., редовно упълномощена.

Заинтересованата страна И.И.Ш. ***, нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна В.Д.И. ***, редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Д., редовно упълномощена.

 Заинтересованата страна Д.М.И. ***, редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Д., редовно упълномощена.

Заинтересованата страна Ж.М.И. ***, редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Д., редовно упълномощена.  

Съдът констатира, че по отношение на заинтересованата страна И.Ш. призовката е върната в цялост, като адресът на същата, съобразно разпоредбата на чл. 41 от ГПК е посещаван два пъти, но лицето не е намерено на посочения адрес.  

Адв. Д.– Предвид нередовното призоваване на заинтересованата страна, моля да бъде призована по съответния законоустановения  ред чрез ДВ.

Ст. юрисконсулт К.– Считам, че са налице пречки за даване ход на делото.

Прокурор – Споделям становището на страните.

Заинтересованата страна К.К. – Да не се дава ход на делото.

Адв. А.– С оглед нередовното призоваване на посочената от съда заинтересована страна, считам че са налице пречки за даване ход на делото.

Адв. Д.– Предвид нередовното призоваване на страната, да не се дава ход на делото.

Съдът намира, доколкото за днешно съдебно заседание една от заинтересованите страни И.Ш. е нередовно призована за днешно съдебно заседание, счита че са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Видно от призовката на същата, адресът е посещаван два пъти с вписани дати 06.11.2019 г. и 08.11.2019 г., като на посочените дати от длъжностното лице по призоваването, лицето не е намерено на адреса. Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което делото ще следва да бъде отложено за друга дата. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Отлага делото и го насрочва за 06.01.2020 г. от 09.30 ч., за която дата страните да се считат редовно призовани при условията на чл. 138, ал.2 от АПК.

Да се призове И.И.Ш.  по посочените адреси и по справка от Национална база данни население, като следва да бъде посетен посочения адрес три пъти.

Заседанието приключи в  09.35 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                       Секретар: